Opengelak Abanto-Zierbenara, Trapagaranera eta Santrutzira eraman du bere hiri-berroneratze eredua, hiru auzo-bulego berrirekin

Opengelak Abanto-Zierbenara, Trapagaranera eta Santrutzira eraman du bere hiri-berroneratze eredua, hiru auzo-bulego berrirekin

  • Hiru udalerriek Berpiztu programaren funtsak jasoko dituzte. Horien bidez, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak 17 milioi euro bideratuko ditu 2021etik 2023ra bitartean Euskadiko auzoetan hiri-berroneratzeko jarduketak indartzera.

Opengelak Ezkerraldea-Meatzaldea eskualdera eraman du bere hiri-berroneratze eredua, eta bertan hiru auzo-bulego berri jarriko ditu martxan, Abanto-Zierbena, Trapagaran eta Santurtziko udalerrietan.

Neurri hau Berpiztu programaren barruan sartzen da. Horren bidez, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak 17 milioi euro bideratuko ditu 2021etik 2023ra bitartean Euskadiko auzoetan hiri-berroneratze jarduerak indartzera. Hiru udal horiei eta Portugaleteri zuzeneko diru-laguntza ematea onartu zen Gobernu Kontseiluan, Iñaki Arriola Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak proposatuta.

Abanto-Zierbenan, Trapagaranen eta Santurtzin kalteberatasun handiko auzoak identifikatu dira, eta haietan, aurretiko analisien arabera, etxeko batez besteko errenta ez da urtean etxebizitzako 15.000 euro baino gehiagokoa. Hiru kasuetan, auzoko bulegoa sortuko da (opengela izenez ezagutzen dira), auzokide eta erkidegoei laguntza eta aholkularitza emateko, obrak nola egin eta finantzatu jakiteko, eta zailtasun ekonomiko gehien duten familiei jarduketak ordaindu ahal izateko finantzaketa osagarria bermatzeko funtserako sarbidea emango zaie.

Abanto-Zierbenaren kasuan, 2021aren eta 2023aren artean 6,28 milioiko zuzeneko dirulaguntza Peñucas auzora bideratuko da; 20 ataritan banatuta dauden 200 etxebizitzaren eremua (zazpi bloke). Jarduketa integrala honako honetan datza: eraikin eta etxebizitzen birgaitze energetikoa, irisgarritasunekoa, bizigarritasunekoa, segurtasunekoa eta digitalizaziokoa, eremua berrurbanizatzea eta, horretarako, auzoko irisgarritasuna, udal-euskaltegiaren birgaitze energetikoa, enplegu-planak, finantzaketa eta ikasketak kontuan hartzea.

Trapagarango kasuan, bestalde, 3,91 milioiko zuzeneko dirulaguntza San Andres auzora bideratuko da; bertan, 195 etxebizitzak parte hartuko dute hiria berroneratzeko proiektuan. Esku-hartzean honako jarduketa hauek egingo dira: eraikinak eta etxebizitzak birgaituko dira efizientzia energetikorako, eta hirigintzako zenbait jarduketa egingo dira, ingurumeneko jasangarritasunari begira, besteak beste, eraikin zaharkituen berrerabilera aztertzea eta gizarte-inklusioko ekintzak, enplegua eta I+G+b.

Santutzin, Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko dirulaguntza Aurora Vildosolako 104 etxebizitzatan birgaitze lanak aurrera eramatera zuzenduta dago.

Hiru udal horientzako laguntza berri horien bidez, EAEn hiria berroneratzeko proiektuak dituzten udalerrien sareko auzo kopurua areagotu ahalko da. Une honetan, Bilbokoa, Durangokoa, Eibarkoa eta Lasarte-Oriakoa daude martxan; ekimen horien bidez, 42 eraikinetan banatutako 741 etxebizitzatan bizi diren 2.000 pertsona ingururen bizi-kalitatea hobetzen ari da.

Opengela eredua barruti-bulegoen inplementazioan oinarritzen da. Bulego horiek auzoak leheneratzeko prozesuak bateratzen dituzte, auzotarrei arreta eskainiz eta inplikatutako gainerako kolektiboak koordinatuz. Opengelak Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetako bi proiektu pilotu ditu abiapuntu, eta autonomia-erkidego osoan erreplikagarria izatea du helburu. Horretarako, beste lurralde batzuetara eskalagarritasuna erraztuko duten jarraibideak ezartzen ditu.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela lleva su modelo de regeneración urbana a Abanto-Zierbena, Trápaga y Santurtzi con tres nuevas oficinas de barrio

Opengela lleva su modelo de regeneración urbana a Abanto-Zierbena, Trápaga y Santurtzi con tres nuevas oficinas de barrio

  • Estos tres municipios se beneficiarán de los fondos del programa Berpiztu, a través de los cuales el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes destinará 17 millones de euros a fortalecer las actuaciones de regeneración urbana en barrios de Euskadi entre 2021 y 2023.

Opengela lleva su modelo de regeneración urbana a la comarca Ezkerraldea-Meatzaldea, donde pondrá en marcha tres nuevas oficinas de barrio en los municipios de Abanto-Zierbena el Valle de Trápaga-Trapagaran y Santurtzi.

Esta medida se enmarca en el programa Berpiztu, con el que el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes destinará 17 millones de euros a fortalecer las actuaciones de regeneración urbana en barrios de Euskadi entre 2021 y 2023. La subvención directa a estos ayuntamientos, además de a Portugalete, se aprobó en Consejo de Gobierno, a propuesta de Iñaki Arriola, consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Tanto en Abanto-Zierbena como en Valle de Trápaga-Trapagaran y Santurtzi se han identificado barrios de gran vulnerabilidad en los que, según los análisis preliminares, la renta media por hogar no supera los 15.000 euros por vivienda al año. En los tres casos, se creará una oficina de barrio (conocidas como opengelas) para acompañar y asesorar a vecinos/as y comunidades sobre cómo realizar y financiar las obras, y se dará acceso a las familias con más dificultades económicas a un fondo de garantía de financiación complementaria para afrontar el pago de las actuaciones.

En el caso de Abanto-Zierbena, la subvención directa de 6,28 millones de euros entre 2021 y 2023 estará destinada al barrio de Peñucas, un área de 200 viviendas repartidas en 20 portales (siete bloques). La actuación integral consistirá en rehabilitación energética, de accesibilidad, de habitabilidad, de seguridad y digitalización de edificios y viviendas, la reurbanización de la zona prestando atención a la accesibilidad, la rehabilitación energética del euskaltegi municipal, planes de empleo, financiación y estudios del barrio.

En el caso de Valle de Trápaga-Trapagaran, por su parte, la subvención directa de 3,91 millones irá dirigida al barrio San Andrés, en el que 195 viviendas participarán en el proyecto de regeneración urbana. La intervención abarcará la rehabilitación de edificios y viviendas en clave de eficiencia energética y diversas actuaciones urbanísticas en materia de sostenibilidad medioambiental, así como el análisis de la reutilización de edificios obsoletos y acciones de inclusión social, empleo e I+D+i.

En Santurtzi, el Gobierno Vasco concede la subvención directa de 3,42 millones de euros para rehabilitar un conjunto de edificios que alberga 104 viviendas –Aurora Vildosola 1-13-.

Las ayudas a estos tres nuevos ayuntamientos permitirán incrementar el número de barrios de Euskadi que forman parte de la red de municipios con proyectos de regeneración urbana en marcha. En estos momentos, están en activo los de Bilbao, Durango, Eibar y Lasarte-Oria, iniciativas que están mejorando la calidad de vida de en torno a 2.000 personas que viven en 741 viviendas divididas en 42 edificios.

El modelo Opengela se basa en la implementación de oficinas de distrito, que unifican los procesos de regeneración de los barrios atendiendo tanto al vecindario como coordinando al resto de colectivos involucrados. Opengela, que parte con dos proyectos piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), busca ser replicable en toda la Comunidad Autónoma y para ello establece pautas que faciliten la escalabilidad a otros territorios.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela brings its urban regeneration model to Abanto-Zierbena, Trápaga eta Santurtzi with three new neighbourhood offices

Opengela brings its urban regeneration model to Abanto-Zierbena, Trápaga eta Santurtzi with three new neighbourhood offices

The three municipalities will benefit from the funds of the Berpiztu programme, through which the Department of Territorial Planning, Housing and Transport will allocate 17 million euros to strengthen urban regeneration actions in neighbourhoods in the Basque Country between 2021 and 2023.

Opengela is taking its urban regeneration model to the Ezkerraldea-Meatzaldea region, where it will set up three new neighbourhood offices in the municipalities of Abanto-Zierbena, Valle de Trápaga-Trapagaran and Santurtzi.

This measure is part of the Berpiztu programme, with which the Department of Territorial Planning, Housing and Transport will allocate 17 million euros to strengthen urban regeneration actions in neighbourhoods in the Basque Country between 2021 and 2023. The direct subsidy to these town councils, in addition to Portugalete, was approved by the Governing Council, at the proposal of Iñaki Arriola, Minister of Territorial Planning, Housing and Transport.

In the three cases, Abanto-Zierbena, Valle de Trápaga-Trapagaran and Santurtzi, highly vulnerable neighbourhoods have been identified in which, according to preliminary analyses, the average income per household does not exceed 15,000 euros per-home per year. In the three cases, a neighbourhood office (known as opengelas) will be set up to accompany and advise residents and communities on how to carry out and finance the works, and families with the greatest economic difficulties will be given access to a guarantee fund for complementary financing to help them pay for the works.

In the case of Abanto-Zierbena, the direct subsidy of 6.28 million euros between 2021 and 2023 will be earmarked for the Peñucas neighbourhood, an area of 200 homes spread over 20 portals (seven blocks). The comprehensive action will consist of energy rehabilitation, accessibility, habitability, security and digitalisation of buildings and housing, the redevelopment of the area paying attention to accessibility, energy rehabilitation of the municipal euskaltegi, employment plans, financing and studies of the neighbourhood.

In the case of Valle de Trápaga-Trapagaran, for its part, the direct subsidy of 3.91 million will go to the San Andrés neighbourhood, where 195 homes will participate in the urban regeneration project. The intervention will cover the refurbishment of buildings and dwellings in terms of energy efficiency and various urban planning actions in terms of environmental sustainability, as well as the analysis of the reuse of obsolete buildings and actions for social inclusion, employment and R+D+i.

In Santurtzi, the Basque Government grants a direct subsidy of 3.42 million euros to refurbish a group of buildings housing 104 dwellings -Aurora Vildosola 1-13-.

The aid to these three new town councils will increase the number of neighbourhoods in the Basque Country that form part of the network of municipalities with urban regeneration projects underway. At the moment, those of Bilbao, Durango, Eibar and Lasarte-Oria are active, initiatives that are improving the quality of life of around 2,000 people living in 741 dwellings divided into 42 buildings.

The Opengela model is based on the implementation of district offices, which unify the regeneration processes of the neighbourhoods, serving both the neighbourhood and coordinating the rest of the groups involved. Opengela, which starts with two pilot projects in the neighbourhoods of Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar), seeks to be replicable throughout the Autonomous Community and to this end establishes guidelines that facilitate scalability to other territories.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube