«Opengela has made it easier for us to rehabilitate not only buildings in Otxarkoaga, but also spaces that were in disuse»

Interview

«Opengela has made it easier for us to rehabilitate not only buildings in Otxarkoaga, but also spaces that were in disuse»

Jon Bilbao

Jon Bilbao, Councillor for Housing and President of the Bilbao Municipal Housing Association.

The city of Bilbao is promoting one of the two pilot experiences of the Opengela project. The Otxarkoaga neighbourhood has set up an office to help the neighbourhood throughout the process of refurbishing its buildings. Within the scope of this European project, five blocks of buildings with 16 portals and a total of 240 dwellings are being rehabilitated. 

In the case of Otxarkoaga, unlike the other pilot project in Txonta (in Eibar), the particularity lies in the fact that most of the housing (around 60%) is publicly owned, through the company Viviendas Municipales de Bilbao. Its president, in addition to being the councillor responsible for Housing, is Jon Bilbao. 

Bilbao City Council has an ambitious urban regeneration plan for the Otxarkoaga neighbourhood, with the Orain Otxar plan. Within this framework, there is the Opengela project and the neighbourhood office that has been operating for almost two years. How do you assess the progress of the project so far? 

It has been a very positive experience. The project has enabled us to rehabilitate not only residential buildings, but also spaces that were in disuse in the neighbourhood, giving them new life and services for Otxarkoaga. The office allows us to have a local view of the progress of the refurbishment work and to have a real awareness of what is happening in each dwelling and thus be able to make better decisions.  

In this case, the City Council, as well as being the driving force behind the project, is also the owner of many of the homes that form part of it. What lessons and conclusions can be drawn from this dual status? 

We had already carried out similar projects in Otxarkoaga and other neighbourhoods in Bilbao, which allowed us to use the experience we had gained in this project. The idea of tackling projects in public-private properties seems to us to be a great success that benefits both parties. The owners are delighted to be able to count on the professionalism and involvement of the Municipal Housing workers in the projects and we are delighted to be able to count on them in the various participatory projects, as well in the day-to-day running of the works.

How is the neighbourhood reacting to the creation of the office and all that it entails, and what receptivity and encouragement do you see? 

We believe that the office is working very well. The people who are affected by the works know where to go with any doubts that may arise in a project of this magnitude and it allows us to organise ourselves better with all the agents involved in these processes. 

This is a vulnerable neighbourhood, what difficulties are you encountering in intervening there, and how are you dealing with them? 

The great difficulty is the uncertainty that comes with these major rehabilitation works, nothing that does not happen in other neighbourhoods. We deal with the problems one by one and try to provide ‘ad hoc’ solutions to each of the queries. Transparency and constant information about the projects help to deal with the inconvenience of such lengthy projects. 

How is the financing of building renovation projects being resolved? 

This is currently being channelled using a programme of instalments over a long period, combined with public financing via subsidies and the added improvements of financing from private entities and the construction companies awarded the works. A specific working methodology has been developed. 

The European project will end in 2022. With the knowledge already accumulated over the years, what would you say to any other municipality interested in applying this model, both in the Basque Country and at the European level? 

They should be encouraged to set up this type of mechanism in their municipalities. Many neighbourhoods need to undertake this type of projects and having neighbourhood offices facilitates the task of individualised assistance. 

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

“Opengelak Otxarkoagako eraikinak ez ezik, erabiltzen ez ziren espazioak ere birgaitzeko aukera eman digu”

Elkarrizketa

“Opengelak Otxarkoagako eraikinak ez ezik, erabiltzen ez ziren espazioak ere birgaitzeko aukera eman digu”

Jon Bilbao

Jon Bilbao, Etxebizitza Saileko zinegotzi delegatua eta Bilboko Etxebizitzen presidentea.

Bilbo Opengela proiektuaren bi esperientzien artean, pilotu bat bultzatzen du. Otxarkoaga auzoan bulego bat sortu da eraikinak birgaitzeko prozesu osoan bizilagunei laguntzeko. Europako proiektu honen esparruan, 16 atari eta 240 etxebizitza dituzten bost eraikin-bloketan jarduten da.

Otxarkoagaren kasuan, Txontako (Eibar) beste pilotua ez bezala, berezitasuna da etxebizitza gehienak (% 60 inguru) jabetza publikokoak direla, Bilboko Udal Etxebizitzak sozietatearen bitartez. Elkarte honen Lehendakaria eta Etxebizitza Saileko zinegotzi delegatua Jon Bilbao da.

