Otxar Opengela to host a course on the management of rehabilitation and urban regeneration

Otxar Opengela to host a course on the management of rehabilitation and urban regeneration

  • During November and December, the Bilbao neighbourhood office will become a classroom to prepare professionals in technical and organisational aspects for tackling rehabilitation and urban regeneration projects.
  • This course is closely linked to the Opengela programme, as its main objective is to provide transversal and holistic training for the members of the technical and proximity management offices that will in the future deal with all the vulnerable neighbourhoods in the Basque Country.
  • The course has 17 places available, for which public administration professionals and people with a university degree can register before 14 October.

The course ‘Management of rehabilitation and urban regeneration’ organised by the IVAP (Basque Institute of Public Administration) will be held at the Otxar Opengela during November and December. During these two months, comprehensive and integrated training will be offered to public administration professionals and university graduates.

Speakers from the IVAP and EVETU (Basque School of Territorial and Urban Studies) will present the keys to achieving a broad knowledge of the technical and organisational role of professionals in this discipline. The aim is to be able to tackle any work related to the rehabilitation of neighbourhoods, at any scale.

Thus, aspects related to the technical planning of proposals will be addressed, as well as the participation of beneficiaries, management processes and financial viability. All this, under the regulatory and administrative frameworks (European, state, regional, local) and applied to all scales where rehabilitation can be developed (neighbourhood, homogeneous building complex, building or group of them).

Ignacio de la Puerta, director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government; and Gerardo Ruiz Palomeque, professor at the School of Architecture of the Polytechnic University of Madrid and expert in rehabilitation and urban regeneration, co-direct this course, which will begin on 2 November in a conference given by both to establish a conceptual framework at European and territorial level.

Professionals from different disciplines, such as law, sociology, architecture, engineering or technical staff, will be responsible for providing students with the knowledge generated by their experiences through a theoretical-practical methodology, where debate and explanations based on real examples will prevail. In this way, the course will cover topics related to urban planning and rehabilitation on a regional and local scale, as well as the technical keys to carry out rehabilitation projects in a comprehensive, interactive and simultaneous manner.

The deadline for registration is 14 October and there are three ways to enrol: on the one hand, Basque Government staff can register by self-registration; on the other, local and regional government staff can register through their training coordinator; and, finally, professionals, graduates and/or graduates should send the completed application form to evetu@ivap.eus.

This course is closely linked to the Opengela programme, as its main objective is to provide transversal and holistic training for the members of the technical and proximity management offices that will in the future attend to all the vulnerable neighbourhoods in the Basque Country.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Otxar Opengelak birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen kudeaketari buruzko ikastaroa hartuko du bere baitan

Otxar Opengelak birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen kudeaketari buruzko ikastaroa hartuko du bere baitan

  • Azaroan eta abenduan, auzo bilbotarreko bulegoa profesionalak alderdi teknikoetan eta antolakuntzakoetan prestatzeko gune bihurtuko da, hiria birgaitzeko eta berroneratzeko proiektuei ekiteko erramintak izan ditzaten.
  • Ikastaro hau Opengela programari estuki lotuta dago; izan ere, haren helburu nagusia da hurbileko bulego teknikoetako eta kudeaketa-bulegoetako kideak modu transbertsalean eta holistikoan prestatzea, etorkizunean Euskal Autonomia Erkidegoko auzo kalteberak artatuko baitituzte.
  • Ikastaroak 17 plaza ditu, eta urriaren 14a baino lehen izena eman ahal izango dute administrazio publikoko profesionalek eta unibertsitate-titulua duten pertsonek.

IVAPek (Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak) antolatutako ‘Hiri-birgaitzearen eta -berroneratzearen kudeaketa’ ikastaroak Otxar Opengela erabiliko du egoitza gisa azaroan eta abenduan. Bi hilabete horietan, prestakuntza integrala eta integratua eskainiko zaie administrazio publikoko profesionalei eta unibertsitate-titulua duten pertsonei.

IVAPeko eta EVETUko (Lurralde eta Hiri Ikasketarako Euskal Eskolako) hizlariek profesionalek diziplina horretan duten zeregin teknikoari eta antolakuntzari buruzko jakintza zabala lortzeko gakoak azalduko dituzte. Helburua auzoak birgaitzeko edozein lan egiteko gai izatea da, edozein eskalatan dela ere.

Hori horrela, proposamenen plangintza teknikoari buruzko alderdiak landuko dira, bai eta onuradunen parte-hartzea, kudeaketa-prozesuak edo finantza-bideragarritasuna ere. Hori guztia arau- eta administrazio-esparruen arabera egingo da (Europakoa, Estatukoa, autonomikoa, tokikoa), bai eta birgaitzea egin daitekeen eskala guztietara aplikatuta ere (auzoa, eraikuntza-multzo homogeneoa, eraikina edo horien multzoa).

Ignacio de la Puertak, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendariak; eta Gerardo Ruiz Palomequek, Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko Arkitektura Goi Eskola Teknikoko irakasle titularrak eta hiri-birgaitze eta -berroneratzean adituak, elkarlanean zuzentzen dute ikastaro hau. Azaroaren 2an hasiko da, bien artean emango duten jardunaldi batean, non esparru kontzeptual bat ezarriko duten Europa eta lurralde mailan.

Hainbat diziplinatako profesionalek, hala nola abokatuek, soziologoek, arkitektoek, ingeniariek edo langile teknikoek, beren esperientzietatik jasotako ezagutza ikasleen eskura jarriko dute metodologia teoriko-praktiko baten bidez, non benetako adibideetan oinarritutako eztabaida eta azalpenak nagusituko diren. Hala, ikasturtean zehar, hirigintzaren eta birgaitzearen inguruko gaiak landuko dira eskualde- eta toki-mailan, bai eta birgaitze-proiektuak modu integralean, interaktiboan eta aldi berean gauzatzeko gako teknikoak ere.

Izena emateko epea urriaren 14an amaituko da eta hiru modu daude matrikula egiteko: batetik, Eusko Jaurlaritzako langileak, auto-matrikulazio bidez; bestetik, toki- eta foru-administrazioetako langileak, beren erakundeko prestakuntza-koordinatzailearen bidez; eta, azkenik, profesionalek, lizentziadunek eta/edo graduatuek eskabidea beteta bidali beharko dute evetu@ivap.eus helbidera.

Ikastaro hau Opengela programari estuki lotuta dago; izan ere, haren helburu nagusia da hurbileko bulego teknikoetako eta kudeaketa-bulegoetako kideak modu transbertsalean eta holistikoan prestatzea, etorkizunean Euskal Autonomia Erkidegoko auzo kalteberak artatuko baitituzte.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Otxar Opengela acogerá un curso sobre la gestión de la rehabilitación y la regeneración urbana

Otxar Opengela acogerá un curso sobre la gestión de la rehabilitación y la regeneración urbana

  • Durante noviembre y diciembre la oficina del barrio bilbaíno se convertirá en aula para preparar a profesionales en aspectos técnicos y organizativos para abordar proyectos de rehabilitación y regeneración urbana.
  • Este curso está íntimamente ligado al programa Opengela, ya que su objetivo fundamental es formar con carácter transversal y holístico a los integrantes de las oficinas técnicas y de gestión de proximidad que atenderán en un futuro al conjunto de barrios vulnerables del País Vasco.
  • El curso cuenta con 17 plazas a las que se podrán inscribir, antes del 14 de octubre, profesionales de la administración pública y personas con titulación universitaria.

El curso ‘Gestión de la rehabilitación y regeneración urbana’ organizado por el IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) utilizará como sede la Otxar Opengela durante los meses de noviembre y diciembre. Durante esos dos meses se ofrecerá una formación integral e integrada a profesionales de la Administración pública y a personas con titulación universitaria.

Ponentes del IVAP y de EVETU (Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos) expondrán las claves para alcanzar un conocimiento amplio sobre el papel técnico y organizativo de los y las profesionales en esta disciplina. El objetivo es que sean capaces de abordar cualquier trabajo relacionado con la rehabilitación de barrios, a cualquiera de sus escalas.

Así pues, se abordarán los aspectos relativos a la planificación técnica de las propuestas, así como la participación de los beneficiarios, los procesos de gestión o la viabilidad financiera. Todo ello, bajo los marcos normativos y administrativos (europeo, estatal, autonómico, local) y aplicado a todas las escalas donde la rehabilitación se puede desarrollar (barrio, conjunto edificatorio homogéneo, edificio o agrupación de ellos).

Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco; y Gerardo Ruiz Palomeque, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y experto en rehabilitación y regeneración urbana, codirigen este curso, que comenzará el 2 de noviembre en una jornada impartida por ambos para establecer un marco conceptual a nivel europeo y territorial.

Profesionales de distintas disciplinas, como la abogacía, sociología, arquitectura, ingeniería o personal técnico, serán los responsables de poner a disposición del alumnado el conocimiento generado por sus experiencias a través de una metodología teórico-práctica, donde prevalecerá el debate y las explicaciones basadas en ejemplos reales. De esta forma, durante el curso se tratarán temas enmarcados en el urbanismo y la rehabilitación a escala regional y local, así como las claves técnicas para llevar a cabo proyectos de rehabilitación de manera integral, interactiva y simultánea.

El plazo de inscripción finaliza el 14 de octubre y existen tres modos de realizar la matrícula: por una parte, el personal del Gobierno Vasco mediante auto-matriculación; por otra, el personal de las administraciones locales y forales a través de su coordinador/a de formación de su entidad; y, por último, las personas profesionales, licenciadas y/o graduadas deberán enviar la solicitud cumplimentada a evetu@ivap.eus.

Este curso está íntimamente ligado al programa Opengela, ya que su objetivo fundamental es formar con carácter transversal y holístico a los integrantes de las oficinas técnicas y de gestión de proximidad que atenderán en un futuro al conjunto de barrios vulnerables del País Vasco.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube