Opengelak bere hiri-berroneratze programa Euskadi osoan erreplikatzeko oinarriak finkatu ditu

Opengelak bere hiri-berroneratze programa Euskadi osoan erreplikatzeko oinarriak finkatu ditu

Opengela eredua edozein hiritan erreplikatu ahal izateko, beharrezkoa da hurbileko bulegoen funtzionamendu-oinarriak finkatzea, eta bulego bakoitzak, auzo bakoitzaren berezitasunetatik haratago, behar komun batzuen inguruan antolatzea. Hori dela eta, Europako proiektu honek ‘Liburu Zuri’ bat sortu du, abian jartzen diren bulegoak kudeatzeko oinarrizko printzipioak laburbiltzeko.

Dokumentuaren oinarria da Euskadiko etxebizitza parkeak -1960 urtea baino lehen eraikitako % 53- eredu jasangarri baterako trantsizioari aurre egin behar diola, eta ez soilik energetikoki. ‘Euskal Autonomia Erkidegoan eraikitako etxebizitza parkearen interbentzio-beharren diagnostikoa’ren arabera, biztanleriaren % 25,85 zaurgarritasun egoera larri edo oso larrian dago, eta horrek premiazkoa egiten du ingurumenaren fokua ez ezik herritarren bizi-kalitatearena ere izango duen plan bat aktibatzea.

Hori da, hain zuzen ere, Opengelaren helburua, Euskadiko etxebizitza-parkearen jasangarritasunerantz aurrera egitea, gizartean, ekonomian eta ingurumenean izan dezakeen eragina azpimarratuz. Hori dela eta, proiektu estrategikotzat jotzen da, eta guztiz bat dator ‘Euskadi Basque Country 2030’ Estrategian zehaztutako helburuekin. Estrategia horrek trantsizio energetikoa ez ezik, Eusko Jaurlaritzaren ekintzetara eramateko konpromisoa hartzen duen Garapen Jasangarriko Helburuen jomuga zehatz ugari ere bultzatzen ditu. Gainera, Opengelaren garapena guztiz bat dator ‘Bultzatu 2050 – Euskadiko Hiri Agendaren’ jarraibideekin.

Opengela eredua barruti-bulegoen inplementazioan oinarritzen da. Bulego horiek auzoak leheneratzeko prozesuak bateratzen dituzte, auzotarrei arreta eskainiz eta inplikatutako gainerako kolektiboak koordinatuz. Opengelak Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetako bi proiektu pilotu ditu abiapuntu, eta autonomia-erkidego osoan erreplikagarria izatea du helburu. Horretarako, beste lurralde batzuetara eskalagarritasuna erraztuko duten jarraibideak ezartzen ditu.

Proiektuak errendimendu ona izateak bulegoak auzoan egiten duen jardueraren emaitzak, eraikinen birgaitze integrala, etxebizitzen erosotasuna hobetzea eta bertan bizi diren biztanleen bizi-kalitatea hobetzea dakar, bai eta inbertsioaren zuzeneko eragina tokiko jarduera ekonomikoaren garapenean. Inpaktua neurtzeko, monitorizazio-tresna bat behar da, bulegoa planteatzen den auzoan proiektuak duen errendimendu-adierazleak definituko dituena, bai eta inpaktu sozioekonomikoaren, ingurumenaren eta hiriaren inpaktuaren adierazleak ere.
Halaber, bulegoaren kudeaketaren emaitzak neurtuko dira, bai eta proiektuan parte hartzen duten profesional eta enpresenak ere, eta herritarrek beren auzoaren hobekuntzan duten parte-hartzea ere neurtuko da. Auzoko bulegoek edo One-Stop-Shopsek (OSS) lagundu eta dinamizatuko dituzte errehabilitazio-prozesuak, eta horietan egingo da jarduketa horiek neurtzeko eta gainbegiratzeko lana. Horretarako, ildo komun batzuk ezarri dira, lan hori errazteko.

Bost esku-hartze arlo eta hiru koordinazio-maila

Emaitza positiboak lortzen diren jakitea ahalbidetuko duten adierazleek bost dimentsio jorratuko dituzte: eraikuntza (efizientzia energetiko edo konfort handiagoari dagokionez), hiri-ingurunea eta ingurumen-hobekuntza (zarata txikiagoa, segurtasun handiagoa, irisgarritasuna…), dimentsio soziodemografikoa (ahulezia sozial txikiagoa edo zerbitzu publiko hobeak), sozioekonomikoa (enplegagarritasun handiagoa, etxeko energia-kostu txikiagoak…) eta auzoko bulegoaren kudeaketa (laguntzen kudeaketa, finantzaketa, birgaitze-prozesuaren ezagutza…).

Emaitzak bermatzeko, beharrezkoa da kudeaketa-egitura bateratua, hierarkizatua eta eskualde-mailan planifikatua izatea, eta, aldi berean, egitura horren garapena malgua izatea. Egitura honen izaera bateratua hiru osagaitan oinarrituko da: kontzeptuala, finantzarioa eta teknikoa. Horretarako, maila globaleko kudeaketa-tresna bat eratu behar da, finantza-ekarpenen banaketa, jarduketen programazioa, esku hartzeko irizpideak eta prozedurak eta hainbat eremutan planteatutako helburuen betetze-mailaren jarraipena koordinatu eta kontrolatuko dituena.

Horretarako, Opengela ereduak hiru mailatako hierarkizazioa planteatzen du. Lehenik eta behin, Programaren Erakunde Kudeatzaile (PEK) bat arduratuko da barrutiko tokiko bulegoak koordinatzeaz, eta Euskadin ezartzen den Hiria Birgaitzeko eta/edo Berroneratzeko Plana garatuko du. Tokian-tokian, komeni bada, Tokiko Erakunde Kudeatzaileen Sarea (TEK) eratuko da, eta PKEek koordinatu eta zuzenduko du. Azkenik, Birgaitze Eremu bakoitzean komeni da Arloko Erakunde Kudeatzaileak (AEK) sortzea, bereziki eremu horiek tamaina handia dutenean.

PEKak izaera publiko-pribatua izango du, eta tresna horren bidez, eskualdeko organo eskudunak bere birgaitze-politikak praktikan jarriko ditu, eska daitezkeen enpresekin eta finantza-bitarteko pribatuekin koordinatuta. Gainera, horrelako jarduerak garatzen ibilbide luzea duten profesionalez osatutako Aditu Talde Tekniko (ATT) baten laguntza izango du.

ATTen helburuetako bat izango da bulegoetako kideei helaraztea beren lanerako ezartzen diren jarraibideak, edo eskualde-mailan diseinatutako estrategietatik eratortzen direnak. Diziplina anitzekoa izango da, ezarritako ildoetara egokitua, eta, adibidez, arkitekturako, ingeniaritzako, administrazioko, gizarte-hezkuntzako… profesionalek osatuko dute. Bulegoei laguntza eskainiko die honako zereginetan: inplikatutako eragileek prozesua hobeto ulertzeko informazio-orriak egiten, langileen profilak eta funtzioak ezartzen, eta horiek kontratatzeko irizpideak eta baremoak ezartzen.

Programaren nukleo aktiboa bulegoak dira. Tresna horren bidez, erakunde kudeatzaileek erraztasun guztiak eman diezazkiekete birgaikuntzaren onuradunei eta jarduketetan parte hartzen duten gainerako eragileei, kasuan kasuko eremuan esku-hartzea posible eta erakargarria izan dadin. Horrela, izapide burokratikoak minimizatzen dira eta prozesu osoan laguntzen zaie.

Opengela ereduaren funtzionamenduaren oinarri guztiak ‘White Book’ (Liburu Zuri) batean jasotzen dira. Dokumentuak Euskadin hurrengo auzo-bulegoak ezartzeko gida gisa balio du.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela lays the foundations for replicating its urban regeneration programme throughout the Basque Country

Opengela lays the foundations for replicating its urban regeneration programme throughout the Basque Country

For the Opengela model to be replicated in any city, it is necessary to lay the foundations for the way the neighbourhood offices operate and for each one of them to be organised according to common requirements, beyond the particularities of each neighbourhood. For this reason, this European project has drawn up a ‘White Book’ that summarises the basic principles that should govern the offices that are set up. 

The document is based on the premise that the housing stock in the Basque Country – 53% of which was built before 1960 – must face a transition towards a more sustainable model, and not only in terms of energy. According to the ‘Diagnosis of the intervention needs of the Basque Country’s building stock’, 25.85% of the population is in a situation of high or very high vulnerability, which makes it urgent to activate a plan that focuses not only on the environment, but also on the quality of life of citizens.

This is precisely the aim of Opengela, which seeks to move towards the sustainability of the housing stock in the Basque Country, where the potential social, economic, and environmental impact is highlighted. It is therefore conceived as a strategic project and is fully aligned with the objectives defined in the ‘Euskadi Basque Country 2030’ Strategy. This strategy promotes not only energy transition, but also a wide range of specific targets of the Sustainable Development Goals that the Strategy is committed to transferring to the actions of the Basque Government. Furthermore, the development of Opengela is fully aligned with the guidelines produced by the ‘Basque Country Urban Agenda – Bultzatu 2050’. 

The Opengela model is based on the implementation of district offices, which unify the regeneration processes of the neighbourhoods, serving both the neighbourhood and coordinating the rest of the groups involved. Opengela, which starts with two pilot projects in the neighbourhoods of Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar), seeks to be replicable throughout the Basque Autonomous Community and to this end establishes guidelines that facilitate scalability to other territories.

The success of the project means that the office’s activity has had results on the neighbourhood, the comprehensive refurbishment of its buildings, the improvement of the comfort of its homes and the improvement of the quality of life of the people who live in them, as well as the direct impact of the investment in the development of local economic activity in the area. To measure this impact, a monitoring tool is required. A tool which includes the definition of performance indicators for the project in the neighbourhood where the office is located, as well as indicators of its socio-economic, environmental, and urban impact.

The results of the management of the office itself will also be measured, as well as those of the different professionals and companies participating in the project and the participation of citizens in the improvement of their own neighbourhood. The neighbourhood offices or One-Stop-Shops (OSS) will accompany and energise the refurbishment processes and will be responsible for measuring and supervising these actions, for which common lines have been established to facilitate this work.

Five areas of action and three levels of coordination

The indicators that will show whether positive results are obtained will address five dimensions: the building (in terms of greater energy efficiency or comfort), the urban and environmental improvement (less noise, greater safety, accessibility…), the socio-demographic dimension (less social vulnerability or better public services), the socio-economic dimension (greater employability, lower domestic energy costs…) and the management of the neighbourhood office (management of aid, financing, knowledge of the refurbishment process…).

To guarantee the results, a unitary, hierarchical, and planned management structure at a regional level is necessary, which, at the same time, is flexible in its development. The unitary nature of this structure will be based on three components: conceptual, financial, and technical, which requires the constitution of a management tool on a global scale that coordinates and controls the distribution of financial contributions, the programming of actions, the criteria and procedures for intervention and the monitoring of the degree of compliance with the objectives set out in the various areas.

To this end, the Opengela model proposes a three-level hierarchy. Firstly, a Programme Management Body (PMB) will be in charge of coordinating the different local district offices and will develop the Urban Rehabilitation and/or Regeneration Plan established in the Basque Country. At a local level, if appropriate, a Network of Local Management Entities (LME) will be set up, coordinated, and managed by the PBM. Finally, it would be advisable to create Area Management Entities (AME) in each of the Rehabilitation Areas, particularly when these areas are of a significant size.

The PBM will have a public-private character and will be the tool through which the competent regional body will implement its rehabilitation policies in coordination with the companies and private financial means that may be raised. Furthermore, it will be assisted by an Expert Technical Team (ETT), made up of professionals with extensive experience in the development of this type of action.

One of the purposes of the ETT will be to transmit, to the members of the offices, the guidelines established for their work or derived from the strategies designed at the Regional Level. It will be multidisciplinary, along the lines that have been established, made up, for example, of professionals from architecture, engineering, administration, social education, etc. They will assist the offices in tasks ranging from the preparation of information sheets aimed at a better understanding of the process by the agents involved, to the establishment of the profiles and functions of the personnel and the criteria and scales for their recruitment.

The active core of the programme are the offices themselves. They are the tool through which the Management Entities can provide the beneficiaries of the rehabilitation, as well as the other agents involved in the actions, with all the necessary facilities to make the intervention in the corresponding area possible and attractive. In this way, bureaucratic procedures are minimised, and support is provided throughout the process.

All these bases for the operation and running of the Opengela model are set out in a ‘White Book’, which serves as a guide for the future implementation of neighbourhood offices in the Basque Country.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Lurralde Plangintzako Sailak hiri-berroneratze integrala sustatu du Ezkerraldea-Meatzaldeako lau auzo berritan, 14 milioi eurorekin

Lurralde Plangintzako Sailak hiri-berroneratze integrala sustatu du Ezkerraldea-Meatzaldeako lau auzo berritan, 14 milioi eurorekin

    • Eusko Jaurlaritzaren Berpiztu programaren aparteko ekarpenak aukera ematen du bostehun bat etxebizitzatan eta haien auzoetan jarduteko Abanto-Zierbenan, Portugaleten, Santurtzin eta Trapagaranen
    • Saila ari da, dagoeneko, Aiaraldeako udalekin lanean, bizilagun berriak hartzeko, beste 3,5 milioi gehiagorekin

Ignacio de la Puerta eta Miguel de los Toyos

Eusko Jaurlaritzak aparteko 14 milioi euro bideratuko ditu, 2021aren eta 2023aren artean, Ezkerraldea-Meatzaldeako lau auzotan hiri-berroneratze programetara, eskualde kalteberen edo lehentasunezko jardun-eremuen proiektu eragileen esparruan. Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila, astelehen honetan, Bilbon, auzoetan jarduketa integralak sustatzeko funtsak jasoko dituzten udalekin batu da: Abanto-Zierbena, Portugalete, Santurtzi eta Trapagaran. 522 familia, guztira, izango dira eskualde horretan hiri-berroneratze integralerako funts gehigarrien onuradun zuzen.

Auzo horietako bakoitzean, hurbileko bulego bat sortuko da, opengela delakoa, bizilagunek finantzaketarako eta profesionaletarako bide izan dezaten, eraikinen irisgarritasuna eta energia-efizientzia hobetzeko. Halaber, hiri-inguruneetako hobekuntza-proiektuak sustatuko dira, eta auzoan bizi diren pertsonen enplegagarritasuna sustatu ahal izateko prestakuntza-ekimenak egongo dira.

Abanto-Zierbenaren kasuan, 200 etxebizitzatan esku hartuko da, Las Peñucas auzoan; Portugaleten, 23 etxebizitzatan, Grumete Diego kalean; Santurtzin, Aurora Vildósola multzoan, 104 etxebizitzatan, eta, azkenik, Trapagaranen, San Andres auzoan, dentsitate txikiko 135 etxebizitza obrerotan eta blokeko 60 etxebizitzatan.

14 milioi euro horiek 2020-24 Euskadiko Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko Berpiztu programatik datoz; haren barruan, Eusko Jaurlaritzak plan berezia aktibatu du, guztira 180 milioi euroko aparteko aurrekontuarekin, lehentasunez jarduteko eremuetan proiektu eragileak sustatzeko –Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkarterri, Oarsoaldea eta Aiaraldea–. Ekimenak aurten hasiko dira, eta 2023ra arte gauzatuko dira. Ezkerraldea-Meatzaldean auzo kalteberetako jarduketa integralerako baliatuko den kopurua honela banatuko da: 1,5 milioi, 2021ean; 6,4 milioi, 2022an, eta 6 milioi, 2023an. Une hauetan, Lurralde Plangintzako Sailburuordetza Aiaraldeako udalekin ari da lanean, hiri-berroneratzeko proiektu berriak identifikatzeko; 3,5 milioi euro daude erabilgarri ekimen mota hori sustatzeko.

Miguel de los Toyos Lurralde Plangintzako sailburuordeak honako hau esan du: “lau auzo berri horien bidez, bikoiztu egiten dugu, ia, hiri-berroneratzearen Euskadiko eredua ezarrita duten puntuen kopurua; modu aitzindaria da eremu kalteberetan esku hartzeko, berroneratze energetikotik eta etxebizitza eta auzoen irisgarritasunaren birgaitzetik, eta emaitza onak izaten ari da. Gainera, bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko ez ezik, haien prestakuntzan esku hartzeko aukera ere ematen du, lan-aukera berriak izan ditzaten. Formula hori, dagoeneko, eredugarri izaten ari da beste autonomia-erkidego batzuentzat”.

Auzo berri horien bidez, Opengela hiri-berroneratze integraleko proiektua Euskadiko bederatzi auzotan egongo da aktibo. Badaude abian Opengela Europako proiektuko bi auzoen opengelak, eredua probatzekoak –Otxarkoaga Bilbon, eta Txonta Eibarren–; Aramotz, Durango eta Basaundi Bailarakoak –Lasarte-Oria– ere badaude. 2021ean, hurbileko bulegoa duten auzoen artean Pasaiako Andonaegi auzoa ere egongo da, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren aurrekontu arrunteko zortzi milioi eurorekin.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Planificación Territorial impulsa la regeneración urbana integral en cuatro nuevos barrios de Ezkerraldea-Meatzaldea con 14 millones de euros

Planificación Territorial impulsa la regeneración urbana integral en cuatro nuevos barrios de Ezkerraldea-Meatzaldea con 14 millones de euros

  • La aportación extraordinaria del programa Berpiztu del Gobierno Vasco permite actuar en medio millar de viviendas y sus respectivos barrios en Abanto-Zierbena, Portugalete, Santurtzi y el Valle de Trapaga.
  • El Departamento trabaja ya con los ayuntamientos de Aiaraldea para incorporar nuevos vecindarios con 3,5 millones adicionales.

Ignacio de la Puerta y Miguel de los Toyos

El Gobierno Vasco destinará 14 millones de euros extraordinarios entre 2021 y 2023 a programas de regeneración urbana en cuatro barrios de Ezkerraldea-Meatzaldea, en el marco de proyectos tractores de comarcas desfavorecidas o zonas de actuación preferente. El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Ejecutivo vasco se ha reunido este lunes en Bilbao con los ayuntamientos que recibirán los fondos para impulsar actuaciones integrales en barrios: Abanto-Zierbena, Portugalete, Santurtzi y el Valle de Trapaga. Un total de 522 familias se verán directamente beneficiadas por los fondos adicionales de regeneración urbana integral en esta comarca.

En cada uno de estos barrios se creará una oficina de proximidad, conocidas como opengelas, para facilitar a los vecindarios acceso a financiación y a profesionales con el fin de mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios. También se impulsarán proyectos de mejora de los entornos urbanos y habrá iniciativas de formación que permitan impulsar la empleabilidad de las personas que residen en el barrio.

En el caso de Abanto-Zierbena, se actuará sobre 200 viviendas en el barrio Las Peñucas, en Portugalete sobre 23 hogares de la calle Grumete Diego, en Santurtzi en el conjunto Aurora Vildósola con 104 y finalmente en el Valle de Trapaga en el barrio San Andrés, con 135 viviendas obreras de baja densidad y 60 viviendas en bloque.

Los 14 millones de euros provienen del programa Berpiztu para la Reactivación Económica y el Empleo de Euskadi 2020-24, dentro del que el Gobierno Vasco ha activado un plan especial con un presupuesto extraordinario total de 180 millones de euros para impulsar proyectos tractores en las zonas de actuación preferente –Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkarterri, Oarsoaldea y Aiaraldea-. Las iniciativas darán comienzo este año y se ejecutarán hasta 2023. La cantidad específica destinada a la actuación integral en barrios vulnerables en Ezkerraldea-Meatzaldea se distribuirá en 1,5 millones en 2021, 6,4 en 2022 y 6 millones en 2023. En estos momentos, la viceconsejería de Planificación Territorial trabaja para identificar con los ayuntamientos de Aiaraldea nuevos proyectos de regeneración urbana integral con 3,5 millones de euros disponibles para impulsar este tipo de iniciativas.

El viceconsejero de Planificación Territorial, Miguel de los Toyos, ha indicado que “con los cuatro nuevos barrios prácticamente duplicamos los puntos de Euskadi en los que implantamos el modelo vasco de regeneración urbana; es una manera pionera de intervenir en zonas vulnerables desde la rehabilitación energética y de accesibilidad de viviendas y barrios que está dando buenos resultados y que permite, además de mejorar la calidad de vida de los vecindarios, incidir en la formación de personas para que tengan nuevas oportunidades laborales, es una fórmula que está sirviendo ya de ejemplo para otras comunidades autónomas”.

Con los nuevos barrios, el proyecto de regeneración urbana integral Opengela estará activo en un total de nueve barrios de Euskadi. Ya están en marcha las opengelas de los dos barrios del proyecto europeo Opengela con el que se prueba el modelo –Otxarkoaga en Bilbao y Txonta en Eibar-, así como en Aramotz, Durango, y Basaundi Bailara, en Lasarte-Oria. En 2021 se sumará también a los barrios con oficina de proximidad el de Andonaegi en Pasaia, con ocho millones de euros de presupuesto ordinario del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Territorial Planning promotes comprehensive urban regeneration in four new neighbourhoods in Ezkerraldea-Meatzaldea with 14 million euros

Territorial Planning promotes comprehensive urban regeneration in four new neighbourhoods in Ezkerraldea-Meatzaldea with 14 million euros

Ignacio de la Puerta and Miguel de los Toyos,  Director and Deputy Minister for Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government

  • The extraordinary contribution from the Basque Government’s Berpiztu programme will enable work to be carried out on half a thousand homes and their respective neighbourhoods in Abanto-Zierbena, Portugalete, Santurtzi and Valle de Trapaga.
  • The Department is already working with the Aiaraldea town councils to incorporate new neighbourhoods with an additional 3.5 million.

 The Basque Government will allocate an extraordinary 14 million euros between 2021 and 2023 to urban regeneration programmes in four neighbourhoods in Ezkerraldea-Meatzaldea, within the framework of projects in disadvantaged districts or areas of preferential action. The Department of Territorial Planning, Housing and Transport of the Basque Executive met this Monday in Bilbao with the town councils that will receive the funds to promote integral actions in neighbourhoods: Abanto-Zierbena, Portugalete, Santurtzi and the Trapaga Valley. A total of 522 families will directly benefit from the additional funds for integral urban regeneration in this region.

In each of these neighbourhoods, a proximity office, known as opengelas, will be created to provide neighbourhoods with access to financing and professionals to improve the accessibility and energy efficiency of buildings. Projects to improve urban environments will also be promoted and there will be training initiatives to boost the employability of people living in the neighbourhood.

In the case of Abanto-Zierbena, work will be carried out on 200 homes in the Las Peñucas neighbourhood, in Portugalete on 23 homes in Grumete Diego street, in Santurtzi in the Aurora Vildósola complex with 104 and finally in Valle de Trapaga in the San Andrés neighbourhood, with 135 low-density workers’ homes and 60 block homes.

The 14 million euros come from the Berpiztu programme for the Economic Recovery and Employment of the Basque Country 2020-24, within which the Basque Government has activated a special plan with a total extraordinary budget of 180 million euros to promote tractor projects in the areas of preferential action -Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkarterri, Oarsoaldea and Aiaraldea-. The initiatives will begin this year and will run until 2023. The specific amount earmarked for comprehensive action in vulnerable neighbourhoods in Ezkerraldea-Meatzaldea will be distributed as 1.5 million in 2021, 6.4 million in 2022 and 6 million in 2023. At the moment, the Vice-Ministry of Territorial Planning is working to identify new comprehensive urban regeneration projects with 3.5 million euros available to promote this type of initiative with the councils of the Aiaraldea.

The Deputy Minister for Territorial Planning, Miguel de los Toyos, indicated that «with the four new neighbourhoods, we are practically doubling the number of places in the Basque Country where we are implementing the Basque model of urban regeneration; it is a pioneering way of intervening in vulnerable areas through the energy and accessibility rehabilitation of homes and neighbourhoods that is producing good results and which, in addition to improving the quality of life of the neighbourhoods, is making an impact on training people to give them new job opportunities; it is a formula that is already serving as an example for other autonomous communities».

With the new neighbourhoods, the Opengela integral urban regeneration project will be active in a total of nine neighbourhoods in the Basque Country. Opengelas are already up and running in the two neighbourhoods of the European Opengela project with which the model is being tested -Otxarkoaga in Bilbao and Txonta in Eibar-, as well as in Aramotz, Durango, and Basaundi Bailara, in Lasarte-Oria. In 2021, the Andonaegi neighbourhood in Pasaia will also be added to the neighbourhoods with a proximity office, with an ordinary budget of eight million euros from the Department of Territorial Planning, Housing and Transport.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube