REGENERATE Illes Balears project visits Opengela to learn about the comprehensive building renovation programme in the Basque Country

REGENERATE Illes Balears project visits Opengela to learn about the comprehensive building renovation programme in the Basque Country

Representatives of REGENERATE Illes Balears visit Otxar Opengela

  • At a double technical conference held in Bilbao, both European projects exchanged experiences and good practices to be applied in their urban regeneration services.

The experience gained in the two years of Opengela’s work in the Basque Country has served as inspiration for the REGENERATE Illes Balears project, which has recently started its housing regeneration programme in Menorca, the city of Palma de Mallorca and the town of Ibiza. The partners of both projects, which are funded by the European Commission, met at a double technical conference held on 20 and 21 July in Bilbao, where they exchanged experiences and good practices in the field of urban regeneration.

The Basque Government, together with Bilbao Municipal Housing, Debegesa and Lasarte-Oria Town Council, hosted the visit, which included various presentations on the technical and socio-economic aspects of the Opengela programme. Among the topics discussed, financing was the responsibility of GNE, Opengela’s partner organisation, which also coordinates the REGENERATE project. In this regard, Borja Gumuzio explained that one of the objectives is to try to ensure that vulnerable households receive 100% financing for the energy renovation of their homes.

In addition, Opengela representatives accompanied Cristina Gómez, Menorca’s island councillor for Employment, Housing and Local Cooperation, and Josep Maria Rigo, director general for Housing of Palma de Mallorca City Council, on their visits to the neighbourhood office in Otxarkoaga (Bilbao) and the operational neighbourhood office in Basaundi, a neighbourhood in Lasarte-Oria (Gipuzkoa) where the city council is promoting a project similar to the Opengela programme.

At the Otxar Opengela, the Balearic representatives learned first-hand about the urban regeneration services developed in 16 portals and 240 homes in the Bilbao neighbourhood, which include attention to the neighbourhood’s residents, support in administrative procedures, relations with related professionals and the channelling of aid. In the municipality of Lasarte-Oria (Gipuzkoa), the Balearic representatives were received by David Mateos, second deputy mayor and councillor for Public Services of the City Council, who presented the service offered by the neighbourhood office in the Basaundi neighbourhood, while they also visited the area of action and the works carried out in terms of rehabilitation of the public pavement.

Opengela and REGENERATE, two European projects with one goal: urban regeneration

The Opengela project was launched in 2019 with the support of the European Union’s Horizon 2020 programme with 1.7 million euros. Led by the Basque Government’s Department of Territorial Planning and Urban Agenda, Opengela seeks to improve the quality of life in cities through urban regeneration. It consists of the creation of neighbourhood offices that, as a one-stop shop, accompany the neighbourhood throughout the process of rehabilitating their buildings. Otxarkoaga (in Bilbao) and Txonta (Eibar) are the pilots, and the process to replicate the model in other places has already begun.

For its part, the REGENERATE Illes Balears project also has the support of the European Commission through Horizon2020, which has granted two million euros for the development of a programme to promote the urban rehabilitation of the housing stock, with the aim of combating climate change, facilitating universal accessibility and increasing the comfort of its inhabitants.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

REGENERATE Illes Balears egitasmoak Opengela bisitatu du Euskadin dagoen eraikinen birgaitze-prozesu integrala ezagutzeko

REGENERATE Illes Balears egitasmoak Opengela bisitatu du Euskadin dagoen eraikinen birgaitze-prozesu integrala ezagutzeko

REGENERATE Illes Balears elkarteko ordezkariek Otxar Opengela bisitatu dute

  • Bilbon ospatu den jardunaldi tekniko bikoitz batean, bi europar proiektuek esperientziak eta praktika onak trukatu dituzte hiri-berroneratze zerbitzuetan aplikatzeko asmoz.

Euskadin Opengelan lan egiten emandako bi urteei esker irabazitako esperientziak REGENERATE Illes Balears proiekturako inspirazio bezala balio izan du. Horrek berriki bere etxebizitza birgaitze-programa hasi du Menorcan, Palma Mallorcakoan eta Ibizan. Bi egitasmoen kideak, Europar Komisioak finantziatutak daudenak, Bilbon uztailaren 20an eta 21ean ospatutako jardunaldi tekniko bikoitza batean batu ziren, non hiri-berroneratze arloko esperientziak eta praktika onak trukatu zituzten.

Eusko Jaurlaritza, Bilboko Udal Etxebizitzak, Debegesa eta Lasarte-Oriako Udalarekin batera, bisita honen anfitrioiak izan ziren, non hitzaldi ezberdinak egon ziren Opengela programaren alderdi teknikoak eta sozioekonomikoak jorratzeko. Ukitutako gaien artean, finantziazioari buruz GNE aritu zen, Opengelako kidea eta REGENERATE proiektua ere koordinatzen duena. Izan ere, Borja Gumuziok helburuetako bat familia zaurgarrien etxebizitzen birgaitze-energetikoaren %100 finantziatzea zela azaldu zuen.

Gainera, Opengelako ordezkariek Cristina Gómez, Menorcako Okupazio, Etxebizitza eta Kooperazio Lokalaren sailburu irlatarra, eta Josep Maria Rigo, Palma Mallorcakoako Udalaren Etxebizitza zuzendari nagusia, bi bisitetan lagundu zituzten: lehenengoa, Otxarkoagako (Bilbo) auzo-bulegora, eta bigarrena, Basaundiko auzo-bulegora, Lasarte-Oriako (Gipuzkoa) auzo bat, non udalak Opengelaren antzeko proiektu bat bultzatzen ari den.

Otxar Opengelan, ordezkari balearrek zuzenean ezagutu zituzten 16 atari eta 240 etxebizitzetan garatzen ari diren hiri-berroneratze zerbitzuak, auzoteriari arreta, izapide administratiboak, profesionalekin harremana eta dirulaguntzen bideraketa barneratzen dituztenak. Lasarte-Orian, David Mateos-ek ordezkari balearrak hartu zituen, bigarren alkateordea eta Udalaren Zerbitzu Publikoen zinegotzia. Mateos-ek Basaundiko gertuko bulegotik eskaintzen den zerbitzua aurkeztu zuen, eta zoladura publikoa birgaitzeko egiten ari diren lanak ere bisitatu zituzten.

Opengela eta REGENERATE, bi europar egitasmo helburu bakar batekin: hiri-berroneratzea

Opengela proiektua 2019an jarri zen abian, Horizon 2020 eta Europar Batasunaren laguntzarekin, 1,7 milioi eurorekin. Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda sailak buruturik, Opengelak hirien bizi-kalitatea hobetzea du helburu, berroneratzearen bidez. Auzo-bulegoak sortzean datza, non, leihatila bakarra bezala lan eginez, auzoteria bere eraikinen birgaitze-prozesu osoan zehar laguntzen duten. Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) bi proiektu pilotuak izan dira, eta eredua beste lekutan erreplikatzeko prozesua jadanik hasi da.

Bere aldetik, REGENERATE Illes Balears proiektua Europar Komisioaren laguntza ere badu, Horizon 2020aren bidez. Bi milioi euro eman dizkio, etxebizitza parkearen berroneratzea bultzatzeko programa bat garatzeko asmoz, aldaketa klimatikoari aurre egin, irisgarritasun unibertsala erraztu eta hiritarren konfort-a handitzeko asmoz.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

El proyecto REGENERATE Illes Balears visita Opengela para conocer el programa de rehabilitación integral de edificios en Euskadi

El proyecto REGENERATE Illes Balears visita Opengela para conocer el programa de rehabilitación integral de edificios en Euskadi

Representantes de REGENERATE Illes Balears visitan la Otxar Opengela

En una doble jornada técnica celebrada en Bilbao, ambos proyectos europeos intercambiaron experiencias y buenas prácticas para aplicar en sus servicios de regeneración urbana.

La experiencia adquirida en los dos años de trabajo de Opengela en Euskadi ha servido de inspiración al proyecto REGENERATE Illes Balears, que recientemente ha comenzado su programa de rehabilitación de viviendas en Menorca, la ciudad de Palma de Mallorca y la villa de Ibiza. Los socios de ambos proyectos, que están financiados por la Comisión Europea, se reunieron en una doble jornada técnica celebrada los días 20 y 21 de julio en Bilbao, en la que intercambiaron experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la regeneración urbana.

El Gobierno Vasco, junto con Viviendas Municipales de Bilbao, Debegesa y el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, ejercieron de anfitriones de esta visita en la que se desarrollaron diferentes ponencias para abordar los aspectos técnicos y socioeconómicos del programa Opengela. Entre los temas tratados, la financiación le correspondió a GNE, entidad socia de Opengela y que coordina también el proyecto REGENERATE. En este sentido, Borja Gumuzio explicó que uno de los objetivos es intentar que a las unidades familiares vulnerables se les financie el 100% de la rehabilitación energética de su vivienda.

Además, los representantes de Opengela acompañaron a Cristina Gómez, consejera insular de Ocupación, Vivienda y Cooperación Local de Menorca, y Josep Maria Rigo, director general de Vivienda del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en sus visitas a la oficina de barrio en Otxarkoaga (Bilbao) y a la oficina de barrio operativa en Basaundi, un barrio de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) en el que el consistorio está impulsando un proyecto similar al programa Opengela.

En la Otxar Opengela, los representantes baleares conocieron de primera mano los servicios de regeneración urbana desarrollados en 16 portales y 240 viviendas del barrio bilbaíno, que incluyen desde la atención al vecindario del barrio, el soporte en los trámites administrativos, la relación con los profesionales relacionados y la canalización de las ayudas. En el municipio de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), los representantes baleares fueron recibidos por David Mateos, segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento, quien presentó el servicio ofrecido desde la oficina de proximidad del barrio de Basaundi, al mismo tiempo que realizaron una visita por el ámbito de actuación y las obras llevadas a cabo en materia de rehabilitación del pavimento público.

Opengela y REGENERATE, dos proyectos europeos con un objetivo: la regeneración urbana

El proyecto Opengela se puso en marcha en 2019 con el apoyo del programa Horizon 2020 de la Unión Europea con 1,7 millones de euros. Liderado por el Departamento de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Opengela busca mejorar la calidad de vida en las ciudades a través de la regeneración urbana. Consiste en la creación de oficinas de barrio que, a modo de ventanilla única, acompañan al vecindario en todo el proceso de rehabilitación de sus edificios. Otxarkoaga (en Bilbao) y Txonta (Eibar) son los pilotos, y ya ha comenzado el proceso para replicar el modelo en otros lugares.

Por su parte, el proyecto REGENERATE Illes Balears cuenta también con el apoyo de la Comisión Europea a través también del Horizon2020, que le ha otorgado dos millones de euros para el desarrollo de un programa de impulso de la rehabilitación urbana del parque de viviendas, con el objetivo de luchar contra el cambio climático, facilitar la accesibilidad universal y aumentar el confort de sus habitantes.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube