Opengela Replication workshop: elkarbana dezagun ikasitakoa

Opengela Replication workshop: elkarbana dezagun ikasitakoa

  • Opengela esportatzen da! Opengelako erreplikazio-tailerrak euskal eredua ezagutaraziko du, eta eredu hori beren beharretara egokitu duten hiri eta eskualdeetan inspiratuko da.

Opengela esportatzen da! Opengelako etxebizitzak birgaitzeko zerbitzuak gora egin du Euskal Autonomia Erkidegoan ez ezik, beste udalerri batzuetan «barrutiko bulego» berriekin, baita Europako hainbat herrialdetan ere 2021eko irailean hasitako erreplikazio-programaren bidez.

Programa honetan Europako eskualdeek eta hiriek Opengela eredua hobeto ezagutu ahal izan zuten, eraikinen birgaitze energetikoari ez ezik, hiri-berroneratzeari ere heltzen diona. 2022ko martxoaren 31n (osteguna) eta apirilaren 1ean (ostirala), zazpi udalerri eta eskualdetako ordezkariek Bilbo eta Eibar bisitatu zituzten, Otxarkoaga eta Txonta auzoak, hurrenez hurren, bulego pilotua bertatik bertara ezagutzeko.

Sei hilabete geroago, udalerri eta eskualde horiek Bruselasera gonbidatuak izan dira Opengela eredua aplikatzeko dituzten lehen planen ezaugarri garrantzitsuenak  partekatzeko. Eredu horren zer ezaugarri aplikatuko dituzte Bilbora 2022ko martxoan joan ziren eskualdeek eta hiriek? Zer ikas daiteke Opengela eredutik eskualde edo hiri bakoitzean aplikatzeko? Lagunduiguzu irailaren 27an informazio guztia ezagutzeko eta proiektuaren kideekin, hiriekin eta berroneratze-eskualdeekin esperientziak partekatzeko. Lehiatila Bakarra nola sortu zen eztabaidatuko dugu, nola ziurtatu behar den auzo bulegoen bizitza-luzera eta independentzia, eta nola hiri-berroneratzearen ikuspegia eraikinetatik haratago zabaldu daiteken.

Behin-behineko programa

OrduaGaiaHizlaria
14:00Ongietorria eta gai-zerrendaJose Ramon Lopez, Eusko Jaurlaritzaren Energia Agentzia (EVE)
14:05Opengelaren aurkezpenaIgnacio de la Puerta, Eusko Jaurlaritza
14:15Etxea berritzeko zerbitzu integratuak, inoiz baino beharrezkoagoak EPBDren bateratzearen argitanChristophe Milin (TBC)
14:30Erreplikako eskualdeen eta hirien aurkezpenaTBC
15:10Kafe etenaldia 
15:25

Lan-saioa:

– Leihatila bakarra sortzea

– Auzo bulegoen independentzia, nola bermatu haren bizitza-luzera

– Eraikinez harago, auzo bulegoa hiri-berroneratzerako
Saio bakoitza Opengelako bazkideek animatzen dute
16:55Azken oharrak 
Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela Replication workshop: compartamos las lecciones aprendidas

Opengela Replication workshop: compartamos las lecciones aprendidas

¡Opengela se exporta! El taller de reeplicación de Opengela dará a conocer el modelo vasco de ventanilla única e inspirarse en las ciudades y regiones que han adaptado este modelo a sus necesidades.

¡Opengela se exporta! El servicio de rehabilitación de viviendas de Opengela ha crecido en influencia no sólo en el resto del País Vasco, con nuevas «oficinas de distrito» en otros municipios, sino también en diferentes países europeos a través de su programa de replicación que comenzó en septiembre de 2021.

En este programa, regiones y ciudades de Europa pudieron conocer mejor el modelo de Opengela, que no sólo aborda la rehabilitación energética de edificios, sino también la regeneración urbana. El jueves 31 de marzo y el viernes 1 de abril de 2022, representantes de siete municipios y regiones visitaron Bilbao y Eibar para conocer de primera mano la oficina piloto que funciona en los barrios de Otxarkoaga y Txonta, respectivamente.

Seis meses después, estos municipios y regiones están invitados a Bruselas para compartir sus primeros planes de aplicación de las características relevantes del modelo Opengela. ¿Qué características de este modelo van a aplicar las regiones y ciudades que acudieron a Bilbao en marzo de 2022? ¿Qué puedes aprender del modelo Opengela para tu propia región o ciudad? Acompáñanos el 27 de septiembre para conocerlo todo e intercambiar experiencias directamente con los socios del proyecto y las ciudades y regiones de réplica. Discutiremos cómo crear una Ventanilla Única, cómo asegurar la longevidad e independencia de OSS, y cómo ir más allá de los edificios para tener una visión de regeneración urbana.

Programa provisional

HoraTemaPonente
14:00Bienvenida y orden del díaJose Ramon Lopez, Ente Vasco de la Energía (EVE)
14:05Presentación de OpengelaIgnacio de la Puerta, Gobierno Vasco
14:15Los servicios integrados de renovación del hogar, más necesarios que nunca a la luz de la refundición de la EPBDChristophe Milin (TBC)
14:30Presentación de las regiones y ciudades de réplicaTBC
15:10Pausa café 
15:25Sesión de trabajo:
– Creación de una ventanilla única
– Independencia del OSS, cómo garantizar su longevidad
– Más allá de los edificios, el OSS para la regeneración urbana
Cada sesión está animada por los socios de Opengela
16:55Observaciones finales
Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela Replication workshop: let’s share the lessons learnt

Opengela Replication workshop: let’s share the lessons learnt

Opengela is exporting! Join the Opengela Replication Workshop to learn about the Basque One-Stop-Shop model and get inspired by the replication cities and regions that adapted this model to their needs.

Opengela is exporting! The Opengela home renovation service has grown in influence not only in the rest of the Basque Country, with new “district offices” in other municipalities but also in different European countries via its replication programme that started in September 2021.

In this programme, regions and cities in Europe could learn more about the Opengela model which not only tackles building energy renovation but also urban regeneration, with specific attention given to vulnerable citizens. On Thursday 31st of March and Friday 1st of April 2022, representatives from seven municipalities and regions visited Bilbao and Eibar to see first-hand the pilot office running in the Otxarkoaga and Txonta neighbourhoods, respectively.

Six months later, these municipalities and regions are invited to Brussels to share their first plans for implementing the relevant features of the Opengela model. What feature of this model is to be applied by the regions and cities that came to Bilbao in March 2022? What you can take away from the Opengela model for your own region or city? Join us on September 27th to know it all and exchange directly with the project partners and replication cities and regions. We will discuss how to set up a One-Stop-Shop, how to ensure the longevity and independence of OSS, and how to go beyond buildings to have an urban regeneration vision.

Draft Agenda

TimeTopicSpeaker
14:00Welcome and agendaJose Ramon Lopez, Basque Energy Agency
14:05Introduction of OpengelaIgnacio de la Puerta, Basque Government
14:15Integrated Home Renovation Services, needed more than ever in light of the EPBD RecastChristophe Milin (TBC)
14:30Replication regions’ and cities’ pitchTBC
15:10Coffee break 
15:25Breakout session:
– Setting up a One-Stop-Shop
– Independence of OSS, how to ensure longevity
– Beyond buildings, OSS for urban regeneration
Each session is animated by the Opengela Partners
16:55Closing remarks 

Also, you are cordially invited to stay at the same location for the Ceremony of the Roger Léron Award – 2022, taking place from 18:00 to 21:00 CEST.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube