Europako sei proiektuk Covid-19aren osteko berreskuratze-planetan hiri-birsotzea kontutan hartzearen garrantzia azpimarratu dute

Europako sei proiektuk Covid-19aren osteko berreskuratze-planetan hiri-birsotzea kontutan hartzearen garrantzia azpimarratu dute

  • Opengelak antolatutako nazioarteko konferentziak EBk finantzatutako eta hurbileko bulegoekin lan egiten duten proiektuak bildu ditu aste honetan, eta Europako, herrialdeetako eta eskualdeetako errekuperazio planak tokiko ekintzetan oinarritzea eskatu dute.

Maiatzaren 12an, Opengelak (Eusko Jaurlaritzak zuzendutako Europar Batasunak finantzatutako proiektua) nazioarteko web mintegi bat antolatu zuen, Frantzia, Austria, Italia, Irlanda eta Espainiako beste 5 proiekturen hizlariak bildu zituena. Ekitaldia 26 herrialdetako eta 4 kontinentetako 180 parte-hartzailek baino gehiagok jarraitu zuten, eta ‘ideia-jario’ kolektibo bat sustatzea izan zuen helburu, hiri-birsortzearen tokiko proiektuetan Covid-19aren krisiak sortu duen egoera berriari nola aurre egin hausnartzeko.

EASME Enpresa Txiki eta Ertainentzako Europako Batzordearen Agentziako ordezkariek moderatu zuten konferentzia, eta parte-hartzaileek eztabaida bizia sustatu zuten koronabirusaren krisiak eraikinak berritzeko prozesuetan eta auzo horietako bizilagunei arreta emateko leihatila bakarra duten bulegoetan dituen ondorioei buruz. «Normaltasun berrirako» aurreikusi dituzten ekintza espezifikoei buruz hitz egin zuten, eta hiri-birsortzea eskualdeen, nazioen eta Europaren berreskurapenerako sortzen ari diren programen erdigunean jartzeko modurik onenei buruz aritu ziren.

Etorkizunerako erronka nagusien artean, hizlariek azpimarratu zuten finantza-eskema sendoak behar direla, herritarrek beren etxeak berritzeko erabakia hartzeko izango dituzten oztopoak gainditzeko. Baina, konferentzian parte hartu zuten proiektuen esperientziaren arabera, finantzaketa ez da oztopo bakarra. Beste elementu soziolaboral batzuk diruaren eskuragarritasuna bezain garrantzitsutzat hartu zituzten eztabaidaren parte-hartzaileek.

«Europako eskualdeetako eta tokiko agintariek EBren seinale bat behar dute, Europako instantzietan aipatzen den ‘eraikinak berritzeko olatua’ gure auzoetatik goitik behera ez ezik behetik gora ere gauzatzen dela bermatzeko, auzoak abiapuntutzat hartuta», adierazi zuen Ignacio de la Puerta Opengelako koordinatzaile eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze zuzendariak. «EBko Akordio Berdea, edo Green Deal ingelesez, tokian bertan arrakastatsu hedatzeko, ezinbestekoa izango da egun martxan dauden tokiko bulegoen funtsezko ekarpena kontuan hartzea, auzoz auzo, eta ikuspegi zabalarekin: energia aurreztea da gakoa, baina baita ere gizarte sarea sustatzea, etxe osasungarriak bermatzea eta epe luzera tokiko enplegua sortzea ere», azpimarratu zuen.

Parte-hartzaile guztiak bat etorri ziren gaur egungo krisiak gure etxeek eta auzoek gure eguneroko bizitzan duten garrantzia agerian utzi duela esatean: ia egun osoan zehar egon garen etxebizitzak bat-batean ikaskuntza, lan eta arreta zentro bihurtu dira, eta gure gizarteek pandemiaren ondorioekin bizitzen ikasten duten heinean. Gero eta argiago dago gure auzokidetasun hurbilenak funtsezko zeregina izango duela etorkizunean gure eguneroko bizitzan, eta, horrela, hiri-birsortzearen garrantzia areagotuko da, ikuspegi holistiko, integral eta bidezkoarekin, inor atzean utzi gabe.

*Radio Euskadi Irratiko elkarrizketa Ignacio De la Puertari eta Davide Cannarozziri Opengela proiektuari eta webinarrari buruz HEMEN

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Seis proyectos europeos subrayan la importancia de que los planes de recuperación tras el Covid-19 contemplen la regeneración urbana

Seis proyectos europeos subrayan la importancia de que los planes de recuperación tras el Covid-19 contemplen la regeneración urbana

  • La conferencia internacional organizada por Opengela, que reunió esta semana a proyectos financiados por la UE que trabajan con oficinas de proximidad , reclama que los próximos planes de recuperación europeos, nacionales y regionales se apoyen en la acción local.

El 12 de mayo Opengela (un proyecto financiado por la UE dirigido por el Gobierno Vasco) organizó un seminario web internacional que reunió a ponentes de otros 5 proyectos de Francia, Austria, Italia, Irlanda y España. El evento, seguido por más de 180 participantes de 26 países y 4 continentes, tuvo como objetivo fomentar una ‘lluvia de ideas’ colectiva sobre cómo abordar la situación provocada por la crisis del Covid-19 en proyectos locales de regeneración urbana.

Moderados por representantes de EASME, la Agencia de la Comisión Europea para Pequeñas y Medianas Empresas, los participantes fomentaron un animado debate sobre los efectos que la crisis del coronavirus está teniendo en los procesos de renovación de edificios y las oficinas que ejercen de ventanilla única para atender a los vecinos de esos barrios. Se trató sobre las acciones específicas previstas para la ‘nueva normalidad’ y las mejores formas posibles de colocar la regeneración urbana en el centro de los próximos programas de recuperación regionales, nacionales y europeos.

Entre los principales desafíos para el futuro, los ponentes subrayaron la necesidad de esquemas financieros sólidos para superar las barreras a las que enfrentarán los ciudadanos para tomar la decisión de renovar sus hogares. Pero, de acuerdo con la experiencia de los proyectos participantes en la conferencia, la financiación no es el único obstáculo. Existen otros elementos socio-laborales que se consideran tan importantes como la disponibilidad de fondos.

“Las autoridades regionales y locales europeas necesitan una señal de la UE para garantizar que la “ola de renovación de edificios” de la que se habla en instancias europeas se haga realidad no solo de arriba abajo, sino también de abajo hacia arriba, desde nuestros vecindarios”, expresó Ignacio de la Puerta, coordinador de Opengela y director de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco. “El despliegue del Acuerdo Verde o Green Deal de la UE sobre el terreno solo tendrá éxito si tiene en cuenta la contribución esencial de las oficinas de proximidad ya existentes a nivel local, a pie de barrio, y trabajando en un enfoque amplio: se trata de ahorrar energía, pero también de fomentar el tejido social, garantizar hogares saludables y promover la creación de empleo local a largo plazo”, añadió.

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que la crisis actual ha demostrado la importancia que tienen nuestros hogares y vecindarios en nuestra vida diaria: las viviendas en las que hemos pasado casi todo nuestro tiempo se han convertido repentinamente en centros de aprendizaje, trabajo y atención, a medida que nuestras sociedades aprenden a vivir con los efectos de la pandemia. Cada vez está más claro que nuestra vecindad más inmediata desempeñará un papel esencial en nuestra vida cotidiana en el futuro, aumentando así la importancia de la regeneración urbana con una visión holística, integral y justa, sin dejar a nadie atrás.

*Entrevista en Radio Euskadi a Ignacio De la Puerta y Davide Cannarozi sobre el proyecto Opengela y el webinar ‘La regeneración urbana post Covid-19: las oficinas de ventanilla única para una recuperación justa, verde y social’  PINCHA AQ

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

A green, social recovery needs a neighbourhood-based EU renovation wave

A green, social recovery needs a neighbourhood-based EU renovation wave

  • An international conference gathering input from 6 EU funded projects working on urban regeneration One-Stop-Shops underlines the importance of local action in the forthcoming European and national recovery plans. 

On 12 May an international multi-stakeholder Webinar was organised by Opengela (an EU-funded project led by the Basque Regional Government), gathering representatives from 5 other projects from France, Austria, Italy, Ireland and Spain. The event, followed by more than 180 participants from 26 countries and 4 continents, aimed to foster a collective brainstorming on how to tackle the situation provoked by the COVID19 crisis in local urban regeneration projects.

Moderated by representatives from EASME, the European Commission’s Agency for Small and Medium-Sized Enterprises, participants fostered a lively debate on the effects of the COVID crisis on local One-Stop-Shops for building renovation, the specific actions foreseen for the “new normal” scenario and the best possible ways to place sustainable urban regeneration at the core of forthcoming regional, national and European recovery programmes.

Among the main challenges for the way ahead, speakers underlined the need for solid financial schemes to overcome the barriers that citizens will face for making the decision of renovating their homes. But, according to the experience drawn on the field from the participant projects, finance is not the main potential barrier: other elements, such as integrating building refurbishment with other socio-economic measures fighting energy poverty, increasing accessibility to buildings and strengthening the social fabric in neighbourhoods, were judged to be as important as the availability of funds.

“European Regional and local authorities need a signal from the EU to ensure that the Renovation Wave is made real not only top-down, but also bottom-up, from our neighbourhoods,” said Ignacio de la Puerta, Opengela Coordinator and Director for Territorial Planning, Urbanism and Urban Regeneration of the Basque Government. “The deployment of the Green Deal on the ground will only be successful if it takes into account the essential contribution of One-Stop-Shops already in place at local level, and working on a broad approach: this is about energy savings, but also about fostering social fabric, ensuring healthy homes and promoting local, long-term job creation».

All participants agreed that the current crisis has shown the importance that our homes and neighbourhoods have in our daily life: the dwellings in which we have spent almost our entire time have suddenly become learning, working and care centres, and – as our societies learn to live with the effects of the pandemic – it is increasingly clear that our immediate vicinity will play an essential role in our daily lives in the future, therefore increasing the importance of holistic, integral and fair urban regeneration, leaving no one behind.

* Interview in the regional media Radio Euskadi to Ignacio De la Puerta and Davide Cannarozi about the Opengela project and the webinar ‘Post Covid-19 Urban Regeneration: One-Stop-Shops for a fair, green and social recoveryHERE

 

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengelak ‘Hiri birsorkuntza Covid-19a eta gero: bidezkoa, berdea eta soziala den susperraldia lortzeko leihatila bakarreko bulegoak’ webinarra antolatu du

Opengelak ‘Hiri birsorkuntza Covid-19a eta gero: bidezkoa, berdea eta soziala den susperraldia lortzeko leihatila bakarreko bulegoak’ webinarra antolatu du

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela organiza el webinar ‘La regeneración urbana post Covid-19: las oficinas de ventanilla única para una recuperación justa, verde y social’

Opengela organiza el webinar ‘La regeneración urbana post Covid-19: las oficinas de ventanilla única para una recuperación justa, verde y social’

¿Qué? El webinar reunirá a ponentes de 6 oficinas de ventanilla única relacionadas con la regeneración urbana  en Europa, y será moderado por EASME (Comisión Europea)

¿Cuándo? Martes 12 de mayo a las 11:00 (CET). Duración: 90 minutos.

Inscripción: Puede registrarse AQUÍ. Idioma: inglés.

Programa:

1.      Breve introducción por parte de Ignacio de la Puerta, coordinador de Opengela y director de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, Gobierno Vasco.

2.      Debate -moderado por Stephan Renner, EASME– con intervenciones de los siguientes proyectos europeos:

·       Opengela (Euskadi): Andoni Hidalgo

·       Sharing Cities (Milán, Italia): Cecilia Hugony

·       EuroPACE (España): Davide Cannarozzi

·       RenoBooster (Viena, Austria): Stephan Hartmann

·       SuperHomes (Irlanda): Declan Daly

·       Orfée (Francia): Françoise Refabert

Con la intención de agilizar el debate, no habrá presentaciones, y el debate se estructurará alrededor de 3-4 cuestiones. Durante el debate, la herramienta ‘Q&A’ estará abierta para atender las preguntas del público.

3.      Finalmente llegaremos a las conclusiones, que darán como resultado un breve informe con las principales lecciones aprendidas, y se distribuirá entre los participantes después de la reunión.

 

Contexto

La pandemia del Covid-19 y la subsiguiente crisis socioeconómica que enfrenta la UE tendrán un impacto en los proyectos de regeneración urbana. Hay una serie de desafíos y oportunidades importantes por delante:

 

Por un lado, el período de confinamiento ha demostrado que nuestros hogares desempeñan un papel esencial en nuestras vidas, proporcionándonos refugio, espacio de trabajo, un lugar para aprender y crecer. Pasar casi el 100% de nuestro tiempo en el interior nos ha enseñado el valor de la vida comunitaria y del vecindario. Es fundamental reconstruir las relaciones comunitarias resilientes después del Covid-19 y garantizar que todos los europeos vivan en hogares saludables y cómodos.

