Opengela relies on an expert advisory board to enhance the project

 • The second meeting with the group, consisting of 11 entities representing the entire value chain of urban regeneration, was held on the 24th of May.

The Opengela model is moving forward with innovative solutions related to urban regeneration which are being implemented through the European BIRTUOSS project, financed by the European Commission‘s LIFE programme. In addition to the 14 partners of the consortium in this project, an advisory board made up of experts representing the entire value chain of urban regeneration has been set up.

On 24 May, this advisory board, composed of 11 entities that contribute their knowledge to contrast and enrich the results of the project, met for the second time. Their representatives helped to focus on some key issues in urban regeneration. They also expressed their satisfaction with the progress made and their perception of Opengela as ‘a very well-received project’ in the various European bodies, which are committed to reproducing the Opengela model throughout the EU.

Entities from both the Basque Country and European organisations are represented on the advisory board. It includes the group of architecture professionals, through the Official Association of Basque-Navarrese Architects (COAVN), the Official Association of Quantity Surveyors and Technical Architects of Biscay (COAATBI) and the employers’ associations of construction and development companies such as ASCOBI (Biscay), ASCONGI (Gipuzkoa) and SEA Uneca (Alava). They provide technical knowledge and advice in their respective areas.

The Association of Basque Municipalities (Eudel) is also a member of the advisory board, providing its knowledge and vision of public administration and helping to accelerate the market implementation of the solutions developed at Opengela. The State Administration is represented by the Ministry of Housing and Urban Agenda (MIVAU).

The European perspective

The presence of international organisations on the advisory board is noteworthy. One example is Renovate Europe, an initiative of Efficient Buildings Europe focused on reducing the energy demand of the building stock by 80% by 2050.

And another is Housing Europe, the European Federation of Public, Cooperative and Social Housing, which manages around 25 million homes, around 11% of the existing dwellings in Europe. It brings the social dimension and was already involved in the Opengela consortium during the previous European project (HIROSS4all) developed between 2019 and 2023 with funding from the Horizon 2020 programme. Housing Europe helps to keep the focus of this people-centred project on accessibility and sustainability.

In addition, the European and climate change-related perspective is provided by Climate-KIC, one of the communities of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) that coordinates the European platform of the Cities Mission and leads, together with the UPM University, the citiES 2030 initiative in Spain.

The point of view of homeowners is guaranteed by the presence of the International Union of Property Owners (UIPI), an association that includes 31 organisations from 28 countries and with representation in the Basque Country.

This panel of experts advises the BIRTUOSS consortium in the development and improvement of the Opengela project by contributing with the point of view of other relevant agents within the value chain in the field of urban regeneration. Its participation is expected throughout the duration of the European project. It is a contribution that BIRTUOSS considers essential to achieve the development of a quality management model with an integrated perspective based on urban regeneration at neighbourhood scale.

 

OPENGELA NEWSLETTER

Receive all news related to Opengela
Co-funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the authors and do not necessarily reflect those of the EU or CINEA. Neither the European Union nor the funding authority can be held responsible for them.

Adituen aholku-batzorde batean oinarritu da Opengela proiektua aberasteko helburuarekin 

 • Maiatzaren 24an, bigarren bilera egin zen, hiri-berroneratzearen balio-kate osoko 11 erakundeko ordezkariekin. 

Opengela ereduak hiri-berroneratzearekin lotutako soluzio berritzaileak garatzen ditu, eta irtenbide horiek Europako Batzordearen LIFE programak finantzatutako BIRTUOSS proiektu europarraren bidez ari dira hedatzen. Proiektu honetan partzuergoa osatzen duten 14 erakundeez gain, aholku-batzorde bat eratu da, hiri-berroneratzearen balio-kate osoko adituez osatua.

Maiatzaren 24an bildu zen bigarren aldiz kontseilu hori, eta 11 erakundek osatzen dute. Erakunde horiek beren ezagutza ematen dute proiektuaren emaitzak kontrastatu eta aberasteko. Ordezkariek hiri-berroneratzean funtsezkoak diren zenbait gai bideratzen lagundu zuten. Era berean, adierazi zutenenez, aurrerapenak bide onetik doaz, eta Opengela “oso proiektua arrakastatsua” da Europako hainbat erakundetan. Izan ere Opengela eredua EB osoan errepikatzearen alde daude.

Kontseiluan Euskal Autonomia Erkidegoko eta Europako erakundeak daude ordezkatuta. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren (EHAEO), Bizkaiko Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren (COAATBI) eta eraikuntza-enpresen eta enpresa sustatzaileen patronalen (ASCOBI) (Bizkaia), ASCONGI (Gipuzkoa) eta SEA Uneca (Araba) bitartez, arkitekturako profesionalen kolektiboa sartzen da, zeinek bere arloan ezagutza teknikoak eta aholkuak ematen baititu.

Euskadiko Udalen Elkartea (Eudel) ere aholku batzordeko kide da. Herri Administrazioari buruzko ezagutzarekin eta ikuspegiarekin laguntzen du, eta Opengelan garatutako konponbideak merkatuan azkarrago ezartzeko ideiekin laguntzen du. Estatuko Administrazioa ere batzordearen parte da, Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioaren bidez (MIVAU).

Europaren ikuspegia

Nazioarteko erakundeen presentzia nabarmena da aholku-batzordean. Adibide bat Renovate Europe da, Efficient Buildings Europe-ren ekimena, 2050era arte higiezinen parkearen energia-eskaria % 80 murriztera bideratua.

Eta beste kide bat Housing Europe da, Etxebizitza Publiko, Kooperatiba eta Sozialaren Europako Federazioa, 25 milioi etxe inguru kudeatzen dituena, Europan dauden etxebizitzen % 11 inguru. Dimentsio soziala ematen du, eta Opengela partzuergoan parte hartu zuen Europako aurreko proiektuan (HIROSS4all), 2019tik 2023ra Horizon 2020 programaren finantzazioa jaso zuena. Proiektuaren irisgarritasunean eta jasangarritasunean jartzen du arreta, pertsonen onurarako.

Halaber, Europako ikuspegia eta klima-aldaketarekin lotutako informazioa Climate-KIC -ek ematen du. Europako Berrikuntza eta Teknologia Institutuaren (EIT) komunitateetako bat da, eta Hiri Misioaren Europako plataforma koordinatzen du, eta, UPMrekin batera, citiES 2030 ekimena gidatzen du Espainian.

Era berean, etxebizitzen jabeen ikuspuntua ziurtatuta dago Jabeen Nazioarteko Batasunaren (UIPI) presentziarekin, 28 herrialdetako 31 erakunde eta Euskadin ordezkaritza duen elkartea.

Aditu-talde horrek guztiak Opengela programa garatzeko eta hobetzeko aholkuak ematen dizkio BIRTUOSS partzuergoari, eta hiri-berroneratzearen eremuan balio-katearen barruan garrantzitsuak diren beste eragile batzuen ikuspuntuarekin laguntzen du. Proiektu europarrak irauten duen bitartean parte hartzea aurreikusten da. Ekarpen hori funtsezkotzat jotzen da BIRTUOSSen kalitatezko kudeaketa-eredu bat garatzeko, auzo-eskalako hiri-eraldaketan oinarritutako ikuspegi integral batekin.

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

Opengela se apoya en un consejo asesor de expertos para enriquecer el proyecto

 • El 24 de mayo se celebró la segunda reunión con el grupo, compuesto por 11 entidades que representan a toda la cadena de valor de la regeneración urbana.

El modelo Opengela avanza con soluciones innovadoras relacionadas con la regeneración urbana, que se están desplegando a través del proyecto europeo BIRTUOSS, financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea. Además de las 14 entidades que forman parte del consorcio en este proyecto, se ha constituido un consejo asesor formado por expertos que representan a toda la cadena de valor de la regeneración urbana.

El 24 de mayo se reunió por segunda vez este consejo, que está compuesto por 11 entidades que aportan su conocimiento para contrastar y enriquecer los resultados del proyecto. Sus representantes ayudaron a enfocar algunas cuestiones claves en la regeneración urbana. También trasladaron su satisfacción por los avances y su percepción de Opengela como “un proyecto muy bien recibido” en los distintos organismos europeos, que apuestan por replicar el modelo Opengela en toda la UE.

En el consejo están representadas entidades tanto del País Vasco como de organismos a nivel europeo. Se incluyen el colectivo de profesionales de la arquitectura, a través del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN), así como el Colegio de Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia (COAATBI), y las patronales de empresas constructoras y promotoras como ASCOBI (Bizkaia), ASCONGI (Gipuzkoa) y SEA Uneca (Álava), que aportan conocimientos técnicos y consejo en sus respectivas áreas.

También pertenece al consejo asesor la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), que contribuye con su conocimiento y visión de la Administración pública, y ayuda a acelerar la implantación en el mercado de las soluciones desarrolladas en Opengela. La Administración del Estado está representada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).

La perspectiva europea

La presencia de organismos internacionales en el consejo asesor es destacada. Un ejemplo es Renovate Europe, una iniciativa de Efficient Buildings Europe enfocada en reducir la demanda energética del parque inmobiliario en un 80% de aquí a 2050.

Y otro es Housing Europe, la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social, que gestiona unos 25 millones de hogares, alrededor del 11% de las viviendas existentes en Europa. Aporta la dimensión social y ya participó en el consorcio de Opengela durante el anterior proyecto europeo (HIROSS4all), desarrollado entre 2019 y 2023 con la financiación del programa Horizon 2020. Ayuda a mantener el foco en la accesibilidad y sostenibilidad del proyecto, centrado en las personas.

Asimismo, la perspectiva europea y relacionada con el cambio climático la aporta Climate-KIC, una de las comunidades del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) que coordina la plataforma europea de la Misión Ciudades y lidera, junto con la UPM, la iniciativa citiES 2030 en España.

Asimismo, el punto de vista de las personas propietarias de viviendas está asegurada con la presencia de la Unión Internacional de Propietarios (UIPI), una asociación que comprende 31 organizaciones de 28 países y representación en Euskadi.

Todo este panel de expertos asesora al consorcio de BIRTUOSS en el desarrollo y mejora del programa Opengela contribuyendo con el punto de vista de otros agentes relevantes dentro de la cadena de valor en el ámbito de la regeneración urbana. Su participación está prevista a lo largo de todo el tiempo de duración del proyecto europeo. Es una aportación que en BIRTUOSS se considera esencial para lograr el desarrollo de un modelo de gestión de calidad, con una perspectiva integral basada en la transformación urbana a escala de barrio.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Euskadiko enpresek hamar irtenbide berritzaile proposatu dituzte hirien berroneratze prozesuan laguntzeko 

 • Ekimenaren helburua Bilboko TorreUrizar auzoan aplikatu ahal izatea da, proba-eremu gisa.
 • Ignacio de la Puertaren arabera, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendari eta BIRTUOSS proiektuaren koordinatzailea, Opengela “herritarrengan konfiantza sortuko duen marka izango da”.

Maiatzaren 24an, Bilboko Bizkaia Plaza Eraikinean Opengelak antolatutako workshop bat eman zen. Bertan, eraikuntzaren, ingurumenaren eta digitalizazioaren sektoreekin zerikusia duten hainbat euskal enpresak hainbat irtenbide berritzaile aurkeztu zituzten, gero Bilboko TorreUrizar auzoan aplikatu ahal izateko. Irtenbide horiek ‘living lab’ edo proba-eremu gisa erabiltzen ari dira, iazko irailean hasi zen BIRTUOSS proiektu europarrerako.

Gaur egun, TorreUrizarren helburuak irisgarritasuna hobetzea da, igogailua ez duten atarietan igogailua instalatuz, energia-eskaria murriztuz eta efizientzia hobea lortuz. Adibidez, inguratzaile sistemetan landuz, estalkian plaka fotovoltaikoak instalatuz, termoak gas-galdarekin ordezkatuz edo etxebizitzetan erradiadoreak instalatuz. Hala azaldu zuen Txari Vallejo Bilboko Udal Etxebizitzen arkitektoak, eta gainera, eraikineko aparkalekuan elektrolinera bat jartzea ere aipatu zuen. “Proposamen horiekin aurrezpenaren % 63 inguru lortzen dugu, eta, horrela, finantzazioaren % 80ra iristea lortzen dugu”, azaldu zuen Vallejok.

Gainera, arkitektoak adierazi zuenez, “adostasuna, ilusioa eta ahalmen ekonomikoa” funtsezkoak dira. “Jabekideen komunitateak ahalmentzen ari gara esku-hartze horiek egin ditzaten. Errehabilitatzeko nahia piztu dugu”, adierazi zuen.

Aurkeztutako irtenbide berritzaileak aplikatu ahal izateko, lankidetza publiko-pribatua, komunikazioa eta kontzientziazioa beharrezkoak dira. Hori da workshopetik ateratako ondorio nagusietako bat. Horrela, Energiaren Euskal Erakundetik (EEE), Sagrario Enerizek energia berriztagarrien hedapenaren beharraz hitz egin zuen, baina bakoitza planteatzen diren hiri-inguruneko espazio eta baldintzetara egokitu behar dela azpimarratuz.

Halaber, espazio publikoetan energia autokontsumoaren ideia planteatu zuen, eta Euskadiko autokontsumoko zenbait energia-komunitateren kasuak azaldu zituen, hala nola Otxarkoagan edo Lasarte-Orian autokontsumo partekatuko energia-komunitateena edo Sestaoko Txabarri El Sol auzoarena, udal-jabetzako biomasako bero-sare baten bidez. Kasu horiek guztiek energia berriztagarriak, tokikoak eta kolektiboak dira. Azkenik, Enerizek adierazi zuenez, herritarrekiko komunikazioa eta parte-hartze irekia ezinbestekoak dira herritar guztiak inplikatzeko.

Opengelan parte hartzen duten hiru euskal klusterrek ere parte hartu zuten. Build:Inn-en eskutik, eraikuntzaren sektorea biltzen duen klusterra, zenbait irtenbide industrializatu eta energia-eraginkortasunekoak azaldu ziren, neurri pasiboak eta aktiboak aplikatuz. Marta Epeldek hasteko aipatu zuenez, “birgaitze-lanak hasiera batean nekagarriak dira”. Beraz, klusterrak (lehen Eraikune deitua) irtenbide aktibo eta pasibo batzuk helarazi zituen, egoiliarrei ahalik eta kalte gutxien eragiteko garatuak.

Pasiboen artean nabarmenena, eta “birgaitze energetikoaren osagai kritikoa”, fatxaden isolamendua da, SATE zehazki, baina “hasiera besterik ez da”. Izan ere, gaur egun, argitaratutako zuzentarauek berroneratze sakonak eta integralak eskatzen dituzte, energia-aurrezpen nabarmenarekin, eta, beraz, esku hartzeko orduan, eraikinen orokortasunean oinarritu behar da. “Ez ditzagun ahaztu egur-lanak, zubi termikoak, kontrolik gabeko aireztapenak eragin ditzakeen galerak, hermetikotasun txarra, fatxadan gaizki ahokatuta dagoen leihoa edo aireztatze-sistema zaharra”, azaldu zuen.

Soluzio aktiboen artean, besteak beste, eguzki-panel termikoak edo sistema fotovoltaiko partekatuak instalatzea.

Era berean, Epeldek aipatu zuenez, material eta elementu aurrefabrikatuek garrantzi handia dute obrak ahalik eta azkarren egiteko eta, aldi berean, auzokoak ahalik eta gutxien oztopatzeko. Obretan parte hartzen duten pertsonak ere aipatu zituen, eta “sentsibilitate tekniko hori guztia” izan behar dutela adierazi zuen, baina baita pertsonekin aritzen direla ere.

ACLIMAk, eta, zehazki, Juan Antonio Gascónek, naturan oinarritutako hiri-soluzioen berri eman zuen, eta, azaldu zuenez, onura ugari dakarzkie hiriei eta biztanleei, hala nola klima-aldaketa arintzea eta klima-aldaketara egokitzea; euri-uren mantenu-eremuak sortzea; giza eta hiri-erosotasuna; biodibertsitatea hobetzea, hiri-nekazaritza, airearen eta uraren kalitatea, eta karbono-emisio gutxiko irtenbideei laguntzea. Gainera, giza eta hiri-psikologian eta -osasunean laguntzen dute. “Kontua hiriak berregitea da, gizakiaren habitat naturala natura baita, ez asfaltoa”, adierazi zuen Gascónek.

Eraikinaren eskalan, adibidez, landare-estalkiak edo -fatxadak daude, eta hiri-eskalan, landare-itzalak edo zoladura iragazkorrak. Dagoeneko badira Euskadin soluzio horiek abian jarri diren zenbait leku, hala nola Europa Biltzar Jauregian (Gasteiz), Legazpin, Igeldon edo Idiazabalen. Estatu mailan, Bartzelona aitzindarietako bat da eta bertan mota horretako hainbat ekintza egin dira.

Hala ere, Gascónek adierazi zuenez, naturan oinarritutako era horretako irtenbideak aplikatzen dituzten enpresak badauden arren, ez dituzte aplikatzen, beste faktore batzuek ere eragiten dutelako, hala nola herritarren ezjakintasunak.

Azkenik, GAIAko ordezkaria den Itziar Vidorretak ezagutza-teknologietan oinarritutako irtenbideen ikuspegia eman zuen. Vidorretak azpimarratu zuenez, Opengela bezalako modelo batean, “klusterren arteko lankidetza funtsezkoa da”. Era berean, gaur egun merkatuan dauden soluzioak biltzen dituen teknologia-mapa bat aurkeztu zuen.

GoroldioTEK nabarmendu zuen Vidorretak, Madrilgo Unibertsitate Autonomoarekin lankidetzan egina. “Naturan oinarritutako irtenbidea, goroldioa, erabiltzeko aplikazioa da, baina monitorizazio-teknologiak ditu atzean, kontsumoak kontrolatzeko balio dutenak, eta aplikazio praktiko bat du, informazio-panelen bidez edo autobus-geltokietan ere aplika daitekeena”, azaldu zuen.

“Eraikinaren eskala auzora igo”

Jardunaldiari hasiera emateko, Ignacio de la Puerta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hiri Agendaren zuzendariak hitzaldia eman zuen. Opengelaren diagnostiko bat egin zuen 2019an sortu zenetik, Horizon 2020 Europako esparru-programaren bidez finantzatutako proiektu gisa, eta, gaur egun, Europako Batzordeak LIFE programaren bidez emandako konfiantzari esker jarraitzen du, BIRTUOSS izeneko proiektu batekin. Duela lau urte Txontan (Eibar) eta Otxarkoagan (Bilbo) hasi zen hurbiltasun-bulegoen bidezko hiri-berroneratze zerbitzu hori Euskadiko beste 23 herritara zabaldu da, eta eredu da Estatuko eta Europar Batasuneko beste udalerri batzuentzat.

Arrakasta horrek hobetzen jarraitzera bultzatzen du, eta etapa berri honen helburu nagusietako bat eraikinetik auzorako jarduketa-eskala igotzea da, eredu erraz, integratzaile eta sinple baten bidez. Eredu horrek funtsezko alderdiak barne hartuko ditu, hala nola eraginkortasun energetikoa; finantzaketa eskuragarria; zerbitzuak emateko esparru juridiko bat; IKT tresnak eta etxeen digitalizazioa; Eraikinaren Pasaportea; naturan oinarritutako irtenbideak edo energiaren erabilerari buruzko gaikuntza eta aholkularitza. Gainera, dimentsio soziala integratu nahi da, pobrezia energetikoari eta osasunari aurre egiteko eta komunikazio- eta baterako diseinu-estrategiak hobetzeko aukera emanez, erabiltzailea erabakiak hartzen inplikatzeko. Azken batean, auzoa izango da berroneratze-prozesuaren erdigunea.

Proiektuaren koordinatzaileak azpimarratu zuenez, beharrezkoa da kudeaketa-erakunde bat sortzea, proiektu publikoko bazkideen arteko lankidetza bidez, herritarrei konfiantza emango dien marka sortu ahal izateko.

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

Basque companies propose ten innovative solutions for urban regeneration 

 • The aim is to be able to apply them in the TorreUrizar neighbourhood of Bilbao as a test bench.
 • Ignacio de la Puerta, director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government and coordinator of the BIRTUOSS project, spoke of turning Opengela into ‘a brand that builds trust among the population’.

On 24 May, the Plaza Bizkaia Building in Bilbao hosted a workshop organised by Opengela in which several Basque companies related to the construction, environment and digitalisation sectors presented different innovative solutions to be applied in the TorreUrizar neighbourhood in Bilbao, which is being used as a ‘living lab’ or test bench for the European BIRTUOSS project that began in September of 2023.

The current objectives at TorreUrizar are to improve accessibility by installing lifts in the entrances that do not have them, reducing energy demand and improving efficiency, for example, by intervening in the building envelope, installing photovoltaic panels on the roof, replacing water heaters with gas boilers or installing radiators in the homes. This was explained by Txari Vallejo, architect of Bilbao Municipal Housing, who also mentioned the provision of an electric petrol station in the building’s car park. ‘With these proposals we achieve savings of around 63%, which, in this way, allows us to reach 80% financing’, explained Vallejo.

In addition, the architect pointed out that ‘consensus, enthusiasm and economic capacity’ are key. ‘We are empowering homeowners’ associations to carry out these interventions. We have achieved the will to rehabilitate’, she said.

In order to implement the innovative solutions presented, public-private partnerships, communication and awareness raising are needed. This is one of the main conclusions drawn from the workshop. Thus, from the Basque Energy Agency (EVE), Sagrario Eneriz spoke of the need to deploy renewable energies, but emphasised that each one must be adapted to the spaces and conditions of the urban environment where they have to be used.

She also raised the idea of self-consumption of energy in public spaces and presented several cases of self-consumption energy communities in the Basque Country, such as the shared self-consumption energy communities in Otxarkoaga (Bilbao) or Lasarte-Oria (Gipuzkoa), or the one in the Txabarri-El Sol neighbourhood in Sestao (Biscay) through the installation of a municipally-owned biomass heat network. What these cases have in common is that they are renewable, local and collective energies. Finally, Eneriz indicated that communication with citizens and open participation is essential in order to involve the whole neighbourhood.

The three Basque clusters participating in Opengela also took part. Build:Inn, which brings together the construction sector, presented some industrialised and energy-efficient solutions with the application of passive and active measures. Marta Epelde began by admitting that ‘renovation works are annoying works for the user’. Therefore, the cluster (formerly Eraikune) presented some active and passive solutions designed to generate the least possible impact on the neighbours.

The most important of the passive ones, and ‘the critical component of energy renovation’, is façade insulation, specifically ETICS, but ‘it is only the beginning’. In fact, at present, the various published directives call for deep and comprehensive renovations, with significant energy savings and, therefore, it is necessary to think about the globality of the buildings when intervening. ‘Let’s not forget about carpentry, thermal bridges, the losses that can be caused by uncontrolled ventilation, poor airtightness, a window that fits poorly into the façade or an old ventilation system,’ she warned.

Active solutions would include, among others, the installation of solar thermal panels or shared photovoltaic systems.

Epelde also spoke of the importance of prefabricated materials and elements in order to carry out the works more quickly and, at the same time, to disturb the neighbourhood as little as possible. She also referred to the people involved in the works, indicating that they must have ‘all that technical sensitivity’, but also know that they are dealing with people.

ACLIMA, and specifically Juan Antonio Gascón, gave the vision of nature-based urban solutions, which as he explained, bring multiple benefits for cities and inhabitants such as mitigation and adaptation to climate change; the creation of bioretention areas for rainfall; human and urban comfort; the improvement of biodiversity, urban agriculture, air and water quality, and the contribution to low-carbon solutions. They also help human and urban health and psychology. ‘This is about re-humanising cities, as the natural habitat of human beings is nature, not asphalt,’ said Gascón.

On a building scale, there are, for example, green roofs or façades, and on an urban scale, green shading or permeable paving. There are already several places in the Basque Country where these solutions have been put into practice, such as the Europa Conference Centre (Vitoria-Gasteiz), Legazpi, Igeldo or Idiazabal. At the national level, Barcelona is one of the pioneers and several actions of this type have been carried out there.

Even so, Gascón indicated that, although it is true that there are already companies that apply this type of nature-based solutions, they do not do so because there are other factors that affect them, such as a lack of public awareness.

Finally, Itziar Vidorreta, from GAIA, gave the point of view of solutions based on knowledge technologies. Vidorreta insisted that, in a model such as Opengela’s, ‘collaboration between clusters is fundamental’. She also presented a technological mapping with existing solutions that are currently on the market.

Vidorreta highlighted the so-called GoroldioTEK (‘goroldio’ is Basque for moss), carried out in collaboration with the Autonomous University of Madrid. ‘It is an application of the use of a solution based on nature, which is moss, but with monitoring technologies behind it that serve to control consumption and with a practical application that could be through information panels or even at bus stops,’ she explained.

‘Raising the scale of the building to the neighbourhood’

The day began with a talk by Ignacio de la Puerta, director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government, who leads this project. He made a diagnosis of Opengela since its birth in 2019 as a project funded through the European framework programme Horizon 2020, and which, at present, continues thanks to the trust granted by the European Commission through the LIFE programme with a project called BIRTUOSS. This urban regeneration service through neighbourhood offices that began four years ago in Txonta (Eibar) and Otxarkoaga (Bilbao) has already been extended to 23 other towns in the Basque Country and is an example for other municipalities in Spain and the European Union.

This success encourages further improvement and one of the main objectives of this new stage is to raise the scale of action from the building to the neighbourhood through a model that is flexible, inclusive and simple, including key aspects such as energy efficiency; affordable financing; a legal framework for the simplified provision of services; ICT tools and digitalisation of homes; the Building Passport; nature-based solutions or training and advice on energy use. In addition, the aim is to integrate the social dimension, making it possible to tackle energy poverty, health and improve communication and co-design strategies to involve the user in decision-making. In short, the neighbourhood will be at the centre of the regeneration process.

The project coordinator underlined the need for the creation of a management entity through collaboration between the various public-private project partners to generate a brand that will build trust among the population.

OPENGELA NEWSLETTER

Receive all news related to Opengela
Co-funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the authors and do not necessarily reflect those of the EU or CINEA. Neither the European Union nor the funding authority can be held responsible for them.

Las empresas vascas proponen una decena de soluciones innovadoras para la regeneración urbana

 • El objetivo es poder aplicarlas en la barriada bilbaína de TorreUrizar a modo de banco de pruebas. 
 • Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y coordinador del proyecto BIRTUOSS, habló de convertir Opengela en una marca que genere confianza en la población.

El 24 de mayo, el Edificio Plaza Bizkaia de Bilbao acogió un workshop organizado por Opengela en el que varias empresas vascas relacionadas con los sectores de la construcción, el medio ambiente y la digitalización pusieron sobre la mesa distintas soluciones innovadoras para poder aplicarlas en la barriada bilbaína de TorreUrizar, que se está utilizando como ‘living lab’ o banco de pruebas para el proyecto europeo BIRTUOSS que arrancó en septiembre del pasado año.

Actualmente en TorreUrizar los objetivos son la mejora de la accesibilidad instalando ascensor en los portales que no lo tengan, la reducción de demanda energética y una mejor eficiencia, por ejemplo, interviniendo en la envolvente, instalando placas fotovoltaicas en la cubierta, sustituyendo los termos por calderas de gas o colocando radiadores en las viviendas. Así lo explicó Txari Vallejo, arquitecta de Viviendas Municipales de Bilbao, que también mencionó la disposición de una electrolinera en el aparcamiento del edificio. “Con estas propuestas conseguimos en torno al 63% de ahorro que, de esta forma, nos permite llegar a un 80% de financiación”, explicó Vallejo.

Además, la arquitecta apuntó que “el consenso, la ilusión y la capacidad económica” son claves. “Estamos empoderando a las comunidades de propietarios para que hagan estas intervenciones. Hemos conseguido la voluntad de rehabilitar”, señaló.

Para poder aplicar las soluciones innovadoras presentadas se necesita de la colaboración público-privada, la comunicación y la concienciación. Esa es una de las grandes conclusiones extraídas del workshop. De esta forma, desde el Ente Vasco de la Energía (EVE), Sagrario Eneriz habló de la necesidad del despliegue de las energías renovables, pero haciendo hincapié en que hay que adecuar cada una a los espacios y condiciones del entorno urbano donde se planteen.

Planteó también la idea del autoconsumo de la energía en espacios públicos y expuso varios casos de comunidades energéticas de autoconsumo en Euskadi como, por ejemplo, el de las comunidades energéticas de autoconsumo compartido en Otxarkoaga o Lasarte-Oria, o el del barrio Txabarri-El Sol en Sestao mediante la instalación de una red de calor de biomasa de propiedad municipal. Estos casos tienen en común que son energías renovables, locales y colectivas. Por último, Eneriz indicó que la comunicación con la ciudadanía y la participación abierta es esencial para poder implicar a todo el vecindario.

También intervinieron los tres clústeres vascos que participan en Opengela. Build:Inn, que agrupa al sector de la construcción, expuso algunas soluciones industrializadas y de eficiencia energética con la aplicación de medidas pasivas y activas. Marta Epelde empezó admitiendo que “las obras de rehabilitación son obras molestas para el usuario”. Por tanto, el clúster (antes denominado Eraikune) trasladó algunas soluciones activas y pasivas pensadas en generar la menor afección a las personas residentes.

La gran destacada entre las pasivas, y “el componente crítico de la rehabilitación energética”, es el aislamiento de fachadas, concretamente el SATE, pero “es solo el principio”. De hecho, en la actualidad, las distintas directivas publicadas piden rehabilitaciones profundas e integrales, con un ahorro energético significativo y, por tanto, se debe pensar en la globalidad de los edificios a la hora de intervenir. “No nos olvidemos de las carpinterías, de los puentes térmicos, de las pérdidas que nos puede provocar una ventilación descontrolada, una mala hermeticidad, una ventana que tiene un mal encaje en la fachada o un sistema de ventilación antiguo”, advirtió.

Entre las soluciones activas se encontrarían, entre otras, la instalación de paneles solares térmicos o sistemas fotovoltaicos compartidos.

Asimismo, Epelde habló de la importancia de los materiales y elementos prefabricados para realizar las obras con mayor rapidez y a su vez, molestar lo menos posible al vecindario. Hizo referencia a su vez a las personas que intervienen en las obras indicando que deben tener “toda esa sensibilidad técnica”, pero también saber que tratan con personas.

ACLIMA, y concretamente Juan Antonio Gascón, dio la visión de las soluciones urbanas basadas en la naturaleza, que como explicó, aportan múltiples beneficios para las ciudades y los habitantes como la mitigación y adaptación al cambio climático; la creación de áreas de bioretención de las pluviales; el confort humano y urbano; la mejora de la biodiversidad, la agricultura urbana, la calidad del aire y del agua, y la contribución a soluciones bajas en carbono. Además, ayudan a la psicología y la salud humana y urbana. “Esto se trata de rehumanizar las ciudades, ya que el hábitat natural del ser humano es la naturaleza, no el asfalto”, dijo Gascón.

A escala edificio existen, por ejemplo, las cubiertas o las fachadas vegetales, y a escala urbana los sombreamientos vegetales o pavimentos permeables. Ya hay varios lugares en Euskadi donde se han puesto en práctica estas soluciones como en el Palacio de Congresos Europa (Vitoria-Gasteiz), en Legazpi, Igeldo o Idiazabal. A nivel estatal, Barcelona es una de las pioneras y allí se han hecho varias actuaciones de este tipo.

Aun así, Gascón indicó que, aunque es cierto que ya existen empresas que aplican este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, no lo hacen porque hay otros factores que afectan como el desconocimiento de la ciudadanía.

Por último, Itziar Vidorreta, de GAIA, dio el punto de vista de las soluciones basadas en las tecnologías del conocimiento. Vidorreta insistió en que, en un modelo como el de Opengela, “la colaboración entre los clústeres es fundamental”. Así también, presentó un mapeo tecnológico con soluciones existentes que están actualmente en el mercado.

Vidorreta destacó la llamada GoroldioTEK (‘goroldio’ es musgo en euskera), realizada en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. “Es una aplicación del uso de una solución basada en la naturaleza, que es el musgo, pero con tecnologías de monitorización detrás que sirven para el control de los consumos y con una aplicación práctica que podría ser a través de paneles informativos o en incluso en paradas de autobuses”, expuso.

“Elevar la escala del edificio al barrio”

La jornada comenzó con una charla de Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, que lidera este proyecto. Hizo un diagnóstico de Opengela desde su nacimiento en 2019 como proyecto financiado a través del programa de marco europeo Horizon 2020, y que, en la actualidad, continúa gracias a la confianza otorgada por la Comisión Europea mediante el programa LIFE con un proyecto llamado BIRTUOSS. Este servicio de regeneración urbana mediante oficinas de proximidad que empezó hace cuatro años en Txonta (Eibar) y Otxarkoaga (Bilbao) ya se ha extendido a otras 23 localidades de Euskadi y es ejemplo para otros municipios del Estado y de la Unión Europea.

Este éxito anima a seguir mejorando y uno de los grandes objetivos de esta nueva etapa es elevar la escala de actuación del edificio al barrio mediante un modelo que sea flexible, integrador y simple que incluya aspectos clave como la eficiencia energética; la financiación asequible; un marco jurídico para la prestación simplificada de servicios; herramientas TIC y digitalización de los hogares; el Pasaporte del Edificio; las soluciones basadas en la naturaleza o la capacitación y asesoramiento sobre el uso de la energía. Además, se quiere integrar la dimensión social, posibilitando hacer frente a la pobreza energética, la salud y mejorar las estrategias de comunicación y codiseño para implicar al usuario en la toma de decisiones. En definitiva, el vecindario será el centro del proceso de regeneración.

El coordinador del proyecto subrayó que es necesaria la creación de una entidad de gestión mediante colaboración entre los distintos socios del proyecto, público-privado, para poder generar una marca que aporte confianza a la población.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Opengela reta a las empresas vascas a identificar soluciones innovadoras para la regeneración urbana

 • El edificio Plaza Bizkaia acoge el viernes 24 de mayo una jornada en la que participarán algunas entidades socias del proyecto europeo, como el Gobierno Vasco, los clústeres Build Inn, Aclima y Gaia, el EVE, Viviendas Municipales de Bilbao y Cíclica.

¿Hay margen para innovar y buscar nuevas soluciones en el ámbito de la regeneración urbana? Este viernes 24 de mayo, en el edificio Plaza Bizkaia, las empresas de sectores como la construcción, el medio ambiente y la digitalización están llamadas a un reto que les plantea Opengela, el modelo vasco de regeneración urbana.

Ese día se celebrará un workshop con el objetivo de identificar soluciones innovadoras y viables para su implementación en procesos integrales de regeneración urbana. Esas soluciones pueden llegar de diferentes ámbitos. Por eso, en la jornada estarán presentes agentes de sectores distintos, y todos ellos tienen en común que participan como socios en el proyecto europeo BIRTUOSS, financiado por el programa LIFE y que está ampliando y perfeccionando el modelo Opengela, iniciado en Euskadi en 2019.

La jornada mostrará la perspectiva de la Administración, a través de Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, que lidera el proyecto. Él dará comienzo al seminario, a las 11 horas, para establecer el marco de BIRTUOSS-Opengela.

Tras su intervención, se conocerá el caso de la barriada bilbaína de TorreUrizar, que se está utilizando como ‘living lab’ o banco de pruebas para estas innovaciones. Viviendas Municipales de Bilbao (VVMM), que cuenta allí con una oficina de proximidad (llamada ‘opengela’), explicará el estado actual del proyecto.

Además, responsables de Cíclica darán a conocer su trabajo en la caracterización de parque edificado en Euskadi y en la integración de tres elementos como arquitectura, comunidad y medio ambiente, además de explicar las herramientas desarrolladas para la trasposición de la revisión de la Directiva europea de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD, en sus siglas en inglés), recientemente aprobada. Esa herramienta ayuda a definir las hojas de ruta que permiten una interacción con el sector industrial, el Pasaporte del Edificio y el Registro Digital de Edificio.

Los retos que plantearán los socios de Opengela a las empresas vascas se centran sobre todo en aspectos como la eficiencia energética, las soluciones industrializadas, así como soluciones basadas en la naturaleza y la integración de las TICs.

Para eso participarán a continuación representantes del Ente Vasco de la Energía (EVE), y tres clústeres: Build Inn (antes Eraikune), Aclima y Gaia. Todos ellos forman parte del proyecto europeo.

Esas intervenciones darán paso a un contraste con las empresas asistentes para validar posibles soluciones a los retos planteados. Se tendrán en cuenta aspectos como la viabilidad económica, la dificultad técnica, la disponibilidad de un mercado próximo, o su implementación real en los procesos de rehabilitación, entre otros. Tras la puesta en común de posibles soluciones se terminará con las conclusiones de la jornada.

La cita será de 11:00 a 14:00 y está dirigida especialmente a empresas asociadas a esos clústeres. Se puede consultar el programa completo aquí.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Opengelak erronka bota die euskal enpresei hiria berroneratzeko irtenbide berritzaileak identifikatzeko

 • Maiatzaren 24an, ostirala, Bizkaia Plaza eraikinean Europako proiektuaren bazkide diren zenbait erakundek hartuko dute parte, hala nola Eusko Jaurlaritzak, Build Inn, Aclima eta Gaia klusterrek, EEEk, Bilboko Udal Etxebizitzak eta Cíclicak.

Ba al dago berrikuntzarako eta irtenbide berriak bilatzeko tarterik hiri-berroneratzearen esparruan? Ostiral honetan, hilak 24, Bizkaia Plaza eraikinean, Opengelak, hiria berroneratzearen euskal ereduak, eraikuntza, ingurumena eta digitalizazioa bezalako sektoreetako enpresak deitu ditu erronka hori planteatzera.

Egun horretan workshop bat egingo da, hiria berroneratzeko prozesu integraletan inplementatzeko irtenbide berritzaileak eta bideragarriak identifikatzeko helburuarekin. Irtenbide horiek hainbat eremutatik irits daitezke. Horregatik, jardunaldian sektore desberdinetako eragileak izango dira. Horiek guztiek LIFE programak finantzatutako eta Euskadin 2019an hasitako Opengela eredua zabaltzen eta hobetzen ari den Europako BIRTUOSS proiektuan bazkide gisa parte hartzen dute.

Jardunaldiak Administrazioaren ikuspegia erakutsiko du, Ignacio de la Puerta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendariaren bitartez. Berak emango dio hasiera mintegiari, 11:00etan, BIRTUOSS-Opengelaren esparrua kokatzeko.

Bere hitzaldiaren ondoren, TorreUrizar Bilboko auzoaren kasua ezagutuko da, berrikuntza horietarako ‘living lab’ edo proba banku gisa erabiltzen ari dena. Bertan ‘opengela’ izeneko hurbileko bulego bat duen Bilboko Udal Etxebizitzak (VVMM), proiektuaren egungo egoera azalduko du.

Horrez gain, Cíclicako arduradunek Euskadin eraikitako parkearen karakterizazioan eta arkitektura, komunitatea eta ingurumena bezalako hiru elementuren integrazioan egindako lanaren berri emango dute. Gainera, Eraikinetako Eraginkortasun Energetikoari buruzko Europako Zuzentarauaren (EPBD, ingelesezko sigletan) berrikuspenaren transposizioa egiteko garatu diren tresnak ere azalduko dituzte. Tresna horrek industria-sektorearekin, Eraikinaren Pasaportearekin eta Eraikinaren Erregistro Digitalarekin interakzioa ahalbidetzen duten ibilbide-orriak definitzen laguntzen du.

Opengelako bazkideek euskal enpresei planteatuko dizkieten erronkak energia-eraginkortasunean, irtenbide industrializatuetan, naturan oinarritutako soluzioetan eta IKTen integrazioan oinarritzen dira batez ere.

Horretarako, Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) ordezkariek eta hiru klusterrek parte hartuko dute: Build Inn (lehen Eraikune), Aclima eta Gaia. Horiek guztiak Europako proiektuaren parte dira.

Esku-hartze horien ondoren, bertaratutako enpresekin kontrastatuko da, planteatutako erronketarako irtenbide posibleak baliozkotzeko. Besteak beste, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan: bideragarritasun ekonomikoa, zailtasun teknikoa, hurbileko merkatu baten eskuragarritasuna edo birgaitze-prozesuetan egiazko ezarpena. Konponbideak bateratu ondoren, jardunaldiaren ondorioekin amaituko da.

Hitzordua 11:00etatik 14:00etara izango da eta kluster horietako kide diren enpresei zuzenduta dago bereziki. Egitarau osoa hemen kontsulta daiteke.

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

Opengela challenges Basque companies to identify innovative solutions for urban regeneration

 • On Friday, May 24, the Plaza Bizkaia building will host a conference with the participation of some of the European project partners, such as the Basque Government, the Build Inn, Aclima and Gaia clusters, the EVE, Bilbao Municipal Housing and Cíclica.

Is there room for innovation and new solutions in the field of urban regeneration? This Friday, May 24, at the Plaza Bizkaia building, companies from sectors such as construction, environment and digitalization are called to a challenge posed by Opengela, the Basque model of urban regeneration.

On that day, a workshop will be held with the objective of identifying innovative and viable solutions for implementation in integrated urban regeneration processes. These solutions can come from different fields. Therefore, agents from different sectors will be present at the workshop. All of them have in common that they participate as partners in the European project BIRTUOSS, funded by the LIFE program and that is expanding and perfecting the Opengela model, initiated in Euskadi in 2019.

The sesion will show the perspective of the Administration, through Ignacio de la Puerta, director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government, who leads the project. He will start the seminar, at 11 am, to establish the framework of BIRTUOSS-Opengela.

After his speech, the case of the Bilbao neighborhood of TorreUrizar, which is being used as a ‘living lab’ or test bed for these innovations, will be presented. Bilbao Municipal Housing (VVMM), which has a proximity office there (called ‘opengela’), will explain the current status of the project.

In addition, Cíclica‘s managers will present their work on the characterization of the building stock in the Basque Country and the integration of three elements such as architecture, community and environment, as well as explain the tools developed for the transposition of the recently approved revision of the European Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). This tool helps to define the roadmaps that allow interaction with the industrial sector, the Building Passport and the Digital Building Register.

The challenges that Opengela’s partners will pose to Basque companies are mainly focused on aspects such as energy efficiency, industrialized solutions, as well as nature-based solutions and the integration of ICTs.

For this purpose, representatives of the Basque Energy Agency (EVE) and three clusters will participate: Build Inn (formerly Eraikune), Aclima and Gaia. All of them are part of the European project.

These interventions will give way to a contrast with the attending companies to validate possible solutions to the challenges posed. Aspects such as economic feasibility, technical difficulty, the availability of a nearby market, or its real implementation in rehabilitation processes, among others, will be taken into account. After the sharing of possible solutions, the conclusions of the day will be drawn.

The meeting will take place from 11:00 to 14:00 and is aimed especially at companies associated with these clusters. The complete program can be consulted here. 

OPENGELA NEWSLETTER

Receive all news related to Opengela
Co-funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the authors and do not necessarily reflect those of the EU or CINEA. Neither the European Union nor the funding authority can be held responsible for them.

OPENGELA

Suscripción correcta

Logo

OPENGELA

Harpidetza zuzena

Logo

OPENGELA

Successful subscription

Logo