Opengela receives the support of the LIFE programme to integrate social, economic and environmental aspects in the regeneration of the neighbourhoods

Opengela receives the support of the LIFE programme to integrate social, economic and environmental aspects in the regeneration of the neighbourhoods

Representatives of the 14 partner organisations during the project launch meeting.

 • The new European project will last three years and provide continuity to the model implemented in the Basque Country, with local offices in rehabilitated neighbourhoods.
 • The Opengela model of urban regeneration began in 2019 with two pilot experiences in Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar) and is being extended to another twenty Basque neighbourhoods.
 • The project -funded with 1.5 million Euros- brings together the experience of 14 partners from public and private entities, foundations, clusters and European organisations, led by the Department of Territorial Planning of the Basque Government.
 • The Torreurizar neighbourhood in Bilbao will serve as a test bench to experiment with the project’s progress.

In 2019, the Basque Country launched the Opengela model of urban regeneration which set up neighbourhood offices in different municipalities. The success of the initiative has meant that the European Commission has granted funding for a new project – called BIRTUOSS – through the LIFE programme, which will cover the next three years. It will give continuity to the urban regeneration process, which will now be reinforced by the integration of social, economic and environmental aspects.

Opengela was created in 2019 as a project funded through the European Horizon 2020 programme. For almost four years, a management model was developed consisting of a network of one-stop-shop offices that accompany the neighbourhood in the refurbishment of their buildings, providing -in addition to expert advice on technical and financial matters- the necessary proximity and trust during the long process that these actions entail. The starting point was two pilot experiences in the neighbourhoods of Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar) and the model is currently being extended to around twenty neighbourhoods in the Basque Country.

“The success of the first Opengela project and its replication to other municipalities has been key for the European Commission to renew its confidence in the Basque model of urban regeneration” says Ignacio de la Puerta, director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government and coordinator of the BIRTUOSS project. “In this project that is now starting, we will continue with the approach based on a management model that can be extended to all the neighbourhoods in the Basque Country, through the proximity of offices. But we will provide a more systemic approach, implementing innovative formulas so that, in addition to the intervention in the buildings, other actions are incorporated with the aim of improving the quality of life in the neighbourhoods”.

The project provides a comprehensive vision of urban regeneration, focusing on a management system for the whole of the Basque Country, with five key elements: decarbonisation on a neighbourhood scale (not just for each building), the incorporation of nature-based solutions in the urban environment, the territorial perspective of the deployment of this intervention model with the leadership of public administrations in collaboration with the private sector, based on the consolidation of the model of proximity offices and the application of affordable financing formulas.

14 partners in the European project

The aim is to achieve improvements in the social, economic and environmental aspects of city life. To achieve this, BIRTUOSS will count on the participation of 14 partners from the institutional and private sectors, foundations, clusters and European organisations.

The consortium is led by the Department of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government. It also includes the Basque Energy Agency (EVE), Bilbao Municipal Housing (VVMM), the clusters of Environment (Aclima), the Construction Industry (Eraikune) and Knowledge and Technology (GAIA), the CAVIAR research group of the University of the Basque Country (UPV/EHU), EDE Fundazioa, the Cíclica cooperative (specialist in decarbonisation strategies), as well as companies with expertise in financing (GNE Finance), communication (Gabineteseis) and European affairs (Zabala Innovation), and also two European-level bodies such as Fedarene (European Federation of Energy and Environment Agencies and Regions) and Green Building Council Spain (GBCe).

Pilot experience at Torreurizar (Bilbao)

The project will use the Torreurizar neighbourhood in Bilbao as a test bench. The proximity office installed there will experiment with different formulas in the social, economic and environmental fields, with an approach based on co-creation with the neighbourhood and with the aim that in the future they can be applied and scaled up in other cities not only in the Basque Country but also in Spain and Europe.

Torreurizar, located in the Irala neighbourhood of Bilbao, has 25 house numbers and 264 homes whose refurbishment process has already begun. The proximity office that serves the neighbourhood is also up and running.

OPENGELA NEWSLETTER

Receive all news related to Opengela

Co-funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the authors and do not necessarily reflect those of the EU or CINEA. Neither the European Union nor the funding authority can be held responsible for them.

Opengelak LIFE programaren laguntza jaso du, auzoen birsorkuntzan alderdi sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak integratzeko

Opengelak LIFE programaren laguntza jaso du, auzoen birsorkuntzan alderdi sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak integratzeko

Bazkide diren 14 entitateen ordezkariak proiektua abiarazteko bileran.

 • Europako proiektu berriak hiru urteko iraupena izango du, eta Euskadin ezarritako eredua jarraituko du, zaharberritutako auzoetan hurbileko bulegoak ezarriz.
 • Opengela eredua 2019an hasi zen bi esperientzia pilotuekin Otxarkoagan (Bilbo) eta Txontan (Eibar), eta hogei euskal auzotara zabaltzen ari da.
 • Proiektuak -1,5 milioi euroekin finantzatuta- Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza Saila buru duten erakunde publiko eta pribatuetako, fundazioetako, klusteretako eta Europako organismoetako 14 bazkideren esperientzia biltzen du.
 • Bilboko Torreurizar auzunea proba-gunea izango da proiektuaren aurrerapenak aztertzeko.

Euskadik Opengela eredua jarri zuen martxan 2019an, hiriak biziberritzeko helburuarekin, auzoetan hurbileko bulegoak ezarriz. Ekimenak izan duen arrakastaren ondorioz, proiektu berri baterako finantziazioa eman du Europako Batzordeak LIFE programaren bidez. Proiektua datozen hiru urteetan gauzatuko da eta BIRTUOSS deituko da. Hiria birsortzeko prozesuari jarraipena emateko balioko du, eta, orain, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-alderdien integrazioarekin indartuko da.

Opengela 2019an sortu zen, Horizon 2020 Europako esparru-programaren bidez diruztatutako proiektu gisa. Ia lau urtez, auzo-bulegoen sare batek osatutako kudeaketa-eredua garatu da. Bertan, auzotarrei laguntzen diete eraikinak zaharberritzen, eta, gai teknikoetan eta finantzarioetan aditua den aholkularitzaz gain, jarduera horiek dakarten prozesu luzean beharrezkoak diren hurbiltasuna eta konfiantza ematen dute. Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetako ereduetatik abiatu zen proiektua, eta une honetan eredua Euskadiko hogei auzoetara zabaltzen ari da.

“Opengelaren lehenengo proiektuaren arrakasta eta beste udalerri batzuetan errepikatzea funtsezkoa izan da Europako Batzordeak hiri-birsorkuntzako euskal ereduan duen konfiantza berritzeko” adierazi du Ignacio de la Puertak, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hiri Agendaren zuzendariak eta BIRTUOSS proiektuaren koordinatzaileak. “Orain hasiko den proiektu honetan, hurbileko bulegoen bidez Euskadiko auzo guztietara zabaldu daitekeen kudeaketa-ereduan oinarrituko gara berriro. Baina ikuspegi sistemikoagoa eskainiko dugu, formula berritzaileak abian jarriz, eraikinetako esku-hartzeaz gain, beste jokaera batzuk gehitu daitezen auzoetako bizi-kalitatea hobetzeko xedearekin”.

Proiektuak hiri-birsorkuntzaren ikuspegi integrala eskaintzen du, eta Euskadi osorako kudeaketa-sisteman oinarrituta dago. Bost alderdi nagusi ditu: auzo-eskalako deskarbonizazioa (ez bakarrik eraikin bakoitzarena); hiri-ingurunean naturan oinarritutako soluzioak ezartzea; esku hartzeko ereduen hedapenaren lurralde-ikuspegia, administrazio publikoen lidergoa izanik eta sektore pribatuarekin lankidetzan; eta hurbileko bulegoen eredua finkatzea eta formula eskuragarriak aplikatzean oinarritua.

14 bazkide Europako proiektuan

Azken batean, hirien bizitzan alderdi soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa hobetzea da helburua. Eta hori lortzeko, BIRTUOSSen 14 kideek hartuko dute parte, erakunde eremuko, zein sektore pribatuko, fundazioetako, klusterretako eta Europako erakundeetako ordezkariek.

Partzuergoaren buru Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritza da. Honako hauek dira horren parte: Energiaren Euskal Erakundea (EEE), Bilboko Udal Etxebizitzak (VVMM), Ingurumen (Aclima), Eraikuntza (Eraikune) eta Ezagutza eta Teknologia (GAIA) klusterrak, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) CAVIAR ikerketa-taldea, EDE Fundazioa, Ciclica kooperatiba (deskarbonizazio-estrategietan aditua), finantzaketan (GNE Finance), komunikazioan (Gabineteseis) eta Europako gaietan (Zabala Innovation) adituak diren enpresak, Europa mailako bi erakunde, hala nola Fedarene (Energia eta Ingurumenerako Agentzien eta Eskualdeen Europako Federazioa) eta Espainiako Green Building Council (GBCe).

Eredu proba Torreurizarren (Bilbo)

Bilboko Torreurizar auzoan izango da probalekua. Han instalatutako hurbileko bulegoak hainbat formula erabiliko ditu gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-arloetan, auzotarrekin batera sortzeko ikuspegiarekin. Horrela, etorkizunean Euskadiko beste hiri batzuetan ez ezik, Espainian eta Europan ere aplikatu eta eskalatu ahal izateko helburuarekin.

Torreurizarrek, Bilboko Irala auzoak, 25 atari eta 264 etxebizitza ditu, eta bere birgaitze-prozesua hasi da. Auzotarren zalantzak erantzuteko hurbiltasun bulegoa ere martxan jarri da.

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

Opengela recibe el apoyo del programa LIFE para integrar aspectos sociales, económicos y ambientales en la regeneración de los barrios

Opengela recibe el apoyo del programa LIFE para integrar aspectos sociales, económicos y ambientales en la regeneración de los barrios

Representantes de las 14 entidades socias durante la reunión de lanzamiento del proyecto.

 • El nuevo proyecto europeo tendrá una duración de tres años y da continuidad al modelo implantado en Euskadi, con oficinas de proximidad en los barrios rehabilitados.
 • El modelo Opengela de regeneración urbana comenzó en 2019 con dos experiencias piloto en Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), y se está extendiendo a otra veintena de barrios vascos.
 • El proyecto -financiado con 1,5 millones de euros- suma la experiencia de 14 socios de entidades públicas y privadas, fundaciones, clústeres y organismos europeos, liderados por el Departamento de Planificación Territorial del Gobierno Vasco.
 • La barriada de Torreurizar, en Bilbao, servirá como banco de pruebas para experimentar los avances del proyecto.

Euskadi puso en marcha en 2019 el modelo Opengela de regeneración urbana en el que se implantan oficinas de proximidad en los barrios. El éxito de la iniciativa ha supuesto que la Comisión Europea haya concedido financiación para un nuevo proyecto -llamado BIRTUOSS– a través del programa LIFE, que abarcará los próximos tres años. Servirá para dar continuidad al proceso de regeneración urbana, que ahora se reforzará con la integración de aspectos sociales, económicos y medioambientales.

Opengela nació en 2019 como un proyecto financiado a través del programa marco europeo Horizon 2020. Durante casi cuatro años, se desarrolló un modelo de gestión formado por una red de oficinas de barrio que acompañan al vecindario en la rehabilitación de sus edificios aportando -además de asesoramiento experto en temas técnicos y financieros- la cercanía y confianza necesarias durante el largo proceso que esas actuaciones suponen. Se partió de dos experiencias piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar) y en este momento el modelo se está extendiendo en una veintena de barrios de Euskadi.

“El éxito del primer proyecto Opengela y su replicación a otros municipios ha sido clave para que la Comisión Europea haya renovado su confianza en el modelo vasco de regeneración urbana” afirma Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y coordinador del proyecto BIRTUOSS. “En este proyecto que ahora comienza continuaremos con el enfoque basado en un modelo de gestión que se pueda extender a todos los barrios de Euskadi, a través de las oficinas de proximidad. Pero aportaremos un enfoque más sistémico, poniendo en marcha fórmulas innovadoras para que, además de la intervención en los edificios, se incorporen otras actuaciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los barrios”.

El proyecto aporta la visión integral de la regeneración urbana, centrándose en un sistema de gestión para todo Euskadi, con cinco claves: la descarbonización a escala de barrio (no solo de cada edificio), la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza en el entorno urbano, la perspectiva territorial del despliegue de este modelo de intervención contando con el liderazgo de las administraciones públicas en colaboración con el sector privado, basado en la consolidación del modelo de oficinas de proximidad y la aplicación de fórmulas asequibles de financiación.

14 socios en el proyecto europeo

Se trata, en definitiva, de obtener mejoras en el aspecto social, económico y ambiental en la vida de las ciudades. Y para conseguirlo, BIRTUOSS contará con la participación de 14 socios tanto del ámbito institucional como del sector privado, fundaciones, clústeres y organismos europeos.  

El consorcio está liderado por la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco. También se incluyen el Ente Vasco de la Energía (EVE), Viviendas Municipales de Bilbao (VVMM), los clústeres de Medio Ambiente (Aclima), Construcción (Eraikune) y Conocimiento y Tecnología (GAIA), el grupo de investigación CAVIAR de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), EDE Fundazioa, la cooperativa Cíclica (especialista en estrategias de descarbonización), así como empresas expertas en financiación (GNE Finance), comunicación (Gabineteseis) y asuntos europeos (Zabala Innovation), y también dos organismos de ámbito europeo como Fedarene (Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y Medio Ambiente) y el Consejo para la Edificación Sostenible de España (GBCe).

Experiencia piloto en Torreurizar (Bilbao)

El proyecto tendrá como banco de pruebas la barriada de Torreurizar, en Bilbao. La oficina de proximidad allí instalada experimentará distintas fórmulas en los ámbitos social, económico y ambiental, con un enfoque basado en la co-creación con el vecindario y con el objetivo de que en un futuro se puedan aplicar y escalar en otras ciudades no solo de Euskadi sino también en España y Europa.

Torreurizar, situado en el barrio bilbaíno de Irala, cuenta con 25 portales y 264 viviendas cuyo proceso de rehabilitación ya ha comenzado. La oficina de proximidad que atiende al vecindario también ha echado a andar.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

The European Opengela project concludes with a new urban regeneration model that is already being applied in 10 neighbourhoods and will be extended to another 14

The European Opengela project concludes with a new urban regeneration model that is already being applied in 10 neighbourhoods and will be extended to another 14

The Opengela delegation in Brussels together with Martin Eibl, Senior Project Advisor at CINEA.

 • In three and a half years, it has set up neighbourhood offices in Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar) and in Durango, Lasarte, Pasaia, Abanto-Zierbena, Santurtzi, Valle de Trápaga, Orduña and Amurrio. 
 • The ‘opengelas’ of the two pilots accompany nearly 800 people in the refurbishment of their buildings. So far it has led to an average energy saving per dwelling of more than 60%, an investment in sustainable energy of 9.6 million euros, a saving in CO2 emissions of 758 t/year, as well as mobilising private investment of 3.2 million euros.

After three and a half years of work, the Opengela project concludes with its main objective fulfilled: to establish a new model of urban regeneration that is already being applied in 10 neighbourhoods in the Basque Country and which plans to be extended to another 14. The project, financed by the European Horizon 2020 programme, presented its main conclusions yesterday, 17 November, in Brussels, at an event held at the Committee of the Regions.

The conference entitled ‘The power of One-Stop-Shops’ was attended by the delegate of the Basque Government in Brussels, Marta Marín, as well as the director of Territorial Planning and Urban Agenda, Ignacio de la Puerta, who heads the project consortium. Txari Vallejo (Bilbao Municipal Housing) and Ibon Irazola (Debegesa) also took part to explain the development of the two pilot projects in the Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar) neighbourhoods.

The European Opengela project is coming to an end, having achieved the objectives proposed at its beginning and -above all- responding to one of the most important requirements that the European Commission asks of the projects it finances: to ensure their continuity over time with the creation of a solid and replicable model.

During the time the project has lasted, the neighbourhood offices of the two pilot projects have assisted a total of 780 people who, thanks to the support of technical and administrative staff, have started up renovation processes in their buildings, reaching a total of 469 dwellings. The renovation interventions have achieved clear improvements in the quality of life of the residents. On the one hand, actions have been carried out in the facilities to improve accessibility (installation of lifts, refurbishment of doorways), or the installation of fire safety systems. On the other hand, energy improvements have been made (façade insulation, installation of boilers, replacement of windows, etc.) which have had a direct impact on the substantial improvement in the quality and comfort conditions of the dwellings, identified by a significant improvement in indoor air quality.

These improvements translate into an investment in sustainable energy of 9.6 million euros, a saving in energy demand of more than 3.9 GWh/year, a reduction in CO2 emissions of 758 tCO2/year, as well as mobilising private investment of 3.2 million euros.

On the other hand, the project has facilitated funding through a specific system of the Opengela model, aimed primarily at serving people at risk of vulnerability. To this end, two-year credit lines have been created to finance public aid, financing has been facilitated for homeowners’ associations, and the age limit for access to financing has been extended to 70 years of age (the average age of the people assisted is over 58), among other measures.

A scalable and replicable project

As Ignacio de la Puerta explained, the experience gained with the Opengela project, in addition to improving the quality of life of residents, «has enabled the development of a new management model that can be extended to the rest of the Basque Country with the objectives of reducing the risk of energy poverty among citizens, creating zero energy balance and friendly neighbourhoods with universal accessibility in the building stock and in urban environments and that can become carbon sinks in a significant contribution to mitigating and adapting to the effects of climate change».

The success of this formula has led to its extension to other municipalities such as Lasarte (Basaundi Bailara) and Durango (Aramotz), as well as others such as Pasaia (Andonaegi), Abanto-Zierbena (Las Peñucas), Santurtzi (Aurora Vildósola), Valle de Trápaga (San Andrés neighbourhood), Orduña (in the Dolores Madaria and Landata neighbourhoods) and in Amurrio (Goikolarra).

In addition, there are another 14 neighbourhoods in the Basque Country that are in the early stages of implementation. In Alava, work will be carried out in the Zaramaga neighbourhood in Vitoria-Gasteiz, in Bizkaia in three neighbourhoods in Bilbao (Párroco Unzeta, Torre Urizar and Uretamendi), in Bermeo (Iparragirre and Txibitxiaga) and in Sestao (Vista Alegre); and in Gipuzkoa in Arrasate (Santa Teresa neighbourhood), San Sebastian (Altza), Eibar (Hijos de Gabilondo), Elgoibar (Sigma housing), Errenteria (Beraun), Leaburu (Txarama), Soraluze (Ezozia) and Irun.

At the European level, in addition to having shared experiences with many other «One-Stop-Shops» in France (Picardie-Pass and Île-de-France énergies), Ireland (Tipperary-SuperHomes), Italy (Sharing Cities – Milan) and Austria (RecoBooster – Vienna), it has also generated interest in other places to implement this model of urban regeneration. This is the case of two regions in Croatia (on the one hand, Medjimurje, and on the other, the counties of Varazdin, Koprivnica-Krizevci and Virovitica-Podravina), one in Poland (Mazovia), one in Greece (Thessaloniki), as well as Extremadura and Asturias, and an Irish entity implemented in three counties (Carlow, Kilkenny and Wexford). All of them have visited the pilot neighbourhoods of Opengela with the idea of replicating the model.

During the session, there was also space to listen to other cases of good practice, such as AGREE (a project also led by the Basque Government), ComAct (an urban regeneration project implemented in several Eastern European countries) and Renowatt (a project implemented in the Belgian region of Wallonia). In the second part of the day, Julien Dijol (from the European Association for Social Housing, Housing Europe, also a partner of Opengela) and Amélie Ancelle (from Energy-Cities, the European grouping of cities for sustainable energy) took part. 

Example of public-private collaboration

The European Opengela project started in May 2019 and is an example of public-private collaboration. In addition to the Basque Government, there are other public entities in the consortium, such as the Basque Energy Agency (EVE), Bilbao Municipal Housing and Debegesa, as well as two European-level bodies (FEDARENE and Housing Europe) and firms specialising in financing (GNE Finance), communication (Gabineteseis) and European affairs (Zabala).

OPENGELA NEWSLETTER

Receive all news related to Opengela

Co-funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the authors and do not necessarily reflect those of the EU or CINEA. Neither the European Union nor the funding authority can be held responsible for them.

El proyecto europeo Opengela concluye con un nuevo modelo de regeneración urbana que ya se aplica en 10 barrios y se extenderá a otros 14

El proyecto europeo Opengela concluye con un nuevo modelo de regeneración urbana que ya se aplica en 10 barrios y se extenderá a otros 14

La delegación de Opengela en Bruselas junto a Martin Eibl, Senior Project Advisor de CINEA.

 • En tres años y medio, ha implantado oficinas de barrio en los pilotos de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar) y también en Durango, Lasarte, Pasaia, Abanto-Zierbena, Santurtzi, Valle de Trápaga, Orduña y Amurrio. 
 • Las ‘opengelas’ de los dos pilotos han acompañado a cerca de 800 personas en la rehabilitación de sus edificios. Hasta ahora se ha propiciado un ahorro energético medio por vivienda superior al 60%, una inversión en energía sostenible de 9,6 millones de euros, un ahorro de emisiones de CO2 de 758 t/año, además de movilizar una inversión privada de 3,2 millones de euros.

Después de tres años y medio de trabajo, el proyecto Opengela concluye con su principal objetivo cumplido: instaurar un nuevo modelo de regeneración urbana que ya se aplica en 10 barrios de Euskadi y que tiene previsto extenderse a otros 14. El proyecto financiado por el programa europeo Horizon 2020 expuso ayer, 17 de noviembre, sus principales conclusiones en Bruselas, en un evento celebrado en el Comité de las Regiones.

En la jornada titulada ’The power of One-Stop-Shops’ (‘El poder de las ventanillas únicas’) intervino la delegada del Gobierno Vasco en Bruselas, Marta Marín, además del director de Planificación Territorial y Agenda Urbana, Ignacio de la Puerta, que lidera el consorcio del proyecto. Además, participaron Txari Vallejo (Viviendas Municipales de Bilbao) y Esther Zarrabeitia (Debegesa) para explicar el desarrollo de los dos pilotos en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar).

El proyecto europeo Opengela cierra su andadura habiendo alcanzado los objetivos propuestos en su inicio y -sobre todo- dando respuesta a uno de los requerimientos más importantes que la Comisión Europea solicita a los proyectos que financia: asegurar su continuidad en el tiempo con la creación de un modelo sólido y replicable.

Durante el tiempo que ha durado el proyecto, las oficinas de barrio de los dos pilotos han atendido a un total de 780 personas que, gracias al acompañamiento del personal técnico y administrativo, han puesto en marcha procesos de rehabilitación de sus edificios que en total alcanzan 469 viviendas. Las intervenciones de renovación han conseguido evidentes mejoras de la calidad de vida de los residentes. Por un lado, se han llevado a cabo actuaciones en las instalaciones para mejorar la accesibilidad (instalación de ascensores, reforma de portales), o la instalación de sistemas de seguridad contra incendios. Y, por otro lado, se han realizado mejoras energéticas (aislamiento de las fachadas, instalación de calderas, cambio de ventanas…) que han incidido directamente en la mejora sustancial de las condiciones de calidad y confort de las viviendas, identificadas con una significativa mejora de la calidad de aire interior.

Estas mejoras se traducen en una inversión en energía sostenible de 9,6 millones de euros, un ahorro de la demanda energética superior a los 3,9 GWh/año, una reducción de emisiones de CO2 de 758 tCO2/año, además de movilizar una inversión privada de 3,2 millones de euros,

Por otro lado, el proyecto ha facilitado la financiación mediante un sistema específico del modelo Opengela dirigido sobre todo a atender a personas en situación de riesgo de vulnerabilidad. Para ello, se han creado líneas de crédito de una duración de dos años para financiar las ayudas públicas, se ha facilitado la financiación para las comunidades de propietarios, y se ha ampliado el límite de edad para el acceso a la financiación hasta los 70 años (la edad media de las personas atendidas supera los 58 años), entre otras medidas.

Un proyecto escalable y replicable

Tal y como ha explicado Ignacio de la Puerta, la experiencia obtenida con el proyecto Opengela, además de mejorar la calidad de vida de los residentes, “ha permitido desarrollar un nuevo modelo de gestión que podrá extenderse al resto del País Vasco con los objetivos de reducir el riesgo de pobreza energética entre la ciudadanía, crear barrios con balance energético cero y amigables con accesibilidad universal en el parque edificado y en los entornos urbanos y que puedan convertirse en sumideros de carbono en una significativa contribución en la mitigación y adaptación a los efectos derivados del cambio climático”.

El éxito de esta fórmula ha llevado a extenderla a otros municipios como Lasarte (Basaundi Bailara) y Durango (Aramotz), además de otros como Pasaia (Andonaegi), Abanto-Zierbena (Las Peñucas), Santurtzi (Aurora Vildósola), el Valle de Trápaga (barrio de San Andrés), Orduña (en los conjuntos de Dolores Madaria y Landata) y en Amurrio (Goikolarra).

Además, en Euskadi hay otros 14 barrios que están en las primeras fases de implantación. En Álava se trabajará con el barrio de Zaramaga de Vitoria, en Bizkaia en tres barrios de Bilbao (Párroco Unzeta, Torre Urizar y Uretamendi), en Bermeo (Iparragirre y Txibitxiaga) y en Sestao (Vista Alegre); y en Gipuzkoa en Arrasate (barrio Santa Teresa), San Sebastián (Altza), Eibar (Hijos de Gabilondo), Elgoibar (viviendas Sigma), Errenteria (Beraun), Leaburu (Txarama), Soraluze (Ezozia) e Irún.

A nivel europeo, además de haber compartido experiencias con multitud de otras “One-Stop-Shops” en Francia (Picardie-Pass e Île-de-France énergies), Irlanda (Tipperary-SuperHomes), Italia (Sharing Cities–Milán) y Austria (RecoBooster–Viena), también ha generado interés en otros lugares para implantar este modelo de regeneración urbana. Es el caso de dos regiones de Croacia (por un lado, Medjimurje, y por otro los condados de Varazdin, Koprivnica-Krizevci y Virovitica-Podravina), una de Polonia (Mazovia), una de Grecia (Salónica), además de Extremadura y Asturias, y una entidad irlandesa implantada en tres condados (Carlow, Kilkenny y Wexford). Todas ellas han visitado los barrios piloto de Opengela con la idea de replicar el modelo.

Durante la sesión también hubo espacio para escuchar otros casos de buenas prácticas, como AGREE (proyecto también liderado por el Gobierno Vasco), ComAct (proyecto de regeneración urbana implantado en varios países del Este de Europa) y Renowatt (proyecto implantado en la región belga de Valonia). En la segunda parte de la jornada tomaron parte Julien Dijol (de la Asociación Europea para la vivienda social, Housing Europe, también socio de Opengela) y Amélie Ancelle (de Energy-Cities, la agrupación europea de ciudades para la energía sostenible).

Ejemplo de colaboración público-privada

El proyecto europeo Opengela arrancó en mayo de 2019 y es un ejemplo de colaboración público-privada. Además del Gobierno Vasco, hay otras entidades públicas en el consorcio, como el Ente Vasco de la Energía (EVE), Viviendas Municipales de Bilbao y Debegesa, además de dos organismos a nivel europeo (FEDARENE y Housing Europe) y firmas especializadas en financiación (GNE Finance), comunicación (Gabineteseis) y asuntos europeos (Zabala).

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Opengela hiri-berroneratze eredu den proiektu europarra amaitu da, jada 10 auzotan ezarri da eta beste 14ra zabaltzeko prozesuan dago

Opengela hiri-berroneratze eredu den proiektu europarra amaitu da, jada 10 auzotan ezarri da eta beste 14ra zabaltzeko prozesuan dago

Opengelaren ordezkaritza Bruselan, Martin Eibl CINEAko Senior Project Advisorearekin batera.

 • Hiru urte eta erdian auzo-bulegoak jarri ditu Otxarkoagako (Bilbo) eta Txontako (Eibar) pilotuetan. Baita Durangon, Lasarte-Pasaian, Abo-Zierbena, Santurtzi, Trapagaran, Urduña eta Amurrion ere. 
 • Bi pilotuen ‘opengelek’ 800 pertsona inguru laguntzen dituzte eraikinen zaharberritze prozesuan. Orain arte, etxebizitza bakoitzeko batez besteko energia aurreztea % 60tik gorakoa izan da, 9,6 milioi euroko inbertsioa egin da energia jasangarrian, 758 t/urteko CO2 isuriak aurreztu dira eta 3,2 milioi euroko inbertsio pribatua mobilizatu da.

Hiru urte eta erdiko lanaren ostean, Opengela proiektuaren helburu nagusia bete da: hiri berroneratzeko eredu berri bat ezarri. Eredua Euskadiko 10 auzotan aplikatzen da jada, eta beste 14 auzotara zabaltzea aurreikusten da. Horizon 2020 Europako programak finantzatutako proiektuak ondorio nagusiak azaldu zituen atzo, azaroak 17, Bruselan, Eskualdeetako Komitean egindako ekitaldi batean.

‘The power of One-Stop-Shops’ (Lehiatila bakarren boterea) tituluaren baitan, Marta Martínek, Eusko Jaurlaritzak Bruselan duen ordezkariak, eta proiektuaren buru den eta Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria den Ignacio de la Puertak parte hartu zuten. Gainera, Txari Vallejok (Bilboko Udal Etxebizitzak) eta Esther Zarrabeitiak (Debegesa) parte hartu zuten, bi proiektu pilotuen garapena azaltzeko, Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar).

Opengela proiektu europarrak hasieran proposatutako helburuak lortu ditu, eta, batez ere, Europako Batzordeak finantzatzen dituen proiektuei eskatzen dien eskakizun garrantzitsuenetako bati erantzun dio: eredu sendo eta errepikagarri bat sortu, denboran zehar jarraituko duela ziurtaraziz.

Proiektuak iraun duen bitartean, bi pilotuen auzo-bulegoek 780 pertsona lagundu dituzte, eta teknikari eta administrarien laguntzari esker, eraikinak birgaitzeko prozesuak abiatu dituzte 469 etxebizitzetan. Berritzeko esku-hartzeek auzokoen bizi-kalitatea era nabarmenean hobetzea lortu dute. Alde batetik, instalazioetan jarduerak egin dira irisgarritasuna hobetzeko (igogailuak instalatzea, atariak berritzea) eta suteen aurkako segurtasun-sistemak instalatzeko. Eta, beste alde batetik, hobekuntza energetikoak egin dira (fatxaden isolamendua, galdaren instalazioa, leihoen aldaketa…), etxebizitzen kalitate- eta erosotasun-baldintzen funtsezko hobekuntzan eragin zuzena izan dutenak, barneko airearen kalitatea nabarmen hobetu baita.

Hobekuntza horien ondorioz, energia jasangarrian 9,6 milioi euroko inbertsioa egin da, urtean energia-eskaera 3,9 GWh baino gehiagoan aurreztea lortu da,  758 t/urteko CO2 isuriak aurreztu dira, eta 3,2 milioi euroko inbertsio pribatua mobilizatu da.

Bestalde, proiektuak Opengela ereduaren berariazko sistema baten bidezko finantzaketa erraztu du, batez ere kalteberatasun-arriskuan dauden pertsonei arreta emateko. Horretarako, laguntza publikoak finantzatzeko bi urteko kreditu-lerroak sortu dira, jabeen erkidegoentzako finantzaketa erraztu da, eta finantzaketa lortzeko adin-muga 70 urtera arte luzatu da (lagundutako pertsonen batez besteko adina 58 urtetik gorakoa da), besteak beste.

Proiektu eskalagarria eta errepikagarria

Ignacio de la Puertak azaldu duen moduan, Opengela proiektuarekin lortutako esperientziari esker, auzokoen bizi-kalitatea hobetzeaz gain, “kudeaketa-eredu berri bat garatu ahal izan da, Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako herrialdeetara zabaldu ahal izango dena, hainbat helbururekin: herritarren artean pobrezia energetikoaren arriskua murriztu, energia-balantze zero duten auzoak sortu eta irisgarritasun unibertsala duten auzo lagunkoiak sortu parke eraikian eta hiri-inguruetan, karbono-hustubide bihur daitezkenak, klima-aldaketaren ondorioak arintzen eta horietara egokitzen laguntzeko”.

Formularen arrakastak beste udalerri batzuetara hedatzea ekarri du, hala nola, Lasartera (Basaundi Bailara) eta Durangora (Aramotz), bai eta Pasaiara (Andonaegi), Abando-Zierbenara (Las Peñucas), Santurtzira (Aurora Vildósala), Trapagaranera (San Andres auzoa), Urduñara (Dolores Madaria eta Landata) eta Amurriora (Goikolarra).

Gainera, Euskadin, beste 14 auzo daude ezarpenaren lehen faseetan. Araban, Gasteizko Zaramaga auzoan lan egingo da. Bizkaian, Bilboko hiru auzo desberdinetan (Parroco Unzeta, Urizar dorrea eta Uretamendi), Bermeon (Iparragirre eta Txibitxiaga) eta Sestaon (Vista Alegre). Eta Gipuzkoan, Arrasaten (Santa Teresa auzoa), Donostian (Altza), Eibarren (Gabilondoren semeak), Elgoibarren (Sigma etxebizitzak), Errenterian (Beraun), Leaburun (Txarama), Soraluzen (Ezozia) eta Irunen.

Europa mailan, Frantziako (Picardie-Pass e Île-de-France énergies), Irlandako (Tipperary-SuperHomes), Italiako (Sharing Cities – Milán) eta Austriako (RecoBooster – Viena) bestelako “One-Stop-Shop”-ekin esperientziak elkarbanatzeaz gain, bestelako lekuetan ere interesa sortu du hiri-berroneratze proiektuak. Horren adibide dira Kroaziako bi eskualde (alde batetik Medjimurje eta bestetik Varazdin, Koprivinca-Krizevci eta Virovitica-Podravina konderriak), Poloniako bat (Mazovia), Greziako bat (Salonica), Espainiako Extremadura eta Asturias, eta hiru konderrietan kokatutako erakunde irlandar bat (Carlow, Kilkenny eta Wexford). Horiek guztiek Opengelako auzo pilotuak bisitatu dituzte eredua errepikatzeko ideiarekin.

Jarduera egokien bestelako kasuak ezagutzeko tartea ere egon da, hala nola, AGREE (Eusko Jaurlaritzak burututako proiektua), ComAct (Europa Ekialdeko hainbat herrialdetan ezarritako hiri-berroneratze proiektua) eta Renowatt (Belgikako Valonia eskualdean ezarritako proiektua). Jardunaldiaren bigarren zatian Julien Dijol (Etxebizitza Sozialerako Europako Elkartea, Housing Europe, Opengelako bazkide ere badena) eta Amélie Ancelle (Energy-Cities, energia iraunkorrerako hirien europar elkarketa) aritu ziren.

Lankidetza publiko-pribatuaren adibidea

Lankidetza publiko-pribatuaren adibide den Opengela proiektu europarra 2019ko maiatzean abiatu zen. Eusko Jaurlaritzaz gain, beste erakunde publiko batzuek parte hartu dute honetan, Energiaren Euskal Erakundea (EEE), Bilboko Udal Etxebizitzak eta Debegesa esaterako. Bai eta Europa mailako bi erakunde (FEDARENE eta Housing Europe) eta finantzaketan (GNE Finance), komunikazioan (Gabineteseis) eta Europako gaietan (Zabala) espezializatutako enpresak.

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

The Opengela project presents its conclusions on the implementation of a new model of urban regeneration in Brussels tomorrow

The Opengela project presents its conclusions on the implementation of a new model of urban regeneration in Brussels tomorrow

 • This European project funded by the Horizon 2020 programme began three and a half years ago with two pilot experiences in the neighbourhoods of Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar). 
 • The creation of neighbourhood offices, which accompany the neighbourhood in the process of rehabilitating their buildings, has been successfully implemented and is already spreading to other Basque municipalities.

The Opengela project is coming to an end. Funded by the European Horizon 2020 programme, it has promoted a new model of urban regeneration for three and a half years. Tomorrow it will present its main conclusions in Brussels at an event to be held at the Committee of the Regions. 

Under the title ‘The power of One-Stop Shops’, the main advances of this new model of urban regeneration will be presented, which is based on neighbourhood offices that support the neighbourhood throughout the process of rehabilitating their buildings.

Two neighbourhoods have been used as pilot projects: Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar). And after three and a half years, the success of this formula has led to its extension to other municipalities such as Lasarte (Basaundi Bailara) and Durango (Aramotz), as well as others such as Pasaia (Andonaegi), Abanto-Zierbena (Las Peñucas), Santurtzi (Aurora Vildósola), Valle de Trápaga (San Andrés neighbourhood), Orduña (in the Dolores Madaria and Landata neighbourhoods) and in Amurrio (Goikolarra).

In addition, there are another 14 neighbourhoods in the Basque Country that are in the early stages of implementation. In Alava, work will be carried out in the Zaramaga neighbourhood in Vitoria-Gasteiz, in Bizkaia in three neighbourhoods in Bilbao (Párroco Unzeta, Torre Urizar and Uretamendi), in Bermeo (Iparragirre and Txibitxiaga) and Sestao (Vista Alegre); and in Gipuzkoa in Arrasate (Santa Teresa neighbourhood), San Sebastian (Altza), Eibar (Hijos de Gabilondo), Elgoibar (Sigma housing), Errenteria (Beraun), Leaburu (Txarama), Soraluze (Ezozia) and Irun.

At the European level, in addition to having shared experiences with many other «One-Stop-Shops» in France (Picardie-Pass and Île-de-France énergies), Ireland (Tipperary-SuperHomes), Italy (Sharing Cities – Milan) and Austria (RecoBooster – Vienna), it has also generated interest in other places to implement this model of urban regeneration. This is the case of two regions in Croatia (on the one hand, Medjimurje, and on the other, the counties of Varazdin, Koprivnica-Krizevci and Virovitica-Podravina), one in Poland (Mazovia), one in Greece (Thessaloniki), as well as Extremadura and Asturias, and an Irish entity implemented in three counties (Carlow, Kilkenny and Wexford). All of them have visited the pilot neighbourhoods of Opengela with the idea of replicating the model.

Tomorrow, the delegate of the Basque Government in Brussels, Marta Marín, will speak, as well as the director of Territorial Planning and Urban Agenda, Ignacio de la Puerta, who heads the project consortium. In addition, Txari Vallejo (Bilbao Municipal Housing) and Ibon Irazola (Debegesa) will participate to explain the development of the two pilots.

There will also be time to listen to other cases of good practice, such as AGREE (a project also led by the Basque Government), ComAct and Renowatt. In the second part of the day, Julien Dijol and Sorcha Edwards (Housing Europe), Amélie Ancelle (Energy-Cities) and Martin Eibl (CINEA-European Commission) will speak.

From May 2019

The European Opengela project started in May 2019 and is an example of public-private collaboration. In addition to the Basque Government, there are other public entities in the consortium, such as the Basque Energy Agency (EVE), Bilbao Municipal Housing and Debegesa, as well as two European-level bodies (FEDARENE and Housing Europe) and firms specialising in financing (GNE Finance), communication (Gabineteseis) and European affairs (Zabala).

OPENGELA NEWSLETTER

Receive all news related to Opengela

Co-funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the authors and do not necessarily reflect those of the EU or CINEA. Neither the European Union nor the funding authority can be held responsible for them.

Opengela proiektuak hiri-berroneratze eredu berriaren ezarpenaren ondorioak azalduko ditu bihar Bruselan

Opengela proiektuak hiri-berroneratze eredu berriaren ezarpenaren ondorioak azalduko ditu bihar Bruselan

 • Horizon 2020 programak finantzatutako Europar proiektua duela hiru urte eta erdi hasi zen bi esperientzia pilotuekin Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetan. 
 • Eraikinen birgaitasun prozesuan bizilagunak laguntzen dituen auzo-bulegoen sorrera arrakastatsua izan da, eta dagoeneko EAEko beste udalerri batzuetara zabaltzen hasi da.

Opengela proiektua amaitzen ari da. Horizon 2020 programak fintzatuta, hiri-berroneratze eredu berri bat bultzatu du hiru urte eta erdian zehar, eta bihar azalduko ditu honen ondorio nagusiak Eskualdeetako Komitean egingo den ekitaldi batean.

‘The power of One-Stop-Shops’ (Lehiatila bakarren boterea) tituluaren baitan, hiri-berroneratze eredu berri honen aurrerapen berriak azalduko dira. Eraikinak birgaitzeko prozesu osoan auzotarrei laguntza ematen dieten auzo-bulegoetan dago ereduaren ardatza.

Esperientza pilotu gisa bi auzoetan jardun da: Otxarkoagan (Bilbo) eta Txontan (Eibar). Hiru urte eta erdiren ondoren, formularen arrakastak beste udalerri batzuetara hedatzea ekarri du, hala nola, Lasartera (Basaundi Bailara) eta Durangora (Aramotz), bai eta Pasaiara (Andonaegi), Abando-Zierbenara (Las Peñucas), Santurtzira (Aurora Vildósala), Trapagaranera (San Andres auzoa), Urduñara (Dolores Madaria eta Landata) eta Amurriora (Goikolarra).

Gainera, Euskadin, beste 14 auzo daude ezarpenaren lehen faseetan. Araban, Gasteizko Zaramaga auzoan lan egingo da. Bizkaian, Bilboko hiru auzo desberdinetan (Parroco Unzeta, Urizar dorrea eta Uretamendi), Bermeon (Iparragirre eta Txibitxiaga) eta Sestaon (Vista Alegre). Eta Gipuzkoan, Arrasaten (Santa Teresa auzoa), Donostian (Altza), Eibarren (Gabilondoren semeak), Elgoibarren (Sigma etxebizitzak), Errenterian (Beraun), Leaburun (Txarama), Soraluzen (Ezozia) eta Irunen.

Europa mailan, Frantziako (Picardie-Pass e Île-de-France énergies), Irlandako (Tipperary-SuperHomes), Italiako (Sharing Cities – Milán) eta Austriako (RecoBooster – Viena) bestelako “One-Stop-Shop”-ekin esperientziak elkarbanatzeaz gain, bestelako lekuetan ere interesa sortu du hiri-berroneratze proiektuak. Horren adibide dira Kroaziako bi eskualde (alde batetik Medjimurje eta bestetik Varazdin, Koprivinca-Krizevci eta Virovitica-Podravina konderriak), Poloniako bat (Mazovia), Greziako bat (Salonica), Espainiako Extremadura eta Asturias, eta hiru konderrietan kokatutako erakunde irlandar bat (Carlow, Kilkenny eta Wexford). Horiek guztiek Opengelako auzo pilotuak bisitatu dituzte eredua errepikatzeko ideiarekin.

Biharko jardunaldian Marta Martínek, Eusko Jaurlaritzak Bruselan duen ordezkariak, eta proiektuaren buru den eta Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria den Ignacio de la Puertak parte hartuko dute. Gainera, Txari Vallejok (Bilboko Udal Etxebizitzak) eta Ibon Irazolak (Debegesa) parte hartuko dute, bi proiektu pilotuen garapena azaltzeko.

Jarduera egokien bestelako kasuak ezagutzeko tartea ere egongo da, hala nola, AGREE (Eusko Jaurlaritzak burututako proiektua), ComAct eta Renowatt. Jardunaldiaren bigarren zatian Julien Dijol eta Sorcha Edwards (Housing Europe), Amélie Ancelle (Energy-Cities) eta Martin Eibl (CINEA-Comisión Europea) arituko dira.

2019ko maiatzetik

Lankidetza publiko-pribatuaren adibide den Opengela proiektu europarra 2019ko maiatzean abiatu zen. Eusko Jaurlaritzaz gain, beste erakunde publiko batzuek parte hartu dute honetan, Energiaren Euskal Erakundea (EEE), Bilboko Udal Etxebizitzak eta Debegesa esaterako. Bai eta Europa mailako bi erakunde (FEDARENE eta Housing Europe) eta finantzaketan (GNE Finance), komunikazioan (Gabineteseis) eta Europako gaietan (Zabala). espezializatutako enpresak.

 

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

El proyecto Opengela expone mañana en Bruselas sus conclusiones sobre la implantación de un nuevo modelo de regeneración urbana

El proyecto Opengela expone mañana en Bruselas sus conclusiones sobre la implantación de un nuevo modelo de regeneración urbana

 • Este proyecto europeo financiado por el programa Horizon 2020 comenzó hace tres años y medio con dos experiencias piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar).
 • La creación de oficinas de barrio, que acompañan al vecindario en el proceso de rehabilitación de sus edificios, se ha implantado con éxito y ya se está extendiendo en otros municipios vascos.

El proyecto Opengela llega a su fin. Financiado por el programa europeo Horizon 2020, ha impulsado durante tres años y medio un nuevo modelo de regeneración urbana. Mañana expondrá sus principales conclusiones en Bruselas, en un evento que se celebrará en el Comité de las Regiones.

Bajo el título’The power of One-Stop-Shops’ (‘El poder de las ventanillas únicas’), se darán a conocer los principales avances de este nuevo modelo de regeneración urbana, que tiene su eje en unas oficinas de barrio que dan apoyo al vecindario en todo el proceso de rehabilitación de sus edificios.

Como experiencias piloto se ha actuado en dos barrios: Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar). Y después de tres años y medio el éxito de esta fórmula ha llevado a extenderla a otros municipios como Lasarte (Basaundi Bailara) y Durango (Aramotz), además de otros como Pasaia (Andonaegi), Abanto-Zierbena (Las Peñucas), Santurtzi (Aurora Vildósola), el Valle de Trápaga (barrio de San Andrés), Orduña (en los conjuntos de Dolores Madaria y Landata) y en Amurrio (Goikolarra).

Además, en Euskadi hay otros 14 barrios que están en las primeras fases de implantación. En Álava se trabajará con el barrio de Zaramaga de Vitoria, en Bizkaia en tres barrios de Bilbao (Párroco Unzeta, Torre Urizar y Uretamendi), en Bermeo (Iparragirre y Txibitxiaga) y en Sestao (Vista Alegre); y en Gipuzkoa en Arrasate (barrio Santa Teresa), San Sebastián (Altza), Eibar (Hijos de Gabilondo), Elgoibar (viviendas Sigma), Errenteria (Beraun), Leaburu (Txarama), Soraluze (Ezozia) e Irún.

A nivel europeo, además de haber compartido experiencias con multitud de otras “One-Stop-Shops” en Francia (Picardie-Pass e Île-de-France énergies), Irlanda (Tipperary-SuperHomes), Italia (Sharing Cities – Milán) y Austria (RecoBooster – Viena), también ha generado interés en otros lugares para implantar este modelo de regeneración urbana. Es el caso de dos regiones de Croacia (por un lado, Medjimurje, y por otro los condados de Varazdin, Koprivnica-Krizevci y Virovitica-Podravina), una de Polonia (Mazovia), una de Grecia (Salónica), además de Extremadura y Asturias, y una entidad irlandesa implantada en tres condados (Carlow, Kilkenny y Wexford). Todas ellas han visitado los barrios piloto de Opengela con la idea de replicar el modelo.

En la jornada de mañana intervendrá la delegada del Gobierno Vasco en Bruselas, Marta Marín, además del director de Planificación Territorial y Agenda Urbana, Ignacio de la Puerta, que lidera el consorcio del proyecto. Además, participarán Txari Vallejo (Viviendas Municipales de Bilbao) e Ibon Irazola (Debegesa) para explicar el desarrollo de los dos pilotos.

También habrá espacio para escuchar otros casos de buenas prácticas, como AGREE (proyecto también liderado por el Gobierno Vasco), ComAct y Renowatt. En la segunda parte de la jornada intervendrán Julien Dijol y Sorcha Edwards (Housing Europe), Amélie Ancelle (Energy-Cities) y Martin Eibl (CINEA-Comisión Europea).

Desde mayo de 2019

El proyecto europeo Opengela arrancó en mayo de 2019 y es un ejemplo de colaboración público-privada. Además del Gobierno Vasco, hay otras entidades públicas en el consorcio, como el Ente Vasco de la Energía (EVE), Viviendas Municipales de Bilbao y Debegesa, además de dos organismos a nivel europeo (FEDARENE y Housing Europe) y firmas especializadas en financiación (GNE Finance), comunicación (Gabineteseis) y asuntos europeos (Zabala).

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

The Basque Government will invest 101 million euros in urban, environmental, social and economic regeneration of 14 vulnerable neighborhoods in Euskadi

The Basque Government will invest 101 million euros in urban, environmental, social and economic regeneration of 14 vulnerable neighborhoods in Euskadi

 • They will have neighborhood offices, following the European Opengela model project.
 • The Territorial Planning Department will provide 93 million euros to expand the urban regeneration program for neighborhoods. After adding these new projects will reach a total of 21 municipalities. 
 • The Labor and Employment Department will allocate eight million euros to promote training and employment in these same neighborhoods.

The Basque Government will act in 14 vulnerable neighborhoods in the Basque Country to address their integral regeneration from an urban, environmental, social and economic perspective. The Basque Government’s Heads of Labor and Employment, the Vice President of the Basque Government, Idoia Mendia, and Territorial Planning, Iñaki Arriola, met today with the city councils where these neighborhoods are located in order to address the plans with which they will simultaneously promote the energy transition, the improvement of the habitability of buildings and housing, as well as the promotion of the labor insertion of its inhabitants. The aim of the interventions is that the advances in the fight against climate change and the new social challenges reach all people in the Basque Country, regardless of where they live and the resources they have. 

The new neighborhoods will have neighborhood offices, following the European Opengela model project, where people will be able to go for help and consult on housing reform actions in terms of accessibility, habitability or energy efficiency. In some of the neighborhoods, the project incorporates the rehabilitation of public buildings to generate facilities for the neighborhood. In Alava work will be done in the Zaramaga neighborhood in Vitoria, in Bizkaia in three neighborhoods in Bilbao (Párroco Unzeta, Torre Urizar and Uretamendi), in Bermeo (Iparragirre and Txibitxiaga) and in Sestao (Vista Alegre); and in Gipuzkoa in Arrasate (Santa Teresa neighborhood), San Sebastian (Altza), Eibar (Hijos de Gabilondo), Elgoibar (Sigma housing), Errenteria (Beraun), Leaburu (Txarama), Soraluze (Ezozia) and Irun. 

These actions are part of the Inter-institutional Strategic Investment Plan (PIIE) approved by the Regional Executive and the three Provincial Councils for the 2022-2024 time period. In this context, the integral urban regeneration of vulnerable neighborhoods is considered a priority, a plan on which the Basque Government has been working for more than six years and which, by adding these 14 neighborhoods in twelve localities, reaches a total of 21 municipalities. To address the actions in these localities, 101 million Euros will be allocated, eight by Labor and Employment and 93 by Territorial Planning.

Idoia Mendia, the Vice President of the Basque Government, highlighted the value of this «new program, different from others that we are promoting, but which has a common characteristic with all the others, the alignment between the different fields of government, in this case two departments of the Basque Government and the city councils«. She assured that it provides «new answers to new situations, in this case to the challenge of energy transition and urban transformation, which is also a social transformation«, in addition to offering opportunities for people with employment difficulties, for companies looking for suitable profiles, and for municipalities that want a friendly and sustainable environment for their neighbors.

The Labor and Employment Department, with an initial budget of eight million euros, will be responsible for the training, recruitment, guidance and accompaniment of 167 people available for employment and adapted to the new requirements of the construction sector. This experience will be open to job seekers in each municipality, but with priority to people receiving income guarantee rent or minimum vital income who reside within a radius of 50 kilometers of the municipalities participating in the project, and who are long-term unemployed. 

In particular, they will receive specific training for two months, during which they will continue to receive their guaranteed income entitlement as appropriate, and will then have a 10-month training contract in alternation, under the terms of the latest labor legislation. The alternating training contract will devote 35% of its duration to training and 65% to employment. The minimum remuneration to be received will be 75% of the total gross salary. In addition, during the whole process, they will have guidance, accompaniment, counseling and professional information for the search of employment.

The Territorial Planning Councilor, Iñaki Arriola, has indicated that «according to the characteristics of the projects presented, around 1.700 families will be able to receive subsidies of between 70% and 100% in the most vulnerable cases, with the objective that all of them will have an opportunity to face the decarbonization of their homes and improve their life quality, with more habitable homes and urban environments adapted to the new social and environmental challenges. These measures also combat inequality and promote greater social cohesion in our towns and cities«. 

Neighborhood by neighborhood

Arrasate will promote the regeneration of the Santa Teresa neighborhood by improving building envelopes, heating systems and accessibility, including elevators in both buildings and public spaces. In addition, photovoltaic panels will be installed, advancing in the constitution of shared self-consumption communities, and equipment will be implemented in the urban environment to promote electromobility. Territorial Planning will contribute 7.37 million euros to the project and it is estimated that 96 homes will benefit from the project. 

Bermeo will act on Iparragirre and Txibitxiaga group, where work will be done on buildings and homes to ease accessibility problems and promote energy rehabilitation. These works are expected to reach 90 dwellings. In addition, urban renewal will be addressed in the area of Kurtzio, Zarragoitxi, Itxasbegi and Iparragirre, an area declared as a degraded zone, where streets will be redeveloped, accessibility improvements will be made and a sustainable drainage system will be built, among other issues. Territorial Planning will provide 5.84 million euros to promote the project. 

Bilbao will act in Párroco Unzeta in Santutxu, in the Torre Urizar group, a complex with a marked cultural and historical character in the neighborhood of Irala, and in Uretamendi with the implementation of a proximity office. In total, Territorial Planning will invest 16.53 million euros in these three neighborhoods of the capital of Biscay. The forecast points to rehabilitations in 399 homes.

Eibar will convert the Hijos de Gabilondo factory-house into an equipment building. New green spaces, pedestrian areas and improved lighting will be created in the surrounding area. This is a commitment to enhance the value of the industrial heritage while at the same time promoting urban regeneration, with an investment of 4.98 million euros by Territorial Planning. 

Elgoibar will address improvements in the Sigma housing district, promoted in the 1960s by the company of the same name, for its workers. It will incorporate renewable energies, accessibility actions -with an elevator outside a house and another inside- and the construction of balconies, as well as boosting the environment by renewing the lighting and rehabilitating parks or creating traffic calming areas.  The Territorial Planning budget is 3.27 million euros and improvements are planned for 72 homes. 

Errenteria will promote urban regeneration and the improvement of energy efficiency of housing in Beraun, where the proximity office will be installed to accompany the communities in the rehabilitation processes. It will also address the improvement of accessibility and the creation of energy communities for self-consumption. In public spaces, progress will be made in terms of accessibility, sustainable mobility and safe areas for pedestrians. This pilot experience will have an investment of 3.25 million euros from Territorial Planning and is expected to reach 102 homes.  

Irún, as part of the Vía Irun urban and railway regeneration project, is going to remodel the old Customs building into the core of its innovative urban district. It is a group of old warehouses and a head building that will be a public facility and for which accessibility and energy rehabilitation -wind energy, renewable energies- need to be promoted. This project will receive 4.98 million euros from the Territorial Planning area.

Leaburu will activate the eco-sustainable rehabilitation of buildings and homes that may be deteriorated in the Txarama neighborhood, in order to improve the habitability of these communities. It will also carry out an urban intervention to calm traffic and a second one to restore the road network and recover the riversides and fluvial margins. With 1.5 million euros from Territorial Planning, the actions in the residential buildings are expected to benefit 78 families. 

San Sebastián will address the first phase of the urban transformation of the Altza neighborhood. It will improve the energy efficiency of the buildings by acting on the facades and incorporating photovoltaic panels -with a pilot project for an energy community-. These will be complemented by redevelopment, accessibility and green infrastructure interventions in which the squares will be renaturalized. A sustainable drainage system will also be incorporated and contaminated soils will be reclaimed. Territorial Planning will allocate 9.46 million euros to this project, which is expected to reach 124 homes. 

Sestao will act on the Vista Alegre neighborhood by improving the energy efficiency of its buildings -envelopes with more advanced insulation, renewable energy production- and its accessibility. It will also promote the urbanization of its surroundings, with improvements in lighting and parks, incorporating new pedestrian areas, creating sustainable drainage systems and energy facilities on a neighborhood scale. There are 4.39 million euros from the Territorial Planning area to reach 110 homes. 

Soraluze-Placencia de las Armas will work in the Ezozia neighborhood with the integral rehabilitation of buildings, actions for the placement of elevators, the recovery of a space of former industrial use covered to be used by the citizens next to the river (Sapa). The public space will also be improved by improving lighting and pedestrianizing streets. The Territorial Planning investment amounts to 5.84 million euros and it is planned to support improvements in 132 homes. 

Vitoria-Gasteiz will regenerate the Zaramaga neighborhood through energy efficient renovations of the building stock (façade envelopes, efficient heating systems, etc.), improved accessibility (elevators), increased green infrastructure and the first phase of the installation of a waste heat network. Bicycle pathways and pedestrian areas will be improved and electric vehicle charging points will be installed. It is also proposed to create an accommodation and day care center for the elderly and the opening of a care center and a coworking facility. In addition, actions will be carried out to promote the installation of photovoltaic panels on municipal roofs and pergolas in public spaces for partial transfer to housing. The project will receive 25.59 million euros from Territorial Planning, and requires the participation of the neighbors to be able to intervene in around 500 homes. 

Third phase for the extension of the integral urban regeneration plan for vulnerable neighborhoods in Euskadi

These 14 neighborhoods join those already working to make integral urban regeneration of vulnerable neighborhoods a reality in the Basque Country. The project began six years ago with the creation of pilot programs in Txonta (Eibar) and Otxarkoaga (Bilbao), where neighborhood offices, known as opengelas, were installed thanks to European funds. 

After the good reception of these first initiatives, other neighborhoods have joined: Aramotz in Durango, Basaundi-Bailara in Lasarte-Oria, and Andonaegi in Pasaia. In recent months, other neighborhoods have joined the plan, such as Peñucas (Abanto-Zierbena), La Florida (Portugalete), San Andrés (Valle de Trápaga), Aurora Vildosola (Santurtzi), Landata and Dolores Madaria (Orduña) and Goikolarra (Amurrio). 

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

OPENGELA

Suscripción correcta

Logo

OPENGELA

Harpidetza zuzena

Logo

OPENGELA

Successful subscription

Logo