Bilboko Udalak asmo handiko plana du Otxarkoaga auzoan hiria berroneratzeko, Orain Otxar planarekin. Esparru horren barruan dago Opengela proiektua eta duela ia bi urtetik martxan dagoen auzo-bulegoa. Nola baloratzen duzu proiektuaren ibilbidea orain arte?

Oso esperientzia positiboa izaten ari da. Proiektuak, etxebizitza eraikinak birgaitzeaz gain, auzoan erabiltzen ez ziren espazioak birgaitzea eta Otxarkoagan bizitza eta zerbitzu berriak ematea ahalbidetu digu. Bulegoak birgaitze-obren aurrerapenen tokiko ikuspegia izateko aukera ematen du, eta etxebizitza bakoitzean gertatzen ari denaren benetako kontzientzia izateko aukera ematen du, erabaki egokiagoak hartu ahal izateko.

Kasu honetan, Udala proiektuaren sustatzailea izateaz gain, proiektuaren parte diren etxebizitza horietako askoren jabea ere bada. Zer ikasketa eta ondorio ateratzen dira baldintza bikoitz horretatik?

Otxarkoagan eta Bilboko beste auzo batzuetan egindako antzeko jardueretan oinarritu gara, eta, beraz, proiektu honetan lortutako esperientzia hori erabiltzeko aukera eman zigun. Jabetza publiko-pribatuetan proiektuei ekiteko ideia oso egokia iruditzen zaigu, eta bi aldeak hori sustatu dute. Jabeak pozik daude Udal Etxebizitzako langileen profesionaltasunarekin eta inplikazioarekin proiektuetan, eta gu, berriz, proiektu parte-hartzaileetan eta obren egunerokotasunean.

Ze erreakzio izaten ari dira bizilagunek? Zer jarrera somatu duzu bulegoa sortzearen inguruan eta horrek eragin duen guztiarekin?

Uste dugunez, bulegoa oso ondo ibilbide hona izaten ari da. Obrek eragiten dieten pertsonek badakite nora jo obra garrantzitsu honetan sor daitekeen edozein zalantzaren aurrean, eta prozesu horietan parte hartzen duten eragile guztiekin hobeto antolatzeko aukera ematen digu.

Auzo kaltebera da. Zer zailtasun aurkitzen ari dira han esku hartzeko, eta nola konpontzen ari dira?

Zailtasun handiena birgaitze-lan handi horiek dakartzaten ziurgabetasuna da, beste auzo batzuetan gertatzen ez dena. Arazoak banan-banan tratatzen ditugu, eta kontsulta bakoitzari irtenbideak ad hoc ematen saiatzen gara. Proiektuen gardentasuna eta etengabeko informazioa lagungarriak dira hain proiektu luzeen eragozpenei aurre egiteko.

Nola ematen ari da eraikinak birgaitzeko proiektuen finantzaketa?

Gaur egun, derrama-programa zabal baten bidez bideratzen ari da, diru-laguntzen bidezko finantzaketa publikoarekin eta erakunde pribatuen eta obren esleipendun diren eraikuntza-enpresen finantzaketa-hobekuntza erantsiekin batera. Berariazko lan-metodologia egin da.

Europako proiektua 2022an amaituko da. Urte hauetako ezagutzarekin, zer esango zenioke eredu hori Euskadin zein Europan aplikatzeko interesa duen beste edozein udalerriri?

Beren udalerrietan horrelako mekanismoak ezartzera animatzen diet. Auzo askok horrelako proiektuei ekiteko beharra dute, eta auzo-bulegoak izateak banakako laguntza-lana errazten du.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

“Opengela nos ha facilitado rehabilitar no solo edificios de Otxarkoaga, sino también espacios que estaban en desuso”

Entrevista

“Opengela nos ha facilitado rehabilitar no solo edificios de Otxarkoaga, sino también espacios que estaban en desuso”

Jon Bilbao

Jon Bilbao, concejal delegado del Área de Vivienda y presidente de Viviendas Municipales de Bilbao.

La ciudad de Bilbao impulsa una de las dos experiencias piloto del proyecto Opengela. El barrio de Otxarkoaga ha creado una oficina que ayuda al vecindario en todo el proceso de rehabilitación de sus edificios. En el ámbito de este proyecto europeo se actúa sobre cinco bloques de edificios que cuentan con 16 portales y un total de 240 viviendas. 

En el caso de Otxarkoaga, a diferencia del otro piloto de Txonta (en Eibar), la particularidad reside en que la mayoría de las viviendas (en torno al 60 %) son propiedad pública, a través de la sociedad Viviendas Municipales de Bilbao. Su presidente, además de concejal delegado del Área de Vivienda, es Jon Bilbao. 

El Ayuntamiento de Bilbao tiene un ambicioso plan de regeneración urbana en el barrio de Otxarkoaga, con el plan Orain Otxar. Dentro de ese marco, se encuentra el proyecto Opengela y la oficina de barrio que funciona desde hace casi dos años. ¿Cómo valora la marcha del proyecto hasta el momento? 

Está siendo una experiencia muy positiva. El proyecto nos ha facilitado rehabilitar no solo edificios de viviendas, sino que también espacios que estaban en desuso en el barrio y dándoles una nueva vida y servicios para Otxarkoaga. La oficina permite tener una visión local de los avances de las obras de rehabilitación y tener una conciencia real de lo que está ocurriendo en cada vivienda y así poder tomar decisiones más idóneas. 

En este caso, el Ayuntamiento, además de ser impulsor del proyecto, también es propietario de muchas de esas viviendas que forman parte de él. ¿Qué aprendizaje y conclusiones se extraen de esa doble condición? 

Veníamos ya de otras actuaciones parecidas tanto en Otxarkoaga como en otros barrios de Bilbao, por lo que nos permitió usar esa experiencia adquirida en este proyecto. La idea de abordar proyectos en propiedades público-privadas nos parece un gran acierto del que se nutren ambas partes. Los propietarios están encantados con poder contar con la profesionalidad e implicación de los y las trabajadores de Vivienda Municipales en los proyectos y nosotros y nosotras, de poder contar con ellos en los diversos proyectos participativos, así como en el día a día de las obras. 

¿Cómo está reaccionando el vecindario? ¿Qué receptividad y ánimo ve con respecto a la creación de la oficina y todo lo que supone? 

Creemos que la oficina está funcionando muy bien. Las personas que están siendo afectadas por las obras saben dónde acudir ante cualquier duda que puede surgir en una obra de este calado y nos permite organizarnos mejor con todos los agentes implicados en estos procesos. 

Se trata de un barrio vulnerable. ¿Qué dificultades se están encontrando para intervenir allí, y cómo las están solventando? 

La gran dificultad es la incertidumbre que conllevan estas grandes obras de rehabilitación, nada que no pase en otros barrios. Tratamos los problemas uno a uno y se intenta dar soluciones ‘ad hoc’ a cada una de las consultas. La transparencia y la información constante de los proyectos ayudan a afrontar las molestias derivadas de proyectos tan largos. 

¿Cómo se está resolviendo la financiación de los proyectos de rehabilitación de los edificios? 

Actualmente se está canalizando mediante un programa de derramas amplio en el tiempo, conjugado con la financiación pública vía subvenciones y las mejoras añadidas de financiación de entidades privadas y de las propias constructoras adjudicatarias de las obras. Se ha realizado una metodología específica de trabajo.   

El proyecto europeo terminará en 2022. Con el conocimiento ya acumulado de estos años, ¿qué le diría a cualquier otro municipio interesado en aplicar este modelo, tanto en Euskadi como a nivel europeo? 

Que se animen a establecer este tipo de mecanismos en sus municipios. Hay muchos barrios con necesidad de emprender este tipo de proyectos y el hecho de tener oficinas de barrio facilita la tarea de asistencia individualizada.  

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengelak Abanto-Zierbenara, Trapagaranera eta Santrutzira eraman du bere hiri-berroneratze eredua, hiru auzo-bulego berrirekin

Opengelak Abanto-Zierbenara, Trapagaranera eta Santrutzira eraman du bere hiri-berroneratze eredua, hiru auzo-bulego berrirekin

  • Hiru udalerriek Berpiztu programaren funtsak jasoko dituzte. Horien bidez, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak 17 milioi euro bideratuko ditu 2021etik 2023ra bitartean Euskadiko auzoetan hiri-berroneratzeko jarduketak indartzera.

Opengelak Ezkerraldea-Meatzaldea eskualdera eraman du bere hiri-berroneratze eredua, eta bertan hiru auzo-bulego berri jarriko ditu martxan, Abanto-Zierbena, Trapagaran eta Santurtziko udalerrietan.

Neurri hau Berpiztu programaren barruan sartzen da. Horren bidez, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak 17 milioi euro bideratuko ditu 2021etik 2023ra bitartean Euskadiko auzoetan hiri-berroneratze jarduerak indartzera. Hiru udal horiei eta Portugaleteri zuzeneko diru-laguntza ematea onartu zen Gobernu Kontseiluan, Iñaki Arriola Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak proposatuta.

Abanto-Zierbenan, Trapagaranen eta Santurtzin kalteberatasun handiko auzoak identifikatu dira, eta haietan, aurretiko analisien arabera, etxeko batez besteko errenta ez da urtean etxebizitzako 15.000 euro baino gehiagokoa. Hiru kasuetan, auzoko bulegoa sortuko da (opengela izenez ezagutzen dira), auzokide eta erkidegoei laguntza eta aholkularitza emateko, obrak nola egin eta finantzatu jakiteko, eta zailtasun ekonomiko gehien duten familiei jarduketak ordaindu ahal izateko finantzaketa osagarria bermatzeko funtserako sarbidea emango zaie.

Abanto-Zierbenaren kasuan, 2021aren eta 2023aren artean 6,28 milioiko zuzeneko dirulaguntza Peñucas auzora bideratuko da; 20 ataritan banatuta dauden 200 etxebizitzaren eremua (zazpi bloke). Jarduketa integrala honako honetan datza: eraikin eta etxebizitzen birgaitze energetikoa, irisgarritasunekoa, bizigarritasunekoa, segurtasunekoa eta digitalizaziokoa, eremua berrurbanizatzea eta, horretarako, auzoko irisgarritasuna, udal-euskaltegiaren birgaitze energetikoa, enplegu-planak, finantzaketa eta ikasketak kontuan hartzea.

Trapagarango kasuan, bestalde, 3,91 milioiko zuzeneko dirulaguntza San Andres auzora bideratuko da; bertan, 195 etxebizitzak parte hartuko dute hiria berroneratzeko proiektuan. Esku-hartzean honako jarduketa hauek egingo dira: eraikinak eta etxebizitzak birgaituko dira efizientzia energetikorako, eta hirigintzako zenbait jarduketa egingo dira, ingurumeneko jasangarritasunari begira, besteak beste, eraikin zaharkituen berrerabilera aztertzea eta gizarte-inklusioko ekintzak, enplegua eta I+G+b.

Santutzin, Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko dirulaguntza Aurora Vildosolako 104 etxebizitzatan birgaitze lanak aurrera eramatera zuzenduta dago.

Hiru udal horientzako laguntza berri horien bidez, EAEn hiria berroneratzeko proiektuak dituzten udalerrien sareko auzo kopurua areagotu ahalko da. Une honetan, Bilbokoa, Durangokoa, Eibarkoa eta Lasarte-Oriakoa daude martxan; ekimen horien bidez, 42 eraikinetan banatutako 741 etxebizitzatan bizi diren 2.000 pertsona ingururen bizi-kalitatea hobetzen ari da.

Opengela eredua barruti-bulegoen inplementazioan oinarritzen da. Bulego horiek auzoak leheneratzeko prozesuak bateratzen dituzte, auzotarrei arreta eskainiz eta inplikatutako gainerako kolektiboak koordinatuz. Opengelak Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetako bi proiektu pilotu ditu abiapuntu, eta autonomia-erkidego osoan erreplikagarria izatea du helburu. Horretarako, beste lurralde batzuetara eskalagarritasuna erraztuko duten jarraibideak ezartzen ditu.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela lleva su modelo de regeneración urbana a Abanto-Zierbena, Trápaga y Santurtzi con tres nuevas oficinas de barrio

Opengela lleva su modelo de regeneración urbana a Abanto-Zierbena, Trápaga y Santurtzi con tres nuevas oficinas de barrio

  • Estos tres municipios se beneficiarán de los fondos del programa Berpiztu, a través de los cuales el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes destinará 17 millones de euros a fortalecer las actuaciones de regeneración urbana en barrios de Euskadi entre 2021 y 2023.

Opengela lleva su modelo de regeneración urbana a la comarca Ezkerraldea-Meatzaldea, donde pondrá en marcha tres nuevas oficinas de barrio en los municipios de Abanto-Zierbena el Valle de Trápaga-Trapagaran y Santurtzi.

Esta medida se enmarca en el programa Berpiztu, con el que el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes destinará 17 millones de euros a fortalecer las actuaciones de regeneración urbana en barrios de Euskadi entre 2021 y 2023. La subvención directa a estos ayuntamientos, además de a Portugalete, se aprobó en Consejo de Gobierno, a propuesta de Iñaki Arriola, consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Tanto en Abanto-Zierbena como en Valle de Trápaga-Trapagaran y Santurtzi se han identificado barrios de gran vulnerabilidad en los que, según los análisis preliminares, la renta media por hogar no supera los 15.000 euros por vivienda al año. En los tres casos, se creará una oficina de barrio (conocidas como opengelas) para acompañar y asesorar a vecinos/as y comunidades sobre cómo realizar y financiar las obras, y se dará acceso a las familias con más dificultades económicas a un fondo de garantía de financiación complementaria para afrontar el pago de las actuaciones.

En el caso de Abanto-Zierbena, la subvención directa de 6,28 millones de euros entre 2021 y 2023 estará destinada al barrio de Peñucas, un área de 200 viviendas repartidas en 20 portales (siete bloques). La actuación integral consistirá en rehabilitación energética, de accesibilidad, de habitabilidad, de seguridad y digitalización de edificios y viviendas, la reurbanización de la zona prestando atención a la accesibilidad, la rehabilitación energética del euskaltegi municipal, planes de empleo, financiación y estudios del barrio.

En el caso de Valle de Trápaga-Trapagaran, por su parte, la subvención directa de 3,91 millones irá dirigida al barrio San Andrés, en el que 195 viviendas participarán en el proyecto de regeneración urbana. La intervención abarcará la rehabilitación de edificios y viviendas en clave de eficiencia energética y diversas actuaciones urbanísticas en materia de sostenibilidad medioambiental, así como el análisis de la reutilización de edificios obsoletos y acciones de inclusión social, empleo e I+D+i.

En Santurtzi, el Gobierno Vasco concede la subvención directa de 3,42 millones de euros para rehabilitar un conjunto de edificios que alberga 104 viviendas –Aurora Vildosola 1-13-.

Las ayudas a estos tres nuevos ayuntamientos permitirán incrementar el número de barrios de Euskadi que forman parte de la red de municipios con proyectos de regeneración urbana en marcha. En estos momentos, están en activo los de Bilbao, Durango, Eibar y Lasarte-Oria, iniciativas que están mejorando la calidad de vida de en torno a 2.000 personas que viven en 741 viviendas divididas en 42 edificios.

El modelo Opengela se basa en la implementación de oficinas de distrito, que unifican los procesos de regeneración de los barrios atendiendo tanto al vecindario como coordinando al resto de colectivos involucrados. Opengela, que parte con dos proyectos piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), busca ser replicable en toda la Comunidad Autónoma y para ello establece pautas que faciliten la escalabilidad a otros territorios.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela brings its urban regeneration model to Abanto-Zierbena, Trápaga eta Santurtzi with three new neighbourhood offices

Opengela brings its urban regeneration model to Abanto-Zierbena, Trápaga eta Santurtzi with three new neighbourhood offices

The three municipalities will benefit from the funds of the Berpiztu programme, through which the Department of Territorial Planning, Housing and Transport will allocate 17 million euros to strengthen urban regeneration actions in neighbourhoods in the Basque Country between 2021 and 2023.

Opengela is taking its urban regeneration model to the Ezkerraldea-Meatzaldea region, where it will set up three new neighbourhood offices in the municipalities of Abanto-Zierbena, Valle de Trápaga-Trapagaran and Santurtzi.

This measure is part of the Berpiztu programme, with which the Department of Territorial Planning, Housing and Transport will allocate 17 million euros to strengthen urban regeneration actions in neighbourhoods in the Basque Country between 2021 and 2023. The direct subsidy to these town councils, in addition to Portugalete, was approved by the Governing Council, at the proposal of Iñaki Arriola, Minister of Territorial Planning, Housing and Transport.

In the three cases, Abanto-Zierbena, Valle de Trápaga-Trapagaran and Santurtzi, highly vulnerable neighbourhoods have been identified in which, according to preliminary analyses, the average income per household does not exceed 15,000 euros per-home per year. In the three cases, a neighbourhood office (known as opengelas) will be set up to accompany and advise residents and communities on how to carry out and finance the works, and families with the greatest economic difficulties will be given access to a guarantee fund for complementary financing to help them pay for the works.

In the case of Abanto-Zierbena, the direct subsidy of 6.28 million euros between 2021 and 2023 will be earmarked for the Peñucas neighbourhood, an area of 200 homes spread over 20 portals (seven blocks). The comprehensive action will consist of energy rehabilitation, accessibility, habitability, security and digitalisation of buildings and housing, the redevelopment of the area paying attention to accessibility, energy rehabilitation of the municipal euskaltegi, employment plans, financing and studies of the neighbourhood.

In the case of Valle de Trápaga-Trapagaran, for its part, the direct subsidy of 3.91 million will go to the San Andrés neighbourhood, where 195 homes will participate in the urban regeneration project. The intervention will cover the refurbishment of buildings and dwellings in terms of energy efficiency and various urban planning actions in terms of environmental sustainability, as well as the analysis of the reuse of obsolete buildings and actions for social inclusion, employment and R+D+i.

In Santurtzi, the Basque Government grants a direct subsidy of 3.42 million euros to refurbish a group of buildings housing 104 dwellings -Aurora Vildosola 1-13-.

The aid to these three new town councils will increase the number of neighbourhoods in the Basque Country that form part of the network of municipalities with urban regeneration projects underway. At the moment, those of Bilbao, Durango, Eibar and Lasarte-Oria are active, initiatives that are improving the quality of life of around 2,000 people living in 741 dwellings divided into 42 buildings.

The Opengela model is based on the implementation of district offices, which unify the regeneration processes of the neighbourhoods, serving both the neighbourhood and coordinating the rest of the groups involved. Opengela, which starts with two pilot projects in the neighbourhoods of Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar), seeks to be replicable throughout the Autonomous Community and to this end establishes guidelines that facilitate scalability to other territories.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Europako bost eskualde hautatu dira Opengela eredua errepikatzeko

Europako bost eskualde hautatu dira Opengela eredua errepikatzeko

  • Kroazia, Espainia eta Errumaniako bost erakunde aukeratu dituzte Opengela eredua dagozkien eskualdeetara eramateko.
  • 2022ko martxoaren 31n eta apirilaren 1ean bost hautatuak Euskadira iritsiko dira Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzo pilotuak bertatik bertara bisitatzera.

FEDARENEk, Energia eta Ingurumenerako Agentzia eta Eskualdeen Europako Federazioak, joan den urrian egindako deialdiaren ondorioz, Europako bost eskualde- eta toki-agintari hautatu dira, bederatzi hautagairen artetik (Errumanian bat, Kroazian bi eta Espainian beste bi), Opengela eredua beren lurraldeetara esportatu dezaten. Horietako bakoitza bere lurraldean etxebizitza berritzeko proiektuetan murgilduta dago dagoeneko, edo proiektu horiei ekitea du hurrengo helburu.

Ildo horretatik, ekimenak Euskadiko bi auzo pilotutan garatzen ari den Opengela ereduaren gakoak ezagutzeko aukera emango die hautatutako eskualdeei: Txontan (Eibar) eta Otxarkoagan (Bilbo). Horretarako, 2022ko martxoaren 31n eta apirilaren 1ean aipatutako bi auzoak bisitatuko dituzte, beren esperientzia bertatik bertara ezagutzeko eta eredu hori beren proiektuetara transferitu ahal izateko, Europa osoan zehar Opengelas sare bat sortuz.

Aukeratuetako bat Sighetu Marmatiei udalerria izan da, Errumanian. Gaur egun, udalerriaren irisgarritasuna eta eremu batzuetako biztanleen bizi-baldintzak hobetzea helburu duen proiektu batean murgilduta dago, euri-urak drainatzeko sare berri bat eta estolderia sare bat ezarriz, besteak beste.

Errumaniari Kroaziako bi eskualde gehitu zaizkio. Lehenengoa Medjimurje konderria da, hiru hiri eta 22 udalerri hartzen dituena. Bertan, MENEA eskualdeko energia-agentziak energia- eta klima-gaietan aholkularitza-zentro gisa jarduten du, eta, gaur egun, zerbitzuak zabaltzeko prozesu bat garatzen ari da. Prozesu horren helburua etxea berritzeko zerbitzu bat lankidetzan integratzea da, eta finantza-iraunkortasuna bermatzea.

Bigarrenak Varazdin, Koprivnica-Krizevci eta Virovitica-Podravina konderriak hartzen ditu, eta REA Norte energiaren eskualdeko agentzia etxebizitza berritzearekin lotutako kontsultak eta orientazio teknikoa ematen hasi da. Hala ere, alderdi finantzarioari eta herritarrek toki/eskualde mailan bultzatutako leihatila bakarraren eredu berritzailea ezartzeko moduari buruzko gaiei heltzeko ideiak bilatzen dituzte.

Hautatutako azken bi eskualdeak Espainian daude, Extremaduran eta Lleidan. Extremaduran, AGENEX energia-agentziak, dagoeneko INNOVATE edo HousEEnvest bezalako proiektu europarretan parte hartu duenak, ideiak eta esperientziak bilatzen ditu etxebizitza sozialari heldu ahal izateko, jabeak proiektuan inplikatzeko modua topatzeko. Horrez gain, finantza-tresna jasangarriak bilatzen ari da.

Lleidan, bestalde, urtebeteko epean, eraikitako parkearen portaera energetikoa hobetzeko leihatila bakarreko berritze-bulego bat diseinatu eta martxan jartzeko konpromisoa hartu du udalerriak. Horretarako, oztopo nagusiak gainditzeko tresnak garatu nahi dituzte, hala nola ezjakintasuna, interes falta edo finantzaketa, hiriko trantsizio energetikoa bizkortzeko.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Five European regions and cities to replicate the Opengela model

Five European regions and cities to replicate the Opengela model

  • Five entities from Croatia, Spain and Romania have been selected to bring the Opengela model to their respective regions.

The Replication call launched last October by FEDARENE, the European Federation of Energy and Environment Agencies and Regions, has resulted in the selection of five European regional and local authorities out of nine candidates one in Romania, two in Croatia and two in Spain, to export the Opengela model to their territories. Each of them is either already engaged in housing renovation projects in its territory, or is planning to do so in the near future.

The initiative will give the selected authorities access to the keys of the Opengela model, which is being developed in two pilot neighbourhoods in the Basque Country: in Txonta (Eibar) and Otxarkoaga (Bilbao). To this end, they will visit the two neighbourhoods on 31 March and 1 April 2022 to learn about their experience and to be able to transfer this model to their own projects, creating a network of ‘Opengelas’ throughout Europe.

First, the municipality of Sighetu Marmatiei, in Romania, is currently immersed in a project that aims to improve the accessibility of the municipality and the living conditions of the population in some areas, introducing a new rainwater drainage network and another sewerage network, among other initiatives. Sighetu Marmatiei municipality is joined by two regions in Croatia.

The first one is Medjimurje County, which comprises three cities and 22 smaller-scale municipalities. It is represented by the regional energy agency MENEA which acts as an advisory centre for energy and climate issues and is currently in the process of expanding its services, aiming to integrate a home renovation service in a collaborative way and ensuring financial sustainability.

The second one covers the counties of Varazdin, Koprivnica-Krizevci and Virovitica-Podravina, represented by the regional energy agency North, REA North, which has already started to provide consultations and technical guidance related to home renovation. However, they are looking for ideas to address the financial side and questions on how to establish an innovative citizen-driven one-stop-shop model at local/regional level.

The last two selected regions are in Spain, one is the Extremadura region and the other is Lleida municipality. In Extremadura, the energy agency AGENEX, which has already participated in European projects such as INNOVATE or HousEEnvest, is looking for ideas and experiences to address social housing from a perspective in which homeowners are involved, in addition to the search for sustainable financial tools.

Lleida, for its part, is committed to designing and implementing a one-stop-shop renovation office to improve the energy performance of the building stock, within a year. To this end, they want to develop instruments to overcome the main barriers such as lack of knowledge, lack of interest or financing, in order to accelerate the energy transition of their city.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Seleccionadas cinco regiones europeas para replicar el modelo Opengela

Seleccionadas cinco regiones europeas para replicar el modelo Opengela

  • Cinco entidades de Croacia, España y Rumania han sido seleccionadas para llevar el modelo Opengela a sus correspondientes regiones.
  • El 31 de marzo y 1 de abril de 2022 las cinco seleccionadas llegarán a Euskadi para visitar los barrios pilotos de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar) de primera mano.

La convocatoria lanzada por FEDARENE, la Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y el Medio Ambiente, el pasado mes de octubre ha dado como resultado la selección de cinco autoridades regionales y locales europeas de entre nueve candidatos, -una en Rumania, dos en Croacia y otras dos en España-, para que exporten el modelo Opengela a sus territorios. Cada una de ellas ya está inmersa en proyectos de renovación de vivienda en su territorio, o tiene como próximo objetivo abordarlos.

En esa línea, la iniciativa dará acceso a las regiones seleccionadas a conocer las claves del modelo Opengela, que se está desarrollando en dos barrios piloto en Euskadi: en Txonta (Eibar) y Otxarkoaga (Bilbao). Para ello, visitarán el 31 de marzo y 1 de abril de 2022 los dos barrios mencionados, para conocer su experiencia de primera mano y poder transferir ese modelo a sus propios proyectos creando una red de ‘Opengelas’ por toda Europa.

Uno de los escogidos ha sido el municipio Sighetu Marmatiei, en Rumania, inmerso actualmente en un proyecto que persigue mejorar la accesibilidad del municipio y las condiciones de vida de la población de algunas zonas, introduciendo una nueva red de drenaje de aguas pluviales y otra red de alcantarillado, entre otras iniciativas.

Se suman a Rumania dos regiones de Croacia. La primera es el condado de Medjimurje, que abarca tres ciudades y 22 municipios. Allí la agencia regional de energía, MENEA, actúa como centro de asesoramiento en temas energéticos y climáticos y actualmente se encuentra desarrollando un proceso de ampliación de servicios, en el que tiene como objetivo integrar un servicio de renovación del hogar de forma colaborativa y garantizando la sostenibilidad financiera.

La segunda abarca los condados de Varazdin, Koprivnica-Krizevci y Virovitica-Podravina, donde la agencia regional de energía REA Norte ya ha comenzado a proporcionar consultas y orientación técnica relacionada con la renovación de vivienda. Sin embargo, buscan ideas para abordar la parte financiera y las cuestiones sobre cómo establecer un modelo innovador de ventanilla única impulsado por los ciudadanos a nivel local/regional.

Las últimas dos regiones seleccionadas se encuentran en España, una en Extremadura y otra en Lleida. En Extremadura la agencia de energía AGENEX, que ya ha participado en proyectos europeos como INNOVATE o HousEEnvest, busca ideas y experiencias para poder abordar la vivienda social desde una perspectiva en la que estén involucrados los propietarios de las viviendas, además de la búsqueda de unas herramientas financieras sostenibles.

En Lleida, por su parte, en el plazo de un año, el municipio se ha comprometido a diseñar y poner en marcha una oficina de renovación de ventanilla única para mejorar el comportamiento energético del parque edificado. Para ello, quieren desarrollar instrumentos que permitan superar las principales barreras como el desconocimiento, la falta de interés o la financiación, para acelerar la transición energética de su ciudad.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

The Euskal Hiria congress highlights the role of urban regeneration and the Opengela model

The Euskal Hiria congress highlights the role of urban regeneration and the Opengela model

Opengela en Euskal Hiria 2021
  • This forum, organised by the Basque Government and UN-Habitat at the end of November, stressed the need to recover cities, focusing on social and environmental aspects.

The Euskal Hiria congress held its twentieth edition this year. It is a classic event for experts in territorial planning, an area in which the Basque Country has excelled in recent decades. On this occasion, the focus was on the social and environmental transformation of cities, and it focused on specific cases of urban regeneration in vulnerable areas of the Basque Country, especially the Opengela model.

The importance of urban regeneration took centre stage at this congress held in Vitoria-Gasteiz. In a keynote speech, Ignacio de la Puerta, Director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government, explained the need to «recover cities». A study by the Government itself reveals that, despite the last 40 years of public investment, «30% of the Basque Country’s neighbourhoods are in conditions of high or very high vulnerability», as well as «the relationship between vulnerability and health».

To tackle this situation, the Basque Government has proposed a PERTE (Strategic Project for Economic Recovery and Transformation) for integral urban regeneration, a project open to multiple agents to intervene in 47 municipalities. To carry it out, it is proposed to «extend the Opengela model», funded by the European Commission.

Ignacio de la Puerta, Director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government, stressed the importance of generating «trust» with the neighbourhood, «raising awareness of the benefits of intervention to improve comfort and habitability», carrying out a «diagnosis of economic, social and cultural aspects», promoting employment opportunities and «offering a space for meeting and trust that functions as a one-stop shop». In this sense, the Opengela model promotes the creation of proximity offices in each neighbourhood, which accompany the neighbourhood in the process of urban regeneration». He also pointed out the novelty that it provides «fair and affordable financing for all».

On the opening day, Iñaki Arriola, Basque Government Minister of Territorial Planning, Housing and Transport, encouraged us to «consider the promotion of new urban models that allow the different fabrics that make up our cities to coexist and improve their interrelation with the rural and natural environment, through a new configuration and use of public spaces and a new mobility».

To achieve this, the Basque Country has equipped itself with a fundamental tool: the Bultzatu 2050 Urban Agenda, one of the first to be drawn up at regional level and which is aligned with the United Nations New Urban Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs). In this regard, Iñaki Arriola highlighted urban regeneration as a way to achieve «the transformation of cities towards fairer and more sustainable cities».

The Basque Country already has several experiences in this area, which involves not only the rehabilitation of buildings, the improvement of energy efficiency and the accessibility of housing, but with a broader sense and consequences in social, economic, environmental and governance aspects. Opengela served as an example on several occasions for the speakers at the congress.

During Euskal Hiria, the head of UN-Habitat’s Spain office, Carmen Sánchez-Miranda, stressed that «if the Sustainable Development Goals are the What, the urban agendas are the How. UN-Habitat has been accompanying the Basque Agenda Bultzatu 2050 since its creation, convinced that the territorial level is a key level in the processes of implementation, coordination and promotion of effective governance, and that the role of sub-national governments is just as important as that of the national and local levels in this regard».

The head of UN-Habitat in Spain added that «the way in which towns and cities recover from the pandemic will have a major impact on global efforts to achieve a sustainable future for all (…) the Sustainable Development Goals are precisely the articulating rails capable of ensuring that the short lights of the emergency are aligned with the long lights of development». Euskal Hiria served as a contrast between experiences at a more local level and others at a global level.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube