Opengela receives the support of the LIFE programme to integrate social, economic and environmental aspects in the regeneration of the neighbourhoods

Opengela receives the support of the LIFE programme to integrate social, economic and environmental aspects in the regeneration of the neighbourhoods

Representatives of the 14 partner organisations during the project launch meeting.

 • The new European project will last three years and provide continuity to the model implemented in the Basque Country, with local offices in rehabilitated neighbourhoods.
 • The Opengela model of urban regeneration began in 2019 with two pilot experiences in Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar) and is being extended to another twenty Basque neighbourhoods.
 • The project -funded with 1.5 million Euros- brings together the experience of 14 partners from public and private entities, foundations, clusters and European organisations, led by the Department of Territorial Planning of the Basque Government.
 • The Torreurizar neighbourhood in Bilbao will serve as a test bench to experiment with the project’s progress.

In 2019, the Basque Country launched the Opengela model of urban regeneration which set up neighbourhood offices in different municipalities. The success of the initiative has meant that the European Commission has granted funding for a new project – called BIRTUOSS – through the LIFE programme, which will cover the next three years. It will give continuity to the urban regeneration process, which will now be reinforced by the integration of social, economic and environmental aspects.

Opengela was created in 2019 as a project funded through the European Horizon 2020 programme. For almost four years, a management model was developed consisting of a network of one-stop-shop offices that accompany the neighbourhood in the refurbishment of their buildings, providing -in addition to expert advice on technical and financial matters- the necessary proximity and trust during the long process that these actions entail. The starting point was two pilot experiences in the neighbourhoods of Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar) and the model is currently being extended to around twenty neighbourhoods in the Basque Country.

“The success of the first Opengela project and its replication to other municipalities has been key for the European Commission to renew its confidence in the Basque model of urban regeneration” says Ignacio de la Puerta, director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government and coordinator of the BIRTUOSS project. “In this project that is now starting, we will continue with the approach based on a management model that can be extended to all the neighbourhoods in the Basque Country, through the proximity of offices. But we will provide a more systemic approach, implementing innovative formulas so that, in addition to the intervention in the buildings, other actions are incorporated with the aim of improving the quality of life in the neighbourhoods”.

The project provides a comprehensive vision of urban regeneration, focusing on a management system for the whole of the Basque Country, with five key elements: decarbonisation on a neighbourhood scale (not just for each building), the incorporation of nature-based solutions in the urban environment, the territorial perspective of the deployment of this intervention model with the leadership of public administrations in collaboration with the private sector, based on the consolidation of the model of proximity offices and the application of affordable financing formulas.

14 partners in the European project

The aim is to achieve improvements in the social, economic and environmental aspects of city life. To achieve this, BIRTUOSS will count on the participation of 14 partners from the institutional and private sectors, foundations, clusters and European organisations.

The consortium is led by the Department of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government. It also includes the Basque Energy Agency (EVE), Bilbao Municipal Housing (VVMM), the clusters of Environment (Aclima), the Construction Industry (Eraikune) and Knowledge and Technology (GAIA), the CAVIAR research group of the University of the Basque Country (UPV/EHU), EDE Fundazioa, the Cíclica cooperative (specialist in decarbonisation strategies), as well as companies with expertise in financing (GNE Finance), communication (Gabineteseis) and European affairs (Zabala Innovation), and also two European-level bodies such as Fedarene (European Federation of Energy and Environment Agencies and Regions) and Green Building Council Spain (GBCe).

Pilot experience at Torreurizar (Bilbao)

The project will use the Torreurizar neighbourhood in Bilbao as a test bench. The proximity office installed there will experiment with different formulas in the social, economic and environmental fields, with an approach based on co-creation with the neighbourhood and with the aim that in the future they can be applied and scaled up in other cities not only in the Basque Country but also in Spain and Europe.

Torreurizar, located in the Irala neighbourhood of Bilbao, has 25 house numbers and 264 homes whose refurbishment process has already begun. The proximity office that serves the neighbourhood is also up and running.

OPENGELA NEWSLETTER

Receive all news related to Opengela

Co-funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the authors and do not necessarily reflect those of the EU or CINEA. Neither the European Union nor the funding authority can be held responsible for them.

Opengelak LIFE programaren laguntza jaso du, auzoen birsorkuntzan alderdi sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak integratzeko

Opengelak LIFE programaren laguntza jaso du, auzoen birsorkuntzan alderdi sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak integratzeko

Bazkide diren 14 entitateen ordezkariak proiektua abiarazteko bileran.

 • Europako proiektu berriak hiru urteko iraupena izango du, eta Euskadin ezarritako eredua jarraituko du, zaharberritutako auzoetan hurbileko bulegoak ezarriz.
 • Opengela eredua 2019an hasi zen bi esperientzia pilotuekin Otxarkoagan (Bilbo) eta Txontan (Eibar), eta hogei euskal auzotara zabaltzen ari da.
 • Proiektuak -1,5 milioi euroekin finantzatuta- Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza Saila buru duten erakunde publiko eta pribatuetako, fundazioetako, klusteretako eta Europako organismoetako 14 bazkideren esperientzia biltzen du.
 • Bilboko Torreurizar auzunea proba-gunea izango da proiektuaren aurrerapenak aztertzeko.

Euskadik Opengela eredua jarri zuen martxan 2019an, hiriak biziberritzeko helburuarekin, auzoetan hurbileko bulegoak ezarriz. Ekimenak izan duen arrakastaren ondorioz, proiektu berri baterako finantziazioa eman du Europako Batzordeak LIFE programaren bidez. Proiektua datozen hiru urteetan gauzatuko da eta BIRTUOSS deituko da. Hiria birsortzeko prozesuari jarraipena emateko balioko du, eta, orain, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-alderdien integrazioarekin indartuko da.

Opengela 2019an sortu zen, Horizon 2020 Europako esparru-programaren bidez diruztatutako proiektu gisa. Ia lau urtez, auzo-bulegoen sare batek osatutako kudeaketa-eredua garatu da. Bertan, auzotarrei laguntzen diete eraikinak zaharberritzen, eta, gai teknikoetan eta finantzarioetan aditua den aholkularitzaz gain, jarduera horiek dakarten prozesu luzean beharrezkoak diren hurbiltasuna eta konfiantza ematen dute. Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetako ereduetatik abiatu zen proiektua, eta une honetan eredua Euskadiko hogei auzoetara zabaltzen ari da.

“Opengelaren lehenengo proiektuaren arrakasta eta beste udalerri batzuetan errepikatzea funtsezkoa izan da Europako Batzordeak hiri-birsorkuntzako euskal ereduan duen konfiantza berritzeko” adierazi du Ignacio de la Puertak, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hiri Agendaren zuzendariak eta BIRTUOSS proiektuaren koordinatzaileak. “Orain hasiko den proiektu honetan, hurbileko bulegoen bidez Euskadiko auzo guztietara zabaldu daitekeen kudeaketa-ereduan oinarrituko gara berriro. Baina ikuspegi sistemikoagoa eskainiko dugu, formula berritzaileak abian jarriz, eraikinetako esku-hartzeaz gain, beste jokaera batzuk gehitu daitezen auzoetako bizi-kalitatea hobetzeko xedearekin”.

Proiektuak hiri-birsorkuntzaren ikuspegi integrala eskaintzen du, eta Euskadi osorako kudeaketa-sisteman oinarrituta dago. Bost alderdi nagusi ditu: auzo-eskalako deskarbonizazioa (ez bakarrik eraikin bakoitzarena); hiri-ingurunean naturan oinarritutako soluzioak ezartzea; esku hartzeko ereduen hedapenaren lurralde-ikuspegia, administrazio publikoen lidergoa izanik eta sektore pribatuarekin lankidetzan; eta hurbileko bulegoen eredua finkatzea eta formula eskuragarriak aplikatzean oinarritua.

14 bazkide Europako proiektuan

Azken batean, hirien bizitzan alderdi soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa hobetzea da helburua. Eta hori lortzeko, BIRTUOSSen 14 kideek hartuko dute parte, erakunde eremuko, zein sektore pribatuko, fundazioetako, klusterretako eta Europako erakundeetako ordezkariek.

Partzuergoaren buru Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritza da. Honako hauek dira horren parte: Energiaren Euskal Erakundea (EEE), Bilboko Udal Etxebizitzak (VVMM), Ingurumen (Aclima), Eraikuntza (Eraikune) eta Ezagutza eta Teknologia (GAIA) klusterrak, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) CAVIAR ikerketa-taldea, EDE Fundazioa, Ciclica kooperatiba (deskarbonizazio-estrategietan aditua), finantzaketan (GNE Finance), komunikazioan (Gabineteseis) eta Europako gaietan (Zabala Innovation) adituak diren enpresak, Europa mailako bi erakunde, hala nola Fedarene (Energia eta Ingurumenerako Agentzien eta Eskualdeen Europako Federazioa) eta Espainiako Green Building Council (GBCe).

Eredu proba Torreurizarren (Bilbo)

Bilboko Torreurizar auzoan izango da probalekua. Han instalatutako hurbileko bulegoak hainbat formula erabiliko ditu gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-arloetan, auzotarrekin batera sortzeko ikuspegiarekin. Horrela, etorkizunean Euskadiko beste hiri batzuetan ez ezik, Espainian eta Europan ere aplikatu eta eskalatu ahal izateko helburuarekin.

Torreurizarrek, Bilboko Irala auzoak, 25 atari eta 264 etxebizitza ditu, eta bere birgaitze-prozesua hasi da. Auzotarren zalantzak erantzuteko hurbiltasun bulegoa ere martxan jarri da.

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

Opengela recibe el apoyo del programa LIFE para integrar aspectos sociales, económicos y ambientales en la regeneración de los barrios

Opengela recibe el apoyo del programa LIFE para integrar aspectos sociales, económicos y ambientales en la regeneración de los barrios

Representantes de las 14 entidades socias durante la reunión de lanzamiento del proyecto.

 • El nuevo proyecto europeo tendrá una duración de tres años y da continuidad al modelo implantado en Euskadi, con oficinas de proximidad en los barrios rehabilitados.
 • El modelo Opengela de regeneración urbana comenzó en 2019 con dos experiencias piloto en Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), y se está extendiendo a otra veintena de barrios vascos.
 • El proyecto -financiado con 1,5 millones de euros- suma la experiencia de 14 socios de entidades públicas y privadas, fundaciones, clústeres y organismos europeos, liderados por el Departamento de Planificación Territorial del Gobierno Vasco.
 • La barriada de Torreurizar, en Bilbao, servirá como banco de pruebas para experimentar los avances del proyecto.

Euskadi puso en marcha en 2019 el modelo Opengela de regeneración urbana en el que se implantan oficinas de proximidad en los barrios. El éxito de la iniciativa ha supuesto que la Comisión Europea haya concedido financiación para un nuevo proyecto -llamado BIRTUOSS– a través del programa LIFE, que abarcará los próximos tres años. Servirá para dar continuidad al proceso de regeneración urbana, que ahora se reforzará con la integración de aspectos sociales, económicos y medioambientales.

Opengela nació en 2019 como un proyecto financiado a través del programa marco europeo Horizon 2020. Durante casi cuatro años, se desarrolló un modelo de gestión formado por una red de oficinas de barrio que acompañan al vecindario en la rehabilitación de sus edificios aportando -además de asesoramiento experto en temas técnicos y financieros- la cercanía y confianza necesarias durante el largo proceso que esas actuaciones suponen. Se partió de dos experiencias piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar) y en este momento el modelo se está extendiendo en una veintena de barrios de Euskadi.

“El éxito del primer proyecto Opengela y su replicación a otros municipios ha sido clave para que la Comisión Europea haya renovado su confianza en el modelo vasco de regeneración urbana” afirma Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y coordinador del proyecto BIRTUOSS. “En este proyecto que ahora comienza continuaremos con el enfoque basado en un modelo de gestión que se pueda extender a todos los barrios de Euskadi, a través de las oficinas de proximidad. Pero aportaremos un enfoque más sistémico, poniendo en marcha fórmulas innovadoras para que, además de la intervención en los edificios, se incorporen otras actuaciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los barrios”.

El proyecto aporta la visión integral de la regeneración urbana, centrándose en un sistema de gestión para todo Euskadi, con cinco claves: la descarbonización a escala de barrio (no solo de cada edificio), la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza en el entorno urbano, la perspectiva territorial del despliegue de este modelo de intervención contando con el liderazgo de las administraciones públicas en colaboración con el sector privado, basado en la consolidación del modelo de oficinas de proximidad y la aplicación de fórmulas asequibles de financiación.

14 socios en el proyecto europeo

Se trata, en definitiva, de obtener mejoras en el aspecto social, económico y ambiental en la vida de las ciudades. Y para conseguirlo, BIRTUOSS contará con la participación de 14 socios tanto del ámbito institucional como del sector privado, fundaciones, clústeres y organismos europeos.  

El consorcio está liderado por la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco. También se incluyen el Ente Vasco de la Energía (EVE), Viviendas Municipales de Bilbao (VVMM), los clústeres de Medio Ambiente (Aclima), Construcción (Eraikune) y Conocimiento y Tecnología (GAIA), el grupo de investigación CAVIAR de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), EDE Fundazioa, la cooperativa Cíclica (especialista en estrategias de descarbonización), así como empresas expertas en financiación (GNE Finance), comunicación (Gabineteseis) y asuntos europeos (Zabala Innovation), y también dos organismos de ámbito europeo como Fedarene (Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y Medio Ambiente) y el Consejo para la Edificación Sostenible de España (GBCe).

Experiencia piloto en Torreurizar (Bilbao)

El proyecto tendrá como banco de pruebas la barriada de Torreurizar, en Bilbao. La oficina de proximidad allí instalada experimentará distintas fórmulas en los ámbitos social, económico y ambiental, con un enfoque basado en la co-creación con el vecindario y con el objetivo de que en un futuro se puedan aplicar y escalar en otras ciudades no solo de Euskadi sino también en España y Europa.

Torreurizar, situado en el barrio bilbaíno de Irala, cuenta con 25 portales y 264 viviendas cuyo proceso de rehabilitación ya ha comenzado. La oficina de proximidad que atiende al vecindario también ha echado a andar.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

OPENGELA

Suscripción correcta

Logo

OPENGELA

Harpidetza zuzena

Logo

OPENGELA

Successful subscription

Logo