 

Por otro lado, es probable que, durante la crisis social y económica, las inversiones en renovación de viviendas puedan no ser priorizadas por los europeos, buscando cubrir los gastos inmediatos. Mientras tanto, las autoridades públicas locales, regionales y nacionales se verán obligadas a desviar sus inversiones para fomentar el empleo, salvar la economía y garantizar beneficios sociales para los grupos más desfavorecidos.

 

¿Cómo podemos enfrentar esta realidad? ¿Qué tipo de narrativas pueden aportar las oficinas de regeneración urbana para que se vean como una de las claves para una salida justa, equitativa y verde de la crisis, sin dejar a nadie atrás?

 

El proyecto Opengela (financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención no 846707) está llevando a cabo un proceso interno de reflexión para adaptarse a la realidad posterior al Covid-19. Sin embargo, creemos que mejoraremos mucho si abrimos este proceso invitando a otros programas de renovación, que compartan sus experiencias en toda Europa.

 

Con esto en mente, este seminario virtual tiene la intención de generar una «lluvia de ideas colectiva» sobre los impactos del Covid-19, identificando los desafíos y las oportunidades a las que se enfrentan nuestras comunidades.

 

Este es un período de alta incertidumbre a muchos niveles y, por lo tanto, este webinar no tiene la intención de proporcionar respuestas claras o soluciones mágicas a los desafíos que enfrentamos, sino más bien ser una experiencia de reflexión y de intercambio de conocimientos. 

INSCRÍBETE AQUÍ

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela organises the webinar ‘Post Covid-19 Urban Regeneration: One-Stop-Shops for a fair, green and social recovery’

Opengela organises the webinar ‘Post Covid-19 Urban Regeneration: One-Stop-Shops for a fair, green and social recovery’

What? The webinar will gather speakers from 6 European One-Stop-Shops for Urban Regeneration, and will be moderated by EASME (European Commission)

When? Tuesday May 12 at 11:00 (CET). Maximum 90 minutes.

Registration: You can register HERE.

Agenda:

1.  Short introductory statement from Ignacio de la Puerta, Opengela Coordinator and Director for Territorial Planning, Urbanism and Urban Regeneration, Basque Government.

2.      Debate -moderated by Stephan Renner, EASME– with interventions from the following OSS:

·       Opengela (Basque Region, Spain): Andoni Hidalgo

·       SharingCities (Milan, Italy): Cecilia Hugony

·       EuroPACE (Spain): Davide Cannarozzi

·       RenoBooster (Vienna, Austria): Stephan Hartmann

·       SuperHomes (Ireland): Declan Daly

·       Orfée (France): Françoise Refabert

In order to have a lively debate, there will be no presentations, and discussions will be structured around 3-4 questions. During this debate, the ‘Q&A’ tool will be open for gathering questions from the public.

3.      Finally, we will get to conclusions that will result in a short report gathering the main lessons learnt, and that will be distributed to participants after the meeting.

 

Context

The Covid-19 pandemic and the subsequent socio-economic crisis facing the EU are going to impact urban regeneration projects. There are a number of important challenges and opportunities ahead:

On the one hand, the period of confinement has proved that our homes play an essential role in our lives, providing us with shelter, workspace, a place to learn and grow. Spending nearly 100% of our time indoors has taught us the value of community and neighbourhood life. It is critical to rebuild resilient community relationships post Covid-19 and to ensure that all Europeans are living in healthy and comfortable homes.

On the other hand, it is likely that -during the social and economic crisis- investments in home renovations may be de-prioritised by Europeans, seeking to cover immediate expenses. In the meanwhile, local, regional and national public authorities will be forced to divert their investments to fostering employment, saving the economy and ensuring social benefits for the most disadvantaged groups.

How can we face this reality? What kind of narratives can urban regeneration OSS contribute to be seen as one of the keys to a fair, equitable, and green exit from the crisis, leaving no one behind?

The Opengela program (funded from the European Union’s Horizon 2020 programme under grant agreement No 846707) is undertaking an internal process of reflection to adapt to the post Covid-19 reality. However, we feel that we will have much to gain if we open this process by inviting other renovation programs, One-Stop-Shops to share their experiences across Europe. With that in mind this webinar intends to generate “collective brainstorming» about the impacts of Covid-19, identifying challenges and opportunities faced by our communities.

This is a period of high uncertainty at many levels, and therefore this webinar does not intend to provide clear answers or magic solutions to the challenges we face, but rather to be a thought-provoking and knowledge-sharing experience. 

REGISTER HERE

